ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം

 • ശ്രദ്ധ കൂടാതെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അസത്ത് (ജ്ഞാ. 17.28)

  ശ്രദ്ധ കൂടാതെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും അസത്ത് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അശേഷം വിശ്വാസമില്ലാതെ അശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്ന കര്‍മ്മങ്ങള്‍കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തില്‍ ആനന്ദത്തിന്റെ ആഹ്ലാദം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ബ്രഹ്മനാമമാര്‍ഗ്ഗം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ശ്രദ്ധയുടെ…

  Read More »
 • ഓം തത് സത് എന്നത് പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് (ജ്ഞാ. 17.27)

  ഒരാള്‍ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സ് തുടങ്ങിയ ഏതു കര്‍മ്മങ്ങളും വിജയകരമായി പര്യവസാനിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകൊണ്ട് അപൂര്‍ണ്ണമാവുകയോ ചെയ്തെന്നുവരാം. എന്നാല്‍ അവയൊക്കെയും ബ്രഹ്മത്തിന് അര്‍പ്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അവ ബ്രഹ്മരൂപമായിത്തീരുന്നു.…

  Read More »
 • സത് ശബ്ദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം (ജ്ഞാ. 17.26)

  ഒരുവന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ശരിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാലും ചിലപ്പോള്‍ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് ഊനമുണ്ടായെന്നു വരാം. ഒരു കര്‍മ്മം മൊത്തത്തില്‍ സത്കര്‍മ്മമാണെങ്കില്‍ത്തന്നെയും അതിന്റെ സത്ത്വത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും കുറവുസംഭവിച്ചാല്‍ അത് ദോഷകര്‍മ്മമായിത്തീരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള…

  Read More »
 • എല്ലാ കര്‍മ്മങ്ങളും തത്‍രൂപ ബ്രഹ്മത്തിനു സമര്‍പ്പിക്കുക (ജ്ഞാ. 17.25)

  ലോകത്തിനു അതീതവും സര്‍വ്വസാക്ഷിയുമായ ബ്രഹ്മത്തെ തത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. തത്‍രൂപ ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സില്‍ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ അതിനെ ധ്യാനിക്കുകയും ആ പദം ഉച്ചത്തിലും വ്യക്തമായും ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാ കര്‍മ്മങ്ങളും…

  Read More »
 • യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സ് എന്നിവ ഓം എന്നുച്ചരിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നു (ജ്ഞാ. 17.24)

  എല്ലാ കര്‍മ്മങ്ങളുടെയും ആദിയിലും മദ്ധ്യത്തിലും അന്ത്യത്തിലും ഓം തത് സത് എന്ന ബ്രഹ്മവാചകത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും ഉച്ചരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരമാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനികള്‍ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഈ ബ്രഹ്മനാമത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓംകാരരൂപത്തെ…

  Read More »
 • ഓം തത് സത് എന്നു മൂന്നു പ്രകാരത്തിലുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മനാമം (ജ്ഞാ. 17.23)

  പ്രണവം സര്‍വ്വമന്ത്രരാജനാണ്. ഓം ആദിവര്‍ണ്ണമാണ്. തത് എന്നത് രണ്ടാമത്തെതും സത് എന്നത് മൂന്നാമത്തെതും ആകുന്നു. ഇപ്രകാരം ഓം തത് സത് എന്നു മൂന്നു പ്രകാരത്തിലുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മനാമം. ഈ…

  Read More »
 • താമസ ദാനം (ജ്ഞാ. 17.22)

  ദേശകാലങ്ങളെ കണക്കാക്കാതെ അര്‍ഹരല്ലാത്തവര്‍ക്ക്, ബഹുമാനം കൂടാതെയും നിന്ദയോടുകൂടിയും യാതൊരു ദാനം നല്കുന്നുവോ അത് താമസമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സാത്ത്വിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഒരുവനെ സംസാരബന്ധനത്തില്‍ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയുള്ളൂ. രജസ്തമോഗുണങ്ങളെ…

  Read More »
 • രാജസ ദാനം (ജ്ഞാ. 17.21)

  പ്രത്യുപകാരം ലഭിക്കുമെന്ന് ആശിച്ചോ സ്വര്‍ഗ്ഗാദി ഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചോ മനക്ലേശത്തോടുകൂടിയോ യാതൊന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നുവോ ആ ദാനം രാജസമാണ്. തിരിച്ചൊന്നും നല്‍കാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരാള്‍ക്ക് തുച്ഛമായ സംഖ്യ ദാനം നല്‍കിയിട്ട്,…

  Read More »
 • സാത്ത്വികദാനം (ജ്ഞാ. 17.20)

  കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള നിശ്ചയത്തോടുകൂടി പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാന്‍ കഴിവില്ലാത്തവന് തക്ക ദേശത്തിലും തക്ക കാലത്തിലും തക്ക പാത്രത്തിലും കൊടുക്കുന്ന ദാനം സാത്ത്വികമാണ്. താന്‍ നല്‍കുന്ന ദാനം ഒരു തരത്തിലും…

  Read More »
 • സാത്ത്വിക, രാജസ, താമസ തപസ്സുകള്‍ (17-17, 18, 19)

  ധാര്‍മ്മികമായും പരിശുദ്ധമായും, ആസ്തിക്യബുദ്ധിയോടെ ആചരണത്തില്‍ അടിയുറച്ച ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്ന തപസ്സിനെ ജ്ഞാനികള്‍ സാത്ത്വികതപസ്സെന്നു വിളിക്കുന്നു. കായികവും വാചികവുമായ തപസ്സിന്‍റെ കപടവേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രാമാണ്യം വളര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയും,…

  Read More »
 • മാനസിക തപസ്സില്‍ ഭാവശുദ്ധിയുള്ള മനസ്സുണ്ടാകുന്നു (17- 16)

  ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച മനസ്സിന് അതിന്‍റെ കാതലായ സ്വഭാവം ഇല്ലാതാകുന്നു. വെളളത്തില്‍ വീഴുന്ന ഉപ്പ് വെള്ളവുമായിക്കലര്‍ന്ന് ഒന്നാകുന്നതുപോലെ മനസ്സ് ആത്മാവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയില്‍, പാണിതലം രോമവിമുക്തമായിരിക്കുന്നതുപോലെ,…

  Read More »
 • വക്ത്രം ബ്രഹ്മശാലയാക്കി വാക്തപസ്സ് (17-15)

  വാക്തപം ചെയ്യുന്നവനോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുകയോ കുശലം പറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലാതെ അവന്‍ സംസാരിക്കുകയില്ല. മറ്റുള്ള സമയങ്ങളില്‍ അവന്‍ വേദങ്ങള്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉരുവിടുകയോ ഈശ്വരനെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രങ്ങള്‍ ചൊല്ലുകയോ…

  Read More »
 • ശാരീരിക തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്‍ പരോപകാര നന്മചെയ്യുന്നു (17-14)

  ശാരീരിക തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്‍ ദേഹാഹങ്കാരമാകുന്ന മാലിന്യം മാറ്റുന്നതിനുവേണ്ടി, അതിനെ അവര്‍ യോഗാനുഷ്ഠാനമാകുന്ന ലേപം പുരട്ടി സ്വധര്‍മ്മമാകുന്ന അഗ്നിയിലിട്ട് എരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവികളിലും പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുവെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ അവര്‍ എല്ലാവരേയും…

  Read More »
 • ശ്രദ്ധാശൂന്യമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം താമസം (17-13)

  താമസയജ്ഞത്തിനു കാരണം തമോഗുണിയുടെ ദുരാഗ്രഹമാണ്. വീശേണ്ട വഴി ഏതാണെന്ന് കാറ്റിനു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍, മൃത്യുദേവന് മനുഷ്യനെ സമീപിക്കാന്‍ ശുഭമുഹൂര്‍ത്തം നോക്കി കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍, നിഷിദ്ധപദാര്‍ത്ഥങ്ങളെ എരിക്കാന്‍ അഗ്നിക്കു ഭയമുണ്ടെങ്കില്‍, മാത്രമേ…

  Read More »
 • ഫലത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം രാജസീയമാണ് (17-12)

  ഒരു യജ്ഞം നടത്തിയാല്‍ തനിക്ക് സ്വര്‍ഗ്ഗപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുകയും യജ്ഞകര്‍ത്താവ് എന്ന നിലയില്‍ തന്‍റെ യശസ്സ് വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് രജോഗുണികള്‍ക്കുള്ളത്. ഇപ്രകാരം ഫലത്തിനുവേണ്ടിയും പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടിയും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം…

  Read More »
 • സത്ത്വയജ്ഞര്‍ ഫലവാഞ്ഛാത്യാഗികളാണ് (17-11)

  വിശ്വക്ഷേമത്തെ ലാക്കാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ യജ്ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി നിശ്ചയിക്കുകയും നിസ്വാര്‍ത്ഥതയോടെ ഹൃദയംഗമമായി അതില്‍ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവര്‍ക്ക് ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള ഫലകാംക്ഷയില്ല. അവര്‍ ഫലവാഞ്ഛാത്യാഗികളാണ്. സ്വധര്‍മ്മത്തിലല്ലാതെ മറ്റെല്ലാറ്റിലും…

  Read More »
 • താമസാഹാരത്തിന്‍റെ രീതിനോക്കി തമോഗുണത്തിന്‍റെ അളവുതീരുമാനിക്കാം (17-10)

  തലവെട്ടിക്കളയുകയോ, ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയില്‍ക്കൂടി നടക്കുകയോ ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം എന്താണെന്നറിയാന്‍ ആരെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെയ്യാന്‍ ഒരുമ്പെടുമോ? എന്നാല്‍ താമസീശ്രദ്ധയുള്ളവര്‍ അവരുടെ ആഹാരക്രമംകൊണ്ട് ഈ മാതിരിയുള്ള വേദന സദാ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.…

  Read More »
 • രാജസപ്രധാനമായ ആഹാരത്തിന്‍റെ ഫലം ദുഃഖമാണ്(17-9)

  മാരകമല്ലെങ്കിലും കാളകൂടവിഷത്തേക്കാള്‍ തിക്തവും ചുണ്ണാമ്പിനേക്കാള്‍ നീറ്റലുണ്ടാക്കുന്നതും പുളിപ്പുള്ളതും ആയ ഭക്ഷണമാണ് രാജസീശ്രദ്ധയുള്ളവര്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വാസ്തവത്തില്‍ ഇതു ഭക്ഷണമല്ല. ഒരുവനിലുള്ള രോഗസര്‍പ്പങ്ങളെ ഉണര്‍ത്തുന്നതിനും ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി തിന്നുന്ന പദാര്‍ത്ഥങ്ങളാണിവ. ഇതോടെ…

  Read More »
 • സത്ത്വഗുണത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് സാത്ത്വികാഹാരം (17-8)

  സാത്ത്വികാഹാരമാകുന്ന നീരദങ്ങള്‍ ചൊരിയുന്ന നീരുകൊണ്ട് ശരീരം നിറയുമ്പോള്‍ ദീര്‍ഘായുസ്സാകുന്ന നദി ദൈനംദിനം ഉല്‍ഫുല്ലമായി ഒഴുകുന്നു. പകല്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതിനു കാരണക്കാരന്‍ പകലവനായിരിക്കുന്നതുപോലെ സത്ത്വഗുണത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് സാത്ത്വികാഹാരം കാരണമാകുന്നു. ഈ…

  Read More »
 • മനുഷ്യന്‍ എപ്പോഴും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ദാസനാണ് (17-7)

  ഓരോരുത്തരും ഭക്ഷണം അവനവന്‍റെ രുചിക്കനുസരിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്‍ എപ്പോഴും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ദാസനാണ്. കര്‍ത്താവും ഭോക്താവുമായിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് അവന്‍റെ ഗുണസ്വഭാവമനുസരിച്ച് മൂന്നു വിധക്കാരനാണ്. തന്മൂലം അവന്‍റെ കര്‍മ്മങ്ങളും മൂന്നു…

  Read More »
 • സ്വഭാവരൂപീകരണത്തില്‍ ആഹാരത്തിന് പങ്കുണ്ട് (17-5,6)

  ഒരുവന്‍റെ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തില്‍ അവന്‍ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം വലിയ ഒരു പങ്കുവഹിക്കുന്നു. നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ശരീരത്തിലുള്ള രക്തമാംസാദി ധാതുക്കളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും അവ മനുഷ്യമനസ്സിന്‍റെ അന്തര്‍ഭാവങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.…

  Read More »
 • സാത്ത്വികശ്രദ്ധ ധാരാളമായി ആര്‍ജ്ജിക്കുക (17-4)

  സാത്ത്വികശ്രദ്ധ ധാരാളമായി ആര്‍ജ്ജിക്കുകയും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള മറ്റു രണ്ടു ശ്രദ്ധകളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. സ്വാത്ത്വിക ബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവര്‍ ബ്രഹ്മസൂത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ശാസ്ത്രപരിശീലനം നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നവസിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, കൈവല്യം കൈവരിക്കുമോ എന്ന…

  Read More »
 • സ്വതന്ത്രമായി ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിലനില്‍പില്ല (17-3)

  ജീവസമുദായത്തില്‍ സത്ത്വരജസ്തമോഗുണങ്ങളില്‍നിന്നു സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിലനില്‍പില്ല. ആകയാല്‍ ശ്രദ്ധ സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും അതു ത്രിഗുണങ്ങളോട് ഒന്നുചേര്‍ന്ന് സത്ത്വരജോസ്തമോശ്രദ്ധയെന്ന് മൂന്നുപ്രകാരത്തില്‍ ആയിത്തീരുന്നു.

  Read More »
 • ശ്രദ്ധ ഗുണങ്ങളില്‍ ലയിക്കുന്നു (17 – 2)

  കോടാനുകോടി കല്പകാലത്തിനുശേഷവും വൃക്ഷത്തിന്‍റെ വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം വ്യക്തികള്‍ അസംഖ്യം ജന്മമെടുക്കുന്നതിന് ഇടയായാലും അവരുടെ ത്രിഗുണത്വത്തിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. വ്യക്തിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ ഗുണങ്ങള്‍ സ്വാധീനം…

  Read More »
 • ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്ക് അങ്ങ് ബ്രഹ്മമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു (17-1)

  ഞങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്ക് അങ്ങ് ബ്രഹ്മമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിച്ച് പരലോകത്ത് ആനന്ദമനുഭവിക്കുന്ന പുണ്യപുരുഷന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം നേടിയെടുക്കാന്‍ ഭക്തര്‍ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അല്ലയോ…

  Read More »
 • ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം (17)

  ദീര്‍ഘായുസ്സ്, ശാസ്ത്രപഠനം, അര്‍ത്ഥനിരൂപണം, ഉചിതമായ സ്ഥലം, യോഗ്യമായ കാലം എന്നിവയെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ച് കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവു ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാര്‍ എത്രപേരുണ്ടായിരിക്കും? ആകയാല്‍ ജനസാമാന്യത്തിനു ശാസ്ത്രവിധിപ്രകാരം കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യാനുള്ള…

  Read More »
 • വേദങ്ങളോട് ഏകനിഷ്ഠയുള്ളവര്‍ക്ക് അമംഗളം സംഭവിക്കുകയില്ല (16-24)

  അര്‍ജ്ജുനാ, വേദങ്ങളോട് ഏകനിഷ്ഠയുള്ളവര്‍ക്ക് ഒരിക്കലും അമംഗളം സംഭവിക്കുകയില്ല. തിന്മയില്‍ നിന്നും നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും നന്മ പ്രധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വേദങ്ങളേക്കാള്‍ മഹിമയുള്ള ഒരു മാതാവിനെ ഈ ലോകത്തു…

  Read More »
 • കാമക്രോധാദികളില്‍ മുഴുകുന്നവന്‍ ആത്മഘാതകിയാണ് (16-23)

  ആത്മശ്രേയസ്സ് കൈവരിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കാതെ കാമക്രോധാദികളില്‍ മുഴുകിക്കഴിയുന്നവന്‍ ആത്മഘാതകിയാണ്. അപ്രകാരമുള്ളവന്‍ പിതൃതുല്യവും എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നവനും ഹിതാഹിതങ്ങളെ സ്പഷ്ടമായി വെളിവാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന വിളക്കും ആയ വേദങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നു. അവന് വേദാജ്ഞകളോട്…

  Read More »
 • ദുര്‍ഗ്ഗുണങ്ങള്‍ ഉപേഷിച്ചാലേ ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകൂ (16-22)

  കാമക്രോധലോഭാദി ദുര്‍ഗ്ഗുണങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയുന്നവനു മാത്രമേ പുരുഷാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ നേടുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാന്‍പോലും കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരുവന്‍റെ അന്തകരണത്തില്‍ ഈ ദുര്‍ഗ്ഗുണങ്ങള്‍ വിളയാടുന്നിടത്തോളം കാലം അവന് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആത്മലാഭം, കാമക്രോധലോഭാദി…

  Read More »
 • കാമം, ക്രോധം, ലോഭം – ആത്മാവിന് അനര്‍ത്ഥഹേതുകങ്ങള്‍ (16-21)

  കാമക്രോധലോഭാദി ദുര്‍ഗണങ്ങള്‍ എവിടെയാണോ പ്രബലമായി കാണുന്നത് അവിടെയൊക്കെ പാപത്തിന്‍റെ സമൃദ്ധമായ വിളവെടുപ്പുണ്ടായിരിക്കും. ഇവ നാശത്തിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥമൂര്‍ത്തികളാണ്. കാമക്രോധലോഭമെന്ന അധമവികാരങ്ങള്‍ നരകവാതിലിന്‍റെ ഉമ്മറത്ത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നു കുന്തമുനകളാണ്. അവ…

  Read More »
Close