ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍

 • സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ലക്ഷണം – സാംഖ്യയോഗം 54-60 – ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത

  ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദത്തിന് തടസ്സമായി ഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിന് വിഷയസുഖങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ആസക്തിയാണ്‌. നിത്യതൃപ്തനും ഇച്ഛാപൂര്‍ത്തികൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവനും വിഷയങ്ങളാകുന്ന ചെളിക്കുണ്ടിലേക്ക്‌ തലകുത്തിവീഴാന്‍ ഇടയാകുന്ന ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളെ നിശ്ശേഷം വെടിഞ്ഞവനും സ്വന്തം…

  Read More »
 • സാംഖ്യയോഗം 47-53 – ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത

  എങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലും നിനക്ക് അനുവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഏകമാര്‍ഗ്ഗം നിന്റെ കര്‍ത്തവ്യം നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ നാനാവശങ്ങളും പരിഗണിച്ചതിനുശേഷം ഞാന്‍ പറയുകയാണ്‌, നിനക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കര്‍മ്മത്തില്‍നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറരുത്. അതിന്റെ…

  Read More »
 • സാംഖ്യയോഗം 39-46 – ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത

  സ്വധര്‍മ്മാനുഷ്ഠാനം ഫലേച്ഛയില്ലാത്ത കര്‍ത്തവ്യനിര്‍വഹണം മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സില്‍ പതിയുന്ന ഒരുവന് സര്‍വ്വകര്‍മ്മബന്ധങ്ങളില്‍ നിന്നും മോചനം നേടാന്‍ കഴിയും. അത് ഉരുക്കുപടച്ചട്ട ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യോദ്ധാവിന് തന്റെ നേര്‍ക്കുവരുന്ന…

  Read More »
 • സാംഖ്യയോഗം 30-38 – ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത

  ജ്ഞാനേശ്വരി – ആമുഖം വായിക്കുക. ശ്ലോകം 30ദേഹീ നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സര്‍വ്വസ്യ ഭാരത!തസ്മാത്‌ സര്‍വ്വാണി ഭൂതാനി ന ത്വം ശോചിതുമര്‍ഹസി അര്‍ത്ഥം:ഹേ ഭാരത! സര്‍വ്വജീവികളുടെയും ദേഹത്തില്‍ വസിക്കുന്ന…

  Read More »
 • സാംഖ്യയോഗം 20-29 – ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത

  ജ്ഞാനേശ്വരി – ആമുഖം വായിക്കുക. ശ്ലോകം 20ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിത്‌ നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃഅജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണഃന ഹന്യതേ…

  Read More »
 • സാംഖ്യയോഗം 11-19 – ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത

  ജ്ഞാനേശ്വരി – ആമുഖം വായിക്കുക. ശ്ലോകം 11ശ്രീ ഭഗവാനുവാച:അശോച്യാനന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദ‍ാംശ്ച ഭാഷസേഗതാസൂനഗതാസൂംശ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഃ അര്‍ത്ഥം:നീ ഒരിക്കലും ദുഖിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തവരെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും പണ്ഡിതന്മാരെപ്പോലെ യുക്തിവാദങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.…

  Read More »
 • സാംഖ്യയോഗം 1-10 – ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത

  ജ്ഞാനേശ്വരി – ആമുഖം വായിക്കുക. ശ്ലോകം 1സഞ്ജയ ഉവാച:തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടംഅശ്രുപൂര്‍ണ്ണാകുലേക്ഷണംവിഷീദന്തമിദം വാക്യംഉവാച മധുസൂദനഃ അര്‍ത്ഥം:അപ്രകാരം കൃപയാല്‍ ആവിഷ്ടനായി അശ്രുക്കള്‍ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടുകൂടിയവനായി വിഷാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അര്‍ജ്ജുനനോട് ശ്രീകൃഷ്ണന്‍…

  Read More »
 • അര്‍ജ്ജുനവിഷാദയോഗം 40-47 – ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത

  ജ്ഞാനേശ്വരി – ആമുഖം വായിക്കുക. ശ്ലോകം 40കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധര്‍മ്മാഃ സനാതനാഃധര്‍മ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃത്സ്നംഅധര്‍മ്മോഭിഭവത്യുതഃ അര്‍ത്ഥം:കുലനാശം വന്നാല്‍ സനാതനമായ കുലധര്‍മ്മങ്ങള്‍ നശിച്ചുപോകും. ധര്‍മ്മം നശിക്കുമ്പോള്‍ നിശ്ചയമായും…

  Read More »
 • അര്‍ജ്ജുനവിഷാദയോഗം 31-39 – ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത

  ജ്ഞാനേശ്വരി – ആമുഖം വായിക്കുക. ശ്ലോകം 31നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ,ന ച ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ. അര്‍ത്ഥം:ഹേ കൃഷ്ണാ, പ്രതികൂല ശകുനങ്ങളും ഞാന്‍…

  Read More »
 • അര്‍ജ്ജുനവിഷാദയോഗം 20-30 – ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത

  ജ്ഞാനേശ്വരി – ആമുഖം വായിക്കുക. ശ്ലോകം 20അഥ വ്യവസ്ഥിതാന്‍ ദൃഷ്ട്വാ ധാര്‍ത്തരാഷ്ട്രാന്‍ കപിധ്വജഃപ്രവൃത്തേ ശസ്ത്രസംപാതേ ധനുരുദ്യമ്യ പാണ്ഡവഃ ഹൃഷീകേശം തദാ വാക്യമിദമാഹ മഹീപതേ അര്‍ത്ഥം:ഹേ മഹാരാജാവേ, അനന്തരം…

  Read More »
Back to top button