ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍

 • അവിദ്യയുടേയും മോഹവിഭ്രാന്തിയുടേയും ലീലകള്‍ (170)

  “വാസ്തവത്തില്‍ ശുദ്ധാവബോധം തന്നെയാണ്‌ ‘ഇതു ഞാന്‍’ എന്ന ധാരണയെ വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്നത് എന്നു തോന്നുന്നു. ഒരു ലീലപോലെ, ഒരിക്കലും സഹജസ്വരൂപമായ അനന്താവബോധത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ അതു സ്വയം വികൃതമായ…

  Read More »
 • എന്‍റെ ഒരു രൂപം മാത്രം കാണുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ല ( ജ്ഞാ.11.5)

  അര്‍ജജുനാ, നീ എന്‍റെ ഒരു രൂപം മാത്രം കാണിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ അതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ല. ജഗത്തു മുഴുവന്‍ ഉള്‍ക്കൊളളുന്ന എന്‍റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചുതരാം. വിവിധരീതിയിലുളള അസംഖ്യം രൂപങ്ങളാണ്…

  Read More »
 • അനന്താവബോധം ശുദ്ധമായ ആനന്ദസ്വരൂപമാണ് (169)

  വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: അങ്ങിനെ വിജ്ഞാനമില്ലാത്തതിന്റെ ദാരുണഫലങ്ങള്‍ എന്തെന്നു നാം കണ്ടു. അജയ്യരായിരുന്ന രാക്ഷസപ്രമുഖര്‍ അവരിലെ അഹംഭാവത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ ഭയത്താല്‍ നിശ്ശേഷം പരാജിതരായി അധ:പ്പതിച്ചതും നാം കണ്ടുവല്ലോ. കൊടും…

  Read More »
 • ഒരുവന് ആഗ്രഹം അധികരിക്കുമ്പോള്‍ അവന്‍ ബോധവാനല്ലാതായിത്തീരുന്നു ( ജ്ഞാ.11.3, 4)

  അല്ലയോ ദേവ! ഒരുവന് ആഗ്രഹം അധികരിക്കുമ്പോള്‍ അവന്‍റെ കഴിവുകളെപ്പറ്റി അവന്‍ ബോധവാനല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ദാഹിക്കുന്നവന് സമുദ്രജലംപോലും ദാഹത്തിനു തികയാതെ വരുമെന്നുതോന്നും. അതുപോലെ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്നുളള അദമ്യമായ ആഗ്രഹത്തിന്‍റെ…

  Read More »
 • വസ്തുക്കള്‍ സുഖാനുഭവം നല്‍കുമെന്ന തോന്നല്‍ (168)

  വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: അപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്ത് ബ്രഹ്മദേവന്‍ അപ്രത്യക്ഷനായി. ദേവന്മാര്‍ അവരുടെ ഗൃഹങ്ങളില്‍പ്പോയി വിശ്രമിച്ച് അസുരന്മാരെ നേരിടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ ചെയ്തു. പുതുതായി ദേവാസുരന്മാര്‍ തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധം മുന്‍പത്തേതിലും അതിഘോരമായിരുന്നു.…

  Read More »
 • ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ശരണമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങുമാത്രം( ജ്ഞാ.11.2)

  ഭഗവാനേ, ഈ ലോകത്ത് അങ്ങല്ലാതെ മറ്റാരാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ശരണമായിട്ടുളളത്? മത്സ്യം ജലത്തെ ശങ്കിക്കുകയോ, കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ മുല കുടിക്കാന്‍ അറയ്ക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ പിന്നെ എങ്ങനെയാണു ജീവിക്കുക?

  Read More »
 • ആത്മാവിനെ സര്‍വ്വവ്യാപിയായിക്കാണുന്നവന്‍ ദു:ഖനിവൃത്തി നേടുന്നു(167)

  വാസ്തവത്തില്‍ ‘ഞാന്‍’, ‘എന്റെ’ തുടങ്ങിയ ധാരണകളാണ്‌ ദു:ഖങ്ങളേയും ദുരിതങ്ങളേയും ആകര്‍ഷിച്ചു വരുത്തുന്നത്. സ്വന്തം ശരീരവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നവന്‍ ദുരിതത്തിലാണ്ടു പോവുന്നു. എന്നാല്‍ ആത്മാവിനെ സര്‍വ്വവ്യാപിയായിക്കാണുന്നവന്‍ ദു:ഖനിവൃത്തി നേടുന്നു.…

  Read More »
 • ഞാന്‍ ബ്രഹ്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു ( ജ്ഞാ.11.1)

  അരവിന്ദത്തെപ്പോലെയുളള ലോചനങ്ങളില്‍നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ചേതോഹരമായ കടാക്ഷം ആരെയാണ് മതിമോഹത്തില്‍നിന്നു മുക്തരാക്കാത്തത്? പ്രഭോ, ഞാന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യവലയത്തിലായിരിക്കുന്നു. ഞാന്‍ ബ്രഹ്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. എന്‍റെ മോഹങ്ങളെല്ലാം അകന്നുപോയതില്‍ ആശ്ചര്യമുണ്ടോ?…

  Read More »
 • മനസ്സില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കുക (166)

  ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമായ ദേഹത്തിനെത്തന്നെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ വിവേകമുള്ളവന്‌ ജീവനെ അപായപ്പെടുത്താതെതന്നെ ഈ തൃഷ്ണകളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയും." ആനയ്ക്കിട്ട വിലങ്ങുപോലെ നിരുപദ്രവമായി, എന്നാല്‍ കാര്യക്ഷമമായിത്തന്നെ ഇതു സാദ്ധ്യമാണ്‌.…

  Read More »
 • വിശ്വരൂപദര്‍ശനയോഗം ( ജ്ഞാ.11)

  അര്‍ജ്ജുനന്‍ തന്മയത്വത്തോടെ അവന്‍റെ ആഗ്രഹം സരസമായി ഭഗവാന്‍റെ മുമ്പില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. അര്‍ജ്ജുനന്‍റെ ചാതുര്യമേറിയ വാക്കുകള്‍ ഭഗവാന്‍റെ ഹൃദയത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായി വശീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്‍റെ വിശ്വരൂപം അര്‍ജ്ജുനന് വെളിവാക്കിക്കൊടുത്തു.…

  Read More »
Back to top button
Close