ആരണ്യകാണ്ഡം

 • ശബര്യാശ്രമപ്രവേശം – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (57)

  ഗന്ധര്‍വനേവം ചൊല്ലി മറഞ്ഞോരനന്തരം സന്തുഷ്‌ടന്മാരായോരു രാമലക്ഷ്‌മണന്മാരും ഘോരമാം വനത്തൂടെ മന്ദം മന്ദം പോയ്‌ചെന്നു ചാരുത ചേര്‍ന്ന ശബര്യാശ്രമമകംപുക്കാര്‍ . സംഭ്രവത്തോടും പ്രത്യുത്ഥായ താപസി ഭക്ത്യാ സമ്പതിച്ചിതു പാദാംഭോരുഹയുഗത്തിങ്കല്‍…

  Read More »
 • കബന്ധസ്തുതി – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (56)

  MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. കബന്ധസ്തുതി “നിന്തിരുവടിയുടെ തത്ത്വമിതൊരുവര്‍ക്കും ചിന്തിച്ചാലറിഞ്ഞുകൂടാവതല്ലെന്നാകിലും നിന്തിരുവടിതന്നെ സ്തുതിപ്പാന്‍ തോന്നീടുന്നു സന്തതം മന്ദത്വംകൊണ്ടെന്തൊരു മഹാമോഹം. അന്തവുമാദിയുമില്ലാതൊരു പരബ്രഹ്‌മ- മന്തരാത്മനി തെളിഞ്ഞുണര്‍ന്നു വസിക്കേണം.

  Read More »
 • കബന്ധഗതി – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (55)

  പിന്നെ ശ്രീരാമന്‍ സുമിത്രാത്മജനോടും കൂടി ഖിന്നനായ്‌ വനാന്തരം പ്രാപിച്ചു ദുഃഖത്തോടും അന്വേഷിച്ചോരോദിശി സീതയെക്കാണായ്‌കയാല്‍ സന്നധൈര്യേണ വനമാര്‍ഗ്ഗേ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ രക്ഷോരൂപത്തോടൊരു സത്വത്തെക്കാണായ്‌വന്നു തല്‍ക്ഷണമേവം രാമചന്ദ്രനുമരുള്‍ചെയ്‌താന്‍:

  Read More »
 • ജടായുസ്തുതി – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (54)

  അഗണ്യഗുണമാദ്യമവ്യയമപ്രമേയ- മഖിലജഗല്‍സൃഷ്‌ടിസ്ഥിതിസംഹാരമൂലം പരമം പരാപരമാനന്ദം പരാത്മാനം വരദമഹം പ്രണതോസ്‌മി സന്തതം രാമം.

  Read More »
 • ജടായുഗതി – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (53)

  ശ്രീരാമദേവനേവം തിരഞ്ഞു നടക്കുമ്പോള്‍ തേരഴിഞ്ഞുടഞ്ഞു വീണാകുലമടവിയില്‍ . ശസ്‌ത്രചാപങ്ങളോടുംകൂടവേ കിടക്കുന്ന- തെത്രയുമടുത്തുകാണായിതു മദ്ധ്യേമാര്‍ഗ്ഗം. അന്നേരം സൗമിത്രിയോടരുളിച്ചെയ്‌തു രാമന്‍:

  Read More »
 • സീതാന്വേഷണം – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (52)

  രാമനും മായാമൃഗവേഷത്തെക്കൈക്കൊണ്ടൊരു കാമരൂപിണം മാരീചാസുരമെയ്‌തു കൊന്നു വേഗേന നടകൊണ്ടാനാശ്രമം നോക്കിപ്പുന- രാഗമക്കാതലായ രാഘവന്‍തിരുവടി. നാലഞ്ചു ശരപ്പാടു നടന്നോരനന്തരം ബാലകന്‍വരവീഷദ്ദൂരവേ കാണായ്‌വന്നു. ലക്ഷ്‌മണന്‍ വരുന്നതു കണ്ടു രാഘവന്‍താനു- മുള്‍ക്കാമ്പില്‍…

  Read More »
 • സീതാ ജടായു സംഗമം – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (51)

  ഹാ! ഹാ! രാഘവ! രാമ! സൗമിത്രേ! കാരുണ്യാബ്ധേ! ഹാ! ഹ! മല്‍ പ്രാണേശ്വര! പാഹി മാം ഭയാതുരാം." ഇത്തരം സീതാവിലാപം കേട്ടു പക്ഷീന്ദ്രനും സത്വരമുത്ഥാനംചെയ്തെത്തിനാന്‍ ജടായുവും. "തിഷ്‌ഠതിഷ്‌ഠാഗ്രേ…

  Read More »
 • സീതാപഹരണം – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (50)

  അന്തരം കണ്ടു ദശകന്ധരന്‍ മദനബാ- ണാന്ധനായവതരിച്ചീടിനാനവനിയില്‍ . ജടയും വല്‌ക്കലവും ധരിച്ചു സന്യാസിയാ- യുടജാങ്കണേ വന്നുനിന്നിതു ദശാസ്യനും. ഭിക്ഷുവേഷത്തെപ്പൂണ്ട രക്ഷോനാഥനെക്കണ്ടു തല്‍ക്ഷണം മായാസീതാദേവിയും വിനീതയായ്‌ നത്വാ സംപൂജ്യ…

  Read More »
 • മാരീചനിഗ്രഹം – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (49)

  MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. മാരീചനിഗ്രഹം മായാനിര്‍മ്മിതമായ കനകമൃഗം കണ്ടു മായാസീതയും രാമചന്ദ്രനോടുരചെയ്താള്‍ഃ “ഭര്‍ത്താവേ! കണ്ടീലയോ കനകമയമൃഗ- മെത്രയും ചിത്രം ചിത്രം! രത്നഭൂഷിതമിദം. പേടിയില്ലിതിനേതുമെത്രയുമടുത്തു വ- ന്നീടുന്നു മരുക്കമുണ്ടെത്രയുമെന്നു…

  Read More »
 • രാവണമാരീചസംവാദം – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (48)

  ഇത്തരം നിരൂപിച്ചു രാത്രിയും കഴിഞ്ഞിതു ചിത്രഭാനുവുമുദയാദ്രിമൂര്‍ദ്ധനി വന്നു. തേരതിലേറീടിനാന്‍ ദേവസഞ്ചയവൈരി പാരാതെ പാരാവാരപാരമാം തീരം തത്ര മാരീചാശ്രമം പ്രാപിച്ചീടിനാനതിദ്രുതം ഘോരനാം ദശാനനന്‍ കാര്യഗൗരവത്തോടും.

  Read More »
 • Page 1 of 3
  1 2 3
Back to top button