ആരണ്യകാണ്ഡം

 • ശരഭംഗമന്ദിരപ്രവേശം – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (37)

  രാമലക്ഷ്മണന്മാരും ജാനകിതാനും പിന്നെ ശ്രീമയമായ ശരഭംഗമന്ദിരം പുക്കാര്‍. സാക്ഷാലീശ്വരനെ മാംസേക്ഷണങ്ങളെക്കൊണ്ടു വീക്ഷ്യ താപസവരന്‍ പൂജിച്ചു ഭക്തിയോടെ. കന്ദപക്വാദികളാലാതിഥ്യംചെയ്‌തു ചിത്താ- നന്ദമുള്‍ക്കൊണ്ടു ശരഭംഗനുമരുള്‍ചെയ്‌തുഃ

  Read More »
 • വിരാധവധം – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (36)

  അന്നേരമാശു കാണായ്‌വന്നിതു വരുന്നത- ത്യുന്നതമായ മഹാസത്വമത്യുഗ്രാരവം ഉദ്ധൂതവൃക്ഷം കരാളോജ്ജ്വലദംഷ്‌ട്രാന്വിത- വക്ത്രഗഹ്വരം ഘോരാകാരമാരുണ്യനേത്രം വാമാംസസ്ഥലന്യസ്ത ശൂലാഗ്രത്തിങ്കലുണ്ടു ഭീമശാര്‍ദൂലസിംഹമഹിഷവരാഹാദി വാരണമൃഗവനഗോചരജന്തുക്കളും പൂരുഷന്മാരും കരഞ്ഞേറ്റവും തുളളിത്തുളളി.

  Read More »
 • മഹാരണ്യപ്രവേശം – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (35)

  പ്രത്യുഷസ്യുത്ഥായ തന്‍ നിത്യകര്‍മ്മവും ചെയ്തു നത്വാ താപസം മഹാപ്രസ്ഥാനമാരംഭിച്ചാന്‍. "പുണ്ഡരീകോത്ഭവേഷ്ടപുത്ര! ഞങ്ങള്‍ക്കു മുനി- മണ്ഡലമണ്ഡിതമാം ദണ്ഡകാരണ്യത്തിനു ദണ്ഡമെന്നിയേ പോവാനായനുഗ്രഹിക്കേണം പണ്ഡിതശ്രേഷ്‌ഠ! കരുണാനിധേ! തപോനിധേ!

  Read More »
 • ആരണ്യകാണ്ഡം – രാമായണം MP3 (34)

  MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ആരണ്യകാണ്ഡം ബാലികേ! ശുകകുലമൌലിമാലികേ! ഗുണ- ശാലിനി! ചാരുശീലേ! ചൊല്ലീടു മടിയാതെ നീലനീരദനിഭന്‍ നിര്‍മ്മലന്‍ നിരഞ്ജനന്‍ നീലനീരജദലലോചനന്‍ നാരായണന്‍ നീലലോഹിതസേവ്യന്‍ നിഷ്‌കളന്‍ നിത്യന്‍ പരന്‍…

  Read More »
 • Page 3 of 3
  1 2 3
Back to top button