ബാലകാണ്ഡം

 • ഭാര്‍ഗ്ഗവഗര്‍വശമനം – ബാലകാണ്ഡം MP3 (13)

  MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ഭാര്‍ഗ്ഗവഗര്‍വശമനം അന്നേരം വസിഷ്ഠനെ വന്ദിച്ചു ദശരഥന്‍ “ദുര്‍നിമിത്തങ്ങളുടെ കാരണം ചൊല്ലുകെ”ന്നാന്‍. “മന്നവ!കുറഞ്ഞോരു ഭീതിയുണ്ടാകുമിപ്പോള്‍ പിന്നേമഭയമുണ്ടാമെന്നറിഞ്ഞാലും, ഏതുമേ പേടിക്കേണ്ട നല്ലതേ വന്നുകൂടൂ ഖേദവുമുണ്ടാകേണ്ട കീര്‍ത്തിയും…

  Read More »
 • സീതാസ്വയംവരം – ബാലകാണ്ഡം MP3 (12)

  MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. സീതാസ്വയംവരം വിശ്വാമിത്രനും പരമാനന്ദം പ്രാപിച്ചപ്പോള്‍ വിശ്വനായകന്‍ തന്നോടീവണ്ണമരുള്‍ ചെയ്‌താന്‍: “ബാലകന്മാരെ!പോക മിഥിലാപുരിക്കു ന‍ാം കാലവും വൃഥാ കളഞ്ഞീടുകയരുതല്ലോ. യാഗവും മഹദേവചാപവും കണ്ടുപിന്നെ വേഗമോടയോദ്ധ്യയും…

  Read More »
 • അഹല്യാസ്തുതി – ബാലകാണ്ഡം MP3 (11)

  MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. അഹല്യാസ്തുതി “ഞാനഹോ കൃതാര്‍ത്ഥയായേന്‍ ജഗന്നാഥ! നിന്നെ- ക്കാണായ്‌വന്നതുമൂലമത്രയുമല്ല ചൊല്ല‍ാം. പത്മജരുദ്രാദികളാലപേക്ഷിതം പാദ- പത്മസംലഗ്നപ‍ാംസുലേശമിന്നെനിക്കല്ലോ സിദ്ധിച്ചു ഭവല്‍പ്രസാദാതിരേകത്താലതി- ന്നെത്തുമോ ബഹുകല്‍പകാലമാരാധിച്ചാലും? ചിത്രമെത്രയും തവ ചേഷ്ടിതം…

  Read More »
 • അഹല്യാമോക്ഷം – ബാലകാണ്ഡം MP3 (10)

  MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. അഹല്യാമോക്ഷം എന്നതുകേട്ടു വിശ്വാമിത്രനുമുരചെയ്തു പന്നഗശായി പരന്‍തന്നോടു പരമാര്‍ത്ഥം: “കേട്ടാലും പുരാവൃത്തമെങ്കിലോ കുമാര! നീ വാട്ടമില്ലാത തപസ്സുളള ഗൌതമമുനി 990 ഗംഗാരോധസി നല്ലോരാശ്രമത്തിങ്കലത്ര മംഗലം…

  Read More »
 • താടകാവധം – ബാലകാണ്ഡം MP3 (9)

  MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. താടകാവധം താടകാവനം പ്രാപിച്ചീടിനോരനന്തരം ഗൂഢസ്മേരവും പൂണ്ടു പറഞ്ഞു വിശ്വാമിത്രന്‍ഃ “രാഘവ! സത്യപരാക്രമവാരിധേ! രാമ! പോകുമാറില്ലീവഴിയാരുമേയിതുകാലം. കാടിതു കണ്ടായോ നീ? കാമരൂപിണിയായ താടക ഭയങ്കരി…

  Read More »
 • വിശ്വാമിത്രന്റെ യാഗരക്ഷ – ബാലകാണ്ഡം MP3 (8)

  MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. വിശ്വാമിത്രന്റെ യാഗരക്ഷ അക്കാലം വിശ്വാമിത്രനാകിയ മുനികുല- മുഖ്യനുമയോദ്ധ്യയ്‌ക്കാമ്മാറെഴുന്നളളീടിനാന്‍, രാമനായവനിയില്‍ മായയാ ജനിച്ചൊരു കോമളമായ രൂപംപൂണ്ടൊരു പരാത്മാനം സത്യജ്ഞാനാനന്താനന്ദാമൃതം കണ്ടുകൊള്‍വാന്‍ ചിത്തത്തില്‍ നിറഞ്ഞാശു വഴിഞ്ഞ…

  Read More »
 • കൗസല്യാസ്തുതി – ബാലകാണ്ഡം MP3 (7)

  MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. കൗസല്യാസ്തുതി “നമസ്തേ ദേവദേവ! ശംഖചക്രാബ്‌ജധര! നമസ്തേ വാസുദേവ! മധുസൂദന! ഹരേ! നമസ്തേ നാരായണ! നമസ്തേ നരകാരേ! സമസ്തേശ്വര! ശൌരേ! നമസ്തേ ജഗല്‍പതേ! നിന്തിരുവടി…

  Read More »
 • പുത്രകാമേഷ്ടി – ബാലകാണ്ഡം MP3 (6)

  MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. പുത്രലാഭാലോചന അമിതഗുണവാന‍ാം നൃപതി ദശരഥ- നമലനയോദ്ധ്യാധിപതി ധര്‍മ്മാത്മാ വീരന്‍ അമരകുലവരതുല്യന‍ാം സത്യപരാ- ക്രമനംഗജസമന്‍ കരുണാരത്നാകരന്‍ കൌസല്യാദേവിയോടും ഭര്‍ത്തൃശ്രുശ്രൂഷയ്‌ക്കേറ്റം കൌശല്യമേറീടും കൈകേയിയും സുമിത്രയും ഭാര്യമാരിവരോടും…

  Read More »
 • ശിവന്‍ കഥ പറയുന്നു – ബാലകാണ്ഡം MP3 (5)

  MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ശിവന്‍ കഥ പറയുന്നു പംക്തികന്ധരമുഖരാക്ഷസവീരന്മാരാല്‍ സന്തതം ഭാരേണ സന്തപ്തയ‍ാം ഭൂമിദേവി ഗോരൂപംപൂണ്ടു ദേവതാപസഗണത്തോടും സാരസാസനലോകം പ്രാപിച്ചു കരഞ്ഞേറ്റം വേദനയെല്ല‍ാം വിധാതാവിനോടറിയിച്ചാള്‍; വേധാവും മൂഹൂര്‍ത്തമാത്രം…

  Read More »
 • ഹനുമാന് തത്ത്വോപദേശം – ബാലകാണ്ഡം MP3 (4)

  MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ഹനുമാന് തത്ത്വോപദേശം (രാമതത്ത്വോപദേശം) ശ്രീരാമദേവനേവമരുളിച്ചെയ്തനേരം മാരുതിതന്നെ വിളിച്ചരുളിച്ചെയ്തു ദേവിഃ “വീരന്മാര്‍ ചൂടും മകുടത്തിന്‍ നായകക്കല്ലേ! ശ്രീരാമപാദഭക്തപ്രവര! കേട്ടാലും നീ. സച്ചിദാനന്ദമേകമദ്വയം പരബ്രഹ്‌മം നിശ്ചലം…

  Read More »
 • Page 1 of 2
  1 2
Back to top button