ഉപനിഷത്‌

 • ദിവ്യഭൂതത്തെ കണ്ട ദേവന്മാര്‍ (1)

  സമസ്തലോകത്തിന്റെയും സുസ്ഥിതിയെ കാംക്ഷിക്കുന്നവരും അതിനു സര്‍വ്വദാ സഹായിക്കുന്നവരുമാണ് ദേവ‍ന്മാര്‍. ശിഷ്ടാചാരന്മാരായ ദേവന്മാര്‍ സത്വഗുണ പ്രധാനന്മരാണ്. അവര്‍ സത്യവും ധര്‍മ്മവും നിലനിര്‍ത്തിപ്പോരുന്നു. അസുരന്മാരാകട്ടെ ലോകത്തിന്റെ സുസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. ദുഷ്ടാചാരന്മാരാണ്.…

  Read More »
 • ഉപനിഷത്ത് കഥകള്‍

  അതിഗഹനമായ വിഷയങ്ങളെ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനായി മഹത്തായ ആശയങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ധാരാളം കഥകളും ഉപകഥകളും ഉപനിഷത്തുക്കളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കഥകള്‍ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ സരളമായി ആവിഷ്കരിക്കുകയും…

  Read More »
 • ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF

  ശ്രീ പി കെ നാരായണപിള്ള, ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍പിള്ള എന്നിവര്‍ പരിഭാഷ എഴുതി, കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം) PDF സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

  Read More »
 • തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF

  ശ്രീ പി കെ നാരായണപിള്ള, ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍പിള്ള എന്നിവര്‍ പരിഭാഷ എഴുതി, കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം) PDF സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

  Read More »
 • മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF

  ശ്രീ പി കെ നാരായണപിള്ള, ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍പിള്ള എന്നിവര്‍ പരിഭാഷ എഴുതി, കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം) PDF സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

  Read More »
 • മുണ്ഡകോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF

  ശ്രീ പി കെ നാരായണപിള്ള, ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍പിള്ള എന്നിവര്‍ പരിഭാഷ എഴുതി, കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുണ്ഡകോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം) PDF സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

  Read More »
 • പ്രശ്നോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF

  ശ്രീ പി കെ നാരായണപിള്ള, ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍പിള്ള എന്നിവര്‍ പരിഭാഷ എഴുതി, കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രശ്നോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം) PDF സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

  Read More »
 • കേനോപനിഷത്ത് ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം PDF

  ശ്രീ പി കെ നാരായണപിള്ള, ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍പിള്ള എന്നിവര്‍ പരിഭാഷ എഴുതി, കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേനോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസഹിതം) PDF സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

  Read More »
 • ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസാരത്തോടുകൂടി) PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്

  ഒരുകാലത്ത് ധാരാളം ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ അച്ചടിച്ച്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന കൊല്ലം ശ്രീരാമാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല ആദ്യകാലത്ത് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീ പി കെ നാരായണ പിള്ളയും ശ്രീ എന്‍ രാമന്‍…

  Read More »
 • കഠോപനിഷത് പ്രഭാഷണം MP3 – ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍

  കഠോപനിഷത് അധികരിച്ച് പ്രൊഫസര്‍ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ലഭ്യമായ MP3 ഓഡിയോ ട്രാക്കുകള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും കേള്‍ക്കുവാനും പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. മൊത്തത്തില്‍…

  Read More »
 • Page 4 of 4
  1 2 3 4
Back to top button