മണിരത്നമാല പ്രശ്നോത്തരി PDF

ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ ‘പ്രശ്നോത്തരി’ എന്ന ലഘുകൃതിയ്ക്ക് പ്രൊഫ. പി ആര്‍  നായരുടെ ഭാഷാനുവാദം സഹിതം തവനൂര്‍ ധര്‍മ്മകാഹളം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം. ഈ കൃതി സംന്യാസിമാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതിയതാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സംസാര...

നമ്മുടെ മഹര്‍ഷിമാര്‍ PDF

കെ. എസ്. രാമസ്വാമി ശാസ്ത്രിയുടെ ഗ്രന്ഥം എം. കേശവന്‍ ഇളയത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരം ദി എഡ്യൂക്കേഷണല്‍ സപ്പ്ലൈസ് ഡിപ്പോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തില്‍ ഹൈന്ദവ പരിഷ്കാരത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും പ്രണേതാക്കളായ യോഗിവര്യന്മാരുടെയും സംന്യാസിമാരുടെയും ദാര്‍ശനികരുടേയും...

പരമഭട്ടാരശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികള്‍ ജീവചരിത്രം PDF

ശ്രീ പറവൂര്‍ കെ. ഗോപാലപിള്ള എഴുതി കൊല്ലവര്‍ഷം 1110 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘പരമഭട്ടാരശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികള്‍ ജീവചരിത്രം’ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥമാണ് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ജീവചരിതം. ഈ ഗ്രന്ഥം മൂന്ന്‍ പങ്കായി പകുത്ത്‌ പത്തദ്ധ്യായങ്ങളുള്ള...

പ്രായോഗിക വേദാന്തം അഥവാ സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്‍ PDF

ഏതു നിലയിലും തൊഴിലിലുമുള്ള മനുഷ്യനും ആചരിക്കാവുന്നതും, ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്കും അനുഭവങ്ങള്‍ക്കും യോജിച്ചതുമായ പ്രായോഗിക വേദാന്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്വാമി രാമതീര്‍ത്ഥന്റെ പ്രസംഗങ്ങള്‍ ശ്രീ. എം. ആര്‍. മാധവവാര്യര്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കൊല്ലവര്‍ഷം 1101ല്‍...

പുരാണപരിചയം PDF – പ്രൊഫ. പി. ആര്‍. നായര്‍

പ്രൊഫ. പി. ആര്‍. നായര്‍ എഴുതി തവനൂര്‍ ധര്‍മ്മകാഹളം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തില്‍ ഹിന്ദുപുരാണങ്ങളെപ്പറ്റി ഗവേഷണ പ്രധാനമായ ചില പഠനങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തില്‍ പുരാണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളത്. കലകളുടെയും ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും...

രാമകൃഷ്ണ തിരുക്കുറള്‍ മലയാളം PDF

ശാസ്തമംഗലം പി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള  വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി മലയാളവിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് 1957ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിരുക്കുറള്‍ ആണ് ‘രാമകൃഷ്ണ തിരുക്കുറള്‍’ എന്ന ഈ പുസ്തകം. തിരുക്കുറളില്‍  ധര്‍മ്മാര്‍ത്ഥകാമങ്ങള്‍ മുറയ്ക്ക് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഇതിലെ ഓരോ സൂത്രവും ഓരോ വലിയ...
Page 20 of 49
1 18 19 20 21 22 49