തത്ത്വബോധം (ഭാഷാനുവാദം) PDF – സദാനന്ദസ്വാമികള്‍

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ പാദരുടെ തത്ത്വബോധം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനു കൊട്ടാരക്കര അവധൂതാശ്രമത്തിലെ (സദാനന്ദാശ്രമം) ബ്രഹ്മശ്രീ സദാനന്ദ സ്വാമികള്‍ എഴുതിയ മലയാളം വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ സ്കാന്‍ ചെയ്ത പകര്‍പ്പ് സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ആശ്രമത്തിന്റെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍: 0474-2663755 ഈ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച്...

വിഗ്രഹാരാധന PDF – സദാനന്ദസ്വാമി

സാധാരണലോകര്‍ക്ക് ഈശ്വരഭക്തിയും തദ്വാരാ ജ്ഞാനവുമുണ്ടാകാനായി വേദങ്ങളും ആഗമങ്ങളും വിധിച്ചിട്ടുള്ള വിഗ്രഹാരാധനയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് കൊട്ടാരക്കര സദാനന്ദപുരം അവധൂതാശ്രമത്തിലെ ശ്രീ സദാനന്ദസ്വാമിയാല്‍ വിരചിതമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. ഈ ഗ്രന്ഥപാരായണം വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ച്‌...

അഷ്ടാവക്രഗീത (വ്യാഖ്യാനം) PDF

വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിലെ അത്യന്തം ഉല്‍കൃഷ്ടമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അഷ്ടാവക്രഗീത അഥവാ അഷ്ടാവക്ര സംഹിത. ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും കര്‍മ്മയോഗത്തിന്റെയും സ്വരൂപവിജ്ഞാനത്തിലും, പൊതുവേ വേദാന്തശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സാമാന്യജ്ഞാനത്തിലുംഅദ്വിതീയമായ ആത്മവസ്തുവിന്റെ അപരോക്ഷജ്ഞാനം...

ശ്രീ ഭട്ടാരശതകം PDF – വാഴപ്പിള്ളേത്ത് കൊച്ചുരാമന്‍പിള്ള

സകലകലാവല്ലഭനും ബ്രഹ്മജ്ഞാനികളായ ഭാരതീയമഹര്‍ഷിമാരുടെ വംശപരമ്പരയിലെ വിശിഷ്ടസന്താനവും ആയ ഒരു മഹാത്മാവാണ് വിദ്യാധിരാജ പരമഭട്ടാര ശ്രീ കുഞ്ഞന്‍പിള്ള ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികള്‍. സ്വാമിജിയുടെ ജീവചരിത്രത്തില്‍പ്പെട്ട പ്രധാനസംഭവങ്ങളെ വിവരിച്ച് ശ്രീ വാഴപ്പിള്ളേത്ത്...

ശാന്തിമന്ത്രങ്ങള്‍ (ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം) PDF ഡൗണ്‍ലോഡ്‌

ഈശ്വരോപാസനയ്ക്ക് അത്യന്തം ഉപയുക്തങ്ങളായ വേദത്തിലെ ശാന്തിപ്രദങ്ങളായ പന്ത്രണ്ടു മന്ത്രങ്ങളും ആത്മധ്യാനവും ഗുരുപരമ്പരാസ്തോത്രങ്ങളും മലയാളത്തില്‍ ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ‘ശാന്തിമന്ത്രങ്ങള്‍’ എന്ന പേരില്‍ വാഴൂര്‍ തീര്‍ത്ഥപാദാശ്രമം...

ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസാരത്തോടുകൂടി) PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്

ഓം പൂര്‍ണ്ണമദഃ പൂര്‍ണ്ണമിദം പൂര്‍ണ്ണാല്‍ പൂര്‍ണ്ണമുദച്യതേ പൂര്‍ണ്ണസ്യ പൂര്‍ണ്ണമാദായ പൂര്‍ണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ഒരുകാലത്ത് ധാരാളം ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ അച്ചടിച്ച്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന കൊല്ലം ശ്രീരാമാവിലാസം പ്രസിദ്ധീകരണശാല ആദ്യകാലത്ത്...
Page 45 of 49
1 43 44 45 46 47 49