ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം PDF – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ രചിച്ച ‘ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം’ എന്ന ഈ കൃതിയില്‍ ശ്രീചക്രരാജനിലയയായ ദേവിയെ പൂജിക്കുന്ന ക്രമമാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ്...

കേരളത്തിലെ ദേശനാമങ്ങള്‍ – ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

“താഴെ കാണിക്കാന്‍ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ നാമങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചയില്‍ വല്ല വ്യത്യാസവും കാണുന്നതായാല്‍ തന്നെയും പിശകായി വിചാരിക്കാവുന്നതല്ല. എന്തെന്നാല്‍ ഭൂമിക്കു പ്രകൃത്യാ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം തന്നെ പ്രധാനകാരണം. മനുഷ്യപ്രയത്‌നത്താലും ചില മാറ്റങ്ങള്‍...

ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ചില കവിതാശകലങ്ങള്‍

ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും പെരുന്നെല്ലി കൃഷ്ണന്‍ വൈദ്യരും ചേര്‍ന്ന് ഈരണ്ടുവരി വീതം പൂരിപ്പിച്ച ചില പദ്യങ്ങള്‍, മറ്റൊരിക്കല്‍ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ പെരുന്നെല്ലിക്കയച്ച ഒരു കത്തിലെ മൂന്നു ശ്ലോകങ്ങള്‍, കൊറ്റിനാട്ടു നാരായണ പിള്ള സ്വാമികള്‍ക്കയച്ച രണ്ടു പദ്യങ്ങള്‍, ഇവയ്കു...

പ്രണവവും സാംഖ്യദര്‍ശനവും – ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍

“ബ്രഹ്മവാചകമാണ് ഓംകാരം. അതു പ്രണവം. പരബ്രഹ്മസ്വരൂപം. അതില്‍ നിന്ന് അതിന്റെ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു സത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ് എന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും അതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശക്തികളും, മൂര്‍ത്തികളും, കാലങ്ങളും, ലോകങ്ങളും എല്ലാം സംജാതങ്ങളായി.” പരമഭാട്ടാരക ശ്രീ ചട്ടമ്പി...

പിള്ളത്താലോലിപ്പ്

“അമ്മ മന്ദമായാട്ടുന്ന തൊട്ടിലില്‍” തന്റെ മക്കളെ ഉറക്കാന്‍ പാടുന്ന പാട്ടാണല്ലോ ‘താരാട്ട്’ എന്നുപറയുന്നത്. കുരുന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നുചെന്ന് അവിടെ ശീതളിമപകര്‍ന്ന് ആത്മവിസ്മൃതിയിലേക്ക് അതിനെ നയിക്കുവാന്‍ താരാട്ടിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. കുഞ്ഞിനെ മയക്കിയുറക്കുന്ന...
Page 2 of 5
1 2 3 4 5