കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍ , ഹരിദ്വാര്‍

ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തയുടെ കാതലായ ബ്രഹ്മസൂത്രം, ദശോപനിഷത്തുകള്‍ , ശ്രീമദ്‌ ഭഗവദ്ഗീത എന്നീ പ്രസ്ഥാനത്രയങ്ങള്‍ക്ക് ശ്രീശങ്കരഭഗവദ്‌പാദര്‍ രചിച്ച അദ്വൈത വ്യാഖ്യാനം കലര്‍പ്പില്ലാതെയും മുന്‍വിധികളില്ലാതെയും ഗൗരവമായി പഠിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ശ്രീ കൈവല്യാനന്ദ സ്വാമികള്‍ , ഹരിദ്വാര്‍ ആദ്ധ്യാത്മസാധകര്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ശബ്ദരേഖ.

സംസ്കൃതത്തിലും മറ്റു ദര്‍ശനങ്ങളിലും പ്രാഥമിക പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവര്‍ക്കുകൂടി അദ്വൈതതത്വത്തെ സംശയവിപര്യയങ്ങളില്ലാതെ ദിവസേനയുള്ള ശ്രവണമനനം വഴി ബോധിക്കാന്‍ ഉതകുംവണ്ണം സ്വാമിജി മലയാളികള്‍ക്കായി പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിച്ച ക്ലാസുകളാണിതെന്നു പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

 1. ബ്രഹ്മസൂത്രം
 2. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്
 3. കേനോപനിഷത്ത്
 4. കഠോപനിഷത്ത്
 5. മുണ്ഡകോപനിഷത്ത്
 6. മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത്
 7. തൈത്തിരിയോപനിഷത്ത്
 8. ഐതരേയോപനിഷത്ത്
 9. ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത്
 10. ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്
 11. ഭഗവദ്‌ഗീത
  1. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 1 അര്‍ജ്ജുനവിഷാദയോഗം
  2. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 2 സാംഖ്യയോഗം
  3. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 3 കര്‍മ്മയോഗം
  4. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 4 ജ്ഞാനകര്‍മ്മസന്യാസയോഗം
  5. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 5 കര്‍മ്മസന്യാസയോഗം
  6. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം
  7. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 7 ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗം
  8. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 8 അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം
  9. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 9 രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യയോഗം
  10. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 10 വിഭൂതിയോഗം
  11. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 11 വിശ്വരൂപദര്‍ശനയോഗം
  12. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം
  13. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 13 ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗം
  14. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 14 ഗുണത്രയവിഭാഗയോഗം
  15. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമയോഗം
  16. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 16 ദൈവാസുരസമ്പദ്വിഭാഗയോഗം
  17. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം
  18. ഭഗവദ്‌ഗീത അദ്ധ്യായം 18 മോഷസന്ന്യാസയോഗം