ആനന്ദാദര്‍ശം PDF – ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

ആലത്തൂര്‍ സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി (1852-1929) രചിച്ചതാണ് ‘ആനന്ദാദര്‍ശം‘ . ജാതിമതഭേദമന്യേ എല്ലാവര്‍ക്കും മനസ്സിനെ അടക്കി മുക്തമാകാന്‍ രാജയോഗം അധിഷ്ഠിതമായ ആനന്ദമതം അഥവാ ആനന്ദദര്‍ശനം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അദ്വൈതസാരസംവാദം, അന്ധവിശ്വാസപ്രകടനങ്ങള്‍,...

രാജയോഗപരസ്യം PDF – ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

ആലത്തൂര്‍ സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി രചിച്ചതാണ് ‘രാജയോഗപരസ്യം’ . യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ കാണുന്ന സാംസ്കാരികമായ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യുവാനും ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി ജീവിതവിജയം നേടുവാനും ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി രാജയോഗത്തെയാണ് ഉപദേശിച്ചത്....

വിഗ്രഹാരാധനാ ഖണ്ഡനം PDF – ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

‘വിഗ്രഹാരാധനാ ഖണ്ഡനം’ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ആലത്തൂര്‍ സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി രചിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹം വിഗ്രഹാരാധനയെ യുക്തിയുക്തം എതിര്‍ത്ത്, രാജയോഗത്തിലേക്ക്‌ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ‘കുട്ടികള്‍ക്ക് ചെറിയ കുപ്പായം വേണം, വലിയ...

അഗസ്ത്യഹൃദയം തേടി

രാജീവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട വിന്ധ്യന്റെ അഹങ്കാരം ശമിപ്പിക്കാനായി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് ആഗമിച്ചവന്‍. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആര്യനധിനിവേശത്തിന്റെ നായകന്‍. ലോപമുദ്രയെ പരിണയം ചെയ്യാനായി സമ്പത്ത് അന്വേഷിച്ച് അലഞ്ഞവന്‍. ആ അലച്ചിലിനിടയില്‍ ബ്രാഹ്മണദ്രോഹികളും യജ്ഞവിരോധികളുമായ ഇല്ല്വലനേയും...

പൂര്‍വ്വജന്മങ്ങള്‍ ഓര്‍‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നില്ല (ജ്ഞാ. 4.3-4)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് ശ്ലോകം 3 അര്‍ജ്ജുന ഉവാച: അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി അങ്ങയുടെ ജനനം പില്‍കാലത്തുണ്ടായ സംഭവമാണല്ലോ. പക്ഷേ വിവസ്വാന്‍ ജനിച്ചത് അതിനെത്രയോ മുമ്പാണ്. അപ്പോള്‍ അങ്ങ് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്...

സിദ്ധാനുഭൂതി , ജ്ഞാനക്കുമ്മി PDF – ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

ആനന്ദമതം സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി രചിച്ച സിദ്ധാനുഭൂതി ഈ കൃതി ആലത്തൂര്‍ സിദ്ധാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. സിദ്ധാനുഭൂതി എന്ന കൃതിയോടൊപ്പം ശിവയോഗികൃതങ്ങളായ ജ്ഞാനക്കുമ്മിയും പിള്ളത്താലോലിപ്പും കൂടി ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകങ്ങള്‍ രാമായണത്തിന്റെ മട്ടിലും...
Page 4 of 52
1 2 3 4 5 6 52