കര്‍മ്മയോഗം – ഭഗവദ്‌ഗീത മലയാളം പരിഭാഷ (3)

കര്‍മയോഗഃ അര്‍ജുന ഉവാച ജ്യായസീ ചേത്കര്‍മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധി‍ര്‍ജനാര്‍ദന തത്കിംകര്‍മണി ഘോരേ മ‍ാം നിയോജയസി കേശവ (1) അര്‍ജുനന്‍ പറഞ്ഞു: ഹേ ജനാ‍ര്‍ദ്ദനാ, ക‍‍‍ര്‍മ്മത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കര്‍മ്മയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ടമെന്നു അങ്ങേയ്ക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഘോരമായ ഈ...

സാംഖ്യയോഗം – ഭഗവദ്‌ഗീത മലയാളം പരിഭാഷ (2)

സ‍ാംഖ്യയോഗഃ സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടമശ്രുപൂര്‍ണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യമുവാച മധുസൂദനഃ (1) സഞ്ജയന്‍ പറഞ്ഞു: അങ്ങനെ മനസ്സലിഞ്ഞവനും, കണ്ണീര്‍ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടുകൂടിയവനും ദുഃഖിക്കുന്നവനുമായ അര്‍ജുനനോടു ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. ശ്രീഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാ...

അര്‍ജ്ജുനവിഷാദയോഗം – ഭഗവദ്‌ഗീത മലയാളം പരിഭാഷ (1)

അര്‍ജുനവിഷാദയോഗഃ ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധര്‍മ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതാ യുയുത്സവഃ മാമകാഃ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുര്‍വ്വത സഞ്ജയ (1) ധൃതരാഷ്ട്രര്‍ ചോദിച്ചു: സഞ്ജയ, ധ‍ര്‍മ്മ ക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ ഒരുമിച്ചു ചേര്‍ന്നവരും യുദ്ധം ചെയ്യാന്‍ കൊതിക്കുന്നവരുമായ എന്റെ...

ഗീതാധ്യാനം , ഗീതാമാഹാത്മ്യം – ഭഗവദ്‌ഗീത മലയാളം പരിഭാഷ (0)

ഗീതാധ്യാനം പാ‍ര്‍ഥായ പ്രതിബോധിത‍ാം ഭഗവതാ നാരായണേന സ്വയം വ്യാസേന ഗ്രഥിത‍ാം പുരാണമുനിനാ മധ്യേ മഹാഭാരതം അദ്വൈതാമൃതവര്‍ഷിണീം ഭഗവതീമഷ്ടാദശാധ്യായിനീം അംബ ത്വാമനുസന്ദധാമി ഭഗവദ്ഗീതേ ഭവേദ്വേഷിണീം ഭഗവാന്‍ നാരായണന്‍ സ്വയം അര്‍ജുനനോടുപദേശിച്ചതും, പൗരാണികമുനിയായ വേദവ്യാസ മഹര്‍ഷി...

ഭഗവദ്‌ഗീത മലയാളം അര്‍ത്ഥസഹിതം – PDF ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത മലയാളം പരിഭാഷ അര്‍ത്ഥസഹിതം ശ്രേയസ്സില്‍ ഓരോ അദ്ധ്യായമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്വാമി സന്ദീപ്‌ ചൈതന്യയുടെ ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞം MP3 ഓഡിയോ ശ്രേയസ്സില്‍ കേള്‍ക്ക‍ാം. ഗീതാധ്യാനം, ഗീതാമാഹാത്മ്യം അര്‍ജ്ജുനവിഷാദയോഗം സ‍ാംഖ്യയോഗം കര്‍മയോഗം...
Page 11 of 11
1 9 10 11