അദ്ധ്യാത്മഭാഗവതം PDF – ശ്രീ മാധവതീര്‍ത്ഥ സ്വാമികള്‍

ശ്രീ മാധവതീര്‍ത്ഥ സ്വാമികള്‍ ഗുജറാത്തി ഭാഷയില്‍ രചിച്ച് ശിഷ്യയായ ഡോ. ജി. രുദ്രാണിയമ്മ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് ശ്രീതീര്‍ത്ഥപാദാശ്രമം (തീര്‍ത്ഥപാദപുരം, വാഴൂര്‍, കോട്ടയം) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് അദ്ധ്യാത്മഭാഗവതം. സ്വാമിജിയുടെ മുപ്പതുവര്‍ഷത്തെ...

ശ്രീമഹാഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് PDF – തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്‍

തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജന്‍ എഴുത്തച്ഛനാല്‍ വിരചിതമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ശ്രീമഹാഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ട് പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ സഹായത്തോടെ പ്രൊഫ. പി. കരുണാകരന്‍ നായര്‍ സംശോധന ചെയ്ത് സിദ്ധിനാഥാനന്ദ സ്വാമികളുടെ വിജ്ഞേയമായ ഒരു പഠനത്തോടുകൂടി കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി...

ശ്രീമഹാഭാഗവതം കേരളഭാഷാഗാനം PDF – ശ്രീ മുഴങ്ങോട്ടുവിള കൃഷ്ണപിള്ള

പുരാണങ്ങളില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധിയും പ്രചാരവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൃതി ഭാഗവതമാണ്. 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായി 335 അദ്ധ്യായങ്ങളും 18,000 ശ്ലോകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്നും അനേകകോടി ഭാരതീയരുടെ നിത്യാരാധനയ്ക്ക് പാത്രമായി വിജയിക്കുന്നു. സംസ്കൃതാനഭിജ്ഞന്മാരായ മലയാളികള്‍ക്ക്...

ഓം ശ്രീമഹാഭാഗവതം ലളിതഗദ്യസംഗ്രഹം PDF

പ്രാഥമിക അക്ഷരജ്ഞാനം മാത്രം ലഭിച്ച സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക ധാര്‍മ്മിക തത്ത്വങ്ങള്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ തക്ക ലളിതഭാഷയില്‍, ഭാഗവതപുരാണം മൂലഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രധാനവിഷയങ്ങള്‍ എല്ലാം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച്, ശ്രീ പി. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായര്‍...

ശ്രീമഹാഭാഗവതം ദശാവതാര കഥകള്‍ PDF

കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടി ഡോ. പി. കെ. നാരായണ പിള്ള എഴുതി തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വംബോര്‍ഡ് ഹിന്ദുമത പാഠശാല ഗ്രന്ഥാവലിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ ലഘുഗ്രന്ഥത്തില്‍ ദശാവതാരകഥകള്‍ മാത്രമേ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. കുട്ടികള്‍ക്ക് കഥകള്‍ ക്ലേശമില്ലാതെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന ലളിതമായ...

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭാഷാഗദ്യം PDF

ശ്രീമദ് അഭേദാനന്ദ സ്വാമികളുടെ വിശദമായ അവതാരിയോടുകൂടി മലയാള ഗദ്യരൂപത്തില്‍ അഭേദാശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭാഷാഗദ്യം PDF ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ. (48MB, 892 പേജുകള്‍)...
Page 1 of 64
1 2 3 64