ചന്ദ്രവംശരാജാക്കന്മാരുടെ ഭാവിയിലെ സ്ഥിതി – ഭാഗവതം (354)

പന്ത്രണ്ടാം സ്കന്ധം ആരംഭം അസംസ്കൃതാഃ ക്രിയാഹീനാ രജസാ തമസാവൃതാഃ പ്രജാസ്തേ ഭക്ഷയിഷ്യന്തി മ്ലേഛാ രാജന്യരൂപിണഃ (12-1-42) തന്നാഥാസ്തേ ജനപദാസ്തച്ഛീലാചാരവാദിനഃ അന്യോന്യതോ രാജഭിശ്ച ക്ഷയം യാസ്യന്തി പീഡിതാഃ (12-1-43) പരീക്ഷിത്ത്‌ ചോദിച്ചു: ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ...

ഭഗവാന്‍ സ്വസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ച കഥ – ഭാഗവതം (353)

ഭഗവാന്‍ പിതാമഹം വിക്ഷ്യ വിഭൂതീരാത്മനോ വിഭുഃ സംയോജ്യാത്മനി ചാത്മാനം പത്മനേത്രേ ന്യമീലയത്‌ (11-31-5) ലോകാഭിരാമം സ്വതനും ധാരണാധ്യാനമംഗളം യോഗധാരണയാഗ്നേയ്യാമദഗ്ദ്ധ്വാ ധാമാവിശത്‌ സ്വകം (11-31-6) തഥാപ്യശേഷസ്ഥിതിസംഭവാപ്യയേ ഷ്വനന്യഹേതുര്യദശേഷശക്തിധൃക്‌ നൈച്ഛത്‌ പ്രണേതും...

ഈശ്വരമുക്തിയും യദുകുലവിനാശ വിവരണവും – ഭാഗവതം (352)

തതസ്തസ്മിന്‍ മഹാപാനം പപുരമൈരേയകം മധു ദിഷ്ടവിഭ്രംശിതധിയോ യദ്ദ്രവൈര്‍ഭ്രശ്യതേ മതിഃ (11-30-12) മാ ഭൈര്‍ജ്ജരേ, ത്വമുത്തിഷ്ഠ കാമ ഏഷ കൃതോ ഹി മേ യാഹി ത്വം മദനുജ്ഞാതഃ സ്വര്‍ഗ്ഗം സുകൃതിനാം പദം (11-30-39) ശുകമുനി തുടര്‍ന്നു: ഞാന്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ രാജ്യത്ത്‌ കലാപലക്ഷണങ്ങളുടെ...

ഭക്തിയോഗവിവരണം – ഭാഗവതം (351)

നരേഷ്വഭീക്ഷ്ണം മദ്ഭാവം പുംസോ ഭാവയതോഽചിരാത്‌ സ്പര്‍ദ്ധാസൂയാതിരസ്കാരാഃ സാഹങ്കാരാ വിയന്തി ഹി (11-29-15) വിസൃജ്യ സ്മയമാനാന്‍ സ്വാന്‍ ദൃശം വ്രീഡാം ച ദൈഹികീം പ്രണമേദ്ദണ്ഡവദ്‌ ഭൂമാവാശ്വചാണ്ഡാളഗോഖരം (11-29-16) ഉദ്ധവന്‍ പറഞ്ഞു: ഭഗവന്‍, അവിടുന്നു പഠിപ്പിച്ച ഈ യോഗമാര്‍ഗ്ഗം തുലോം...

ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വിവരണം – ഭാഗവതം (350)

കിം ഭദ്രം കിമഭദ്രം വാ ദ്വൈതസ്യാവസ്തുനഃ കിയത്‌ വാചോദിതം തദനൃതം മനസാ ധയാതമേവ ച (11-28-4) യോഗധാരണയാ കാംശ്ചിദാസനൈര്‍ദ്ധാരണാന്വിതൈഃ തപോമന്ത്രൗഷധൈഃ കാംശ്ചി ദുപസര്‍ഗ്ഗാന്‍ വിനിര്‍ദ്ദഹേത്‌ (11-28-39) കാംശ്ചിന്‍മാനുധ്യാനേന നാമസങ്കീര്‍ത്തനാദിഭിഃ യോഗേശ്വരാനുവൃത്ത്യാ വാ...

പൂജാക്രമ വിവരണം – ഭാഗവതം (349)

അഭ്യര്‍ച്യാഥ നമസ്കൃത്യ പാര്‍ഷദേഭ്യോ ബലിം ഹരേത്‌ മൂലമന്ത്രം ജപേദ്ബ്രഹ്മ സ്മരന്നാരായണാത്മകം (11-27-42) സ്തവൈരുച്ചാവചൈഃ സ്തോത്രൈഃ പൗരാണൈഃ പ്രാകൃതൈരപി സ്തുത്വാ പ്രസീദ ഭഗവന്നിതി വന്ദേത ദണ്ഡവത്‌ (11-27-45) ശിരോ മത്പാദയോഃ കൃത്വാ ബാഹുഭ്യാം ച പരസ്പരം പ്രപന്നം പാഹി മാമീശ ഭീതം...
Page 3 of 62
1 2 3 4 5 62