സര്‍വ്വ വര്‍ണ്ണ ലക്ഷണങ്ങള്‍ – ഭാഗവതം (163)

നത്വാ ഭഗവതേഽജായ ലോകാനാം ധര്‍മ്മഹേതവേ വക്ഷ്യേ സനാതനം ധര്‍മ്മം നാരായണമുഖാച്ഛ്‌രുതം (7-11-5) യുധിഷ്ഠിരന്‍ പിന്നീട്, സനാതന ധര്‍മ്മത്തെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കാന്‍ നാരദമുനിയോടഭ്യര്‍ഥിച്ചു. നാരദന്‍ പറഞ്ഞുഃ “ഭഗവാന്‍ നാരായണന്‍ സ്വയം എന്നോടുണര്‍ത്തിച്ച സനാതനധര്‍മ്മത്തെപ്പറ്റി, അതേ...

ശരീര വാങ്മനോഭാവ സ്മരണ – ഭാഗവതം (162)

ത്രിഃ സപ്തഭിഃ പിതാ പൂതഃ പിതൃഭിഃ സഹ തേഽനഘ യത്‌ സാധോഽസ്യഗൃഹേ ജാതോഭവാന്‍ വൈ കുലപാവനഃ (7-10-18) യത്രയത്ര ച മദ്‌ ഭക്താഃ പ്രശാന്താഃ സമദര്‍ശിനഃ സാധവഃ സമുദാചാരാസ്തേ പൂയന്ത്യപി കീകടാഃ (7-10-19) നാരദമുനി തുടര്‍ന്നു: വിവേകിയായ പ്രഹ്ലാദന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു: “എന്റെ ഹൃദയം മൂന്നു...

പ്രഹ്ലാദന്റെ നരസിംഹമൂര്‍ത്തി സ്തുതി – ഭാഗവതം (161)

ത്രസ്തോഽസ്മ്യഹം കൃപണവത്സല ദുഃസഹോഗ്ര സംസാരചക്രകദനാദ്‌ ഗ്രസതാം പ്രണീതഃ ബഢഃ സ്വകര്‍മ്മഭിരുശത്തമ തേഽങ്ഘ്രി മൂലം പ്രീതോഽപവര്‍ഗ്ഗശരണം ഹ്വയസേ കദാനു (7-9-16) മൌനവ്രതശ്രുത തപോഽധ്യയനസ്വധര്‍മ്മ വ്യാഖ്യാരഹോജപസമാധയ ആപവര്‍ഗ്ഗ്യാഃ പ്രായഃ പരം പുരുഷതേ ത്വജിതേന്ദ്രിയാണാം വാര്‍ത്താ...

ശ്രീനരസിംഹാവതാരം, ഹിരണ്യകശിപു വധം – ഭാഗവതം (160)

സത്യം വിധാതും നിജ ഭൃത്യഭാഷിതം വ്യാപ്തിം ച ഭുതേഷ്വഖിലേഷു ചാത്മനഃ അദൃശ്യതാത്യദ്ഭുതരൂപമുദ്വഹന്‍ സ്തംഭേ സഭായാം ന മൃഗം ന മാനുഷം (7-8-18) നതദ്വിചിത്രം ഖലു സത്ത്വധാമനി സ്വതേജസാ യോ നു പുരാഽപിബത്‌ തമഃ തതേഽഭി പദ്യാഭ്യഹനന്മഹാസുരോ രുഷാ നൃസിംഹം ഗദയോരുവേഗയാ (7-8-25) നാരദമുനി...

പ്രഹ്ലാദന്‍ നാരദമുനിയുടെ മഹാകാരുണ്യത്തെ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നു – ഭാഗവതം (159)

തസ്മാദ്ഭവദ്ഭിഃ കര്‍ത്തവ്യം കര്‍മ്മണാം ത്രിഗുണാത്മനാം ബീജനിര്‍ഹരണം യോഗഃ പ്രവാഹോപരമോ ധിയഃ (7-7-28) തത്രോപായസഹസ്രാണാമയം ഭഗവതോദിതഃ യദീശ്വരേ ഭഗവതി യഥാ യൈരഞ്ജസാ രതിഃ (7-7-29) നാരദമുനിയുമായി എങ്ങനെയാണ്‌ സത്സംഗം സാദ്ധ്യമായതെന്നു കൂട്ടുകാര്‍ ചോദിച്ചതിനു മറുപടിയായി പ്രഹ്ലാദന്‍...

പ്രഹ്ലാദന്‍ ചെയ്യുന്ന ഉപദേശം – ഭാഗവതം (158)

സുഖമൈന്ദ്രിയകം ദൈത്യാ ദേഹയോഗേന ദേഹിനാം സര്‍വ്വത്ര ലഭ്യതേ ദൈവാദ്യഥാ ദുഃഖമയത്മനതഃ (7-6-3) തത്പ്രയാസോ ന കര്‍ത്തവ്യോ യത ആയുര്‍വ്യയഃ പരം ന തഥാ വിന്ദതേ ക്ഷേമം മുകുന്ദചരണാംബുജം (7-6-4) ഒരു ദിവസം അദ്ധ്യാപകന്‍ ഇല്ലാത്ത സമയം സഹപാഠികള്‍ പ്രഹ്ലാദനെ പുറത്ത്‌ കളിക്കാന്‍ ക്ഷണിച്ചു....
Page 35 of 62
1 33 34 35 36 37 62