ദൈത്യാചാര്യന്മാര്‍ പ്രഹ്ലാദനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും, ഉപദ്രവിക്കുന്നതും – ഭാഗവതം (157)

ശ്രവണം കീര്‍ത്തനം വിഷ്ണോഃ സ്മരണം പാദസേവനം അര്‍ച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യമാത്മനിവേദനം (7-5-23) ഇതി പുംസാര്‍പ്പിതാ വിഷ്ണൌ ഭക്തിശ്ചേന്നവലക്ഷണാ ക്രിയതേ ഭഗവത്യദ്ധാ തന്മന്യേഽധീതമുത്തമം (7-5-24) നാരദന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ പുത്രനായ പ്രഹ്ലാദനെ അസുരഗുരുവായ...

പ്രഹ്ലാദന്റെ ഭഗവദ്ഭക്തിവര്‍ണ്ണന – ഭാഗവതം(156)

ന്യസ്തക്രീഡനകോ ബാലോ ജഡവത്തന്മസ്തയാ കൃഷ്ണഗ്രഹഗൃഹീതാത്മാ ന വേദ ജഗദീദൃശം (7-4-37) ആസീനഃ പര്യടന്നശ്നന്‍ ശയാനഃ പ്രപിബന്‍ ബ്രുവന്‍ നാനുസന്ധത്ത ഏതാനി ഗോവിന്ദപരിരംഭിതഃ (7-4-38) ക്വചിദ്രുദതി വൈകുണ്ഠചിന്താശബളചേതനഃ ക്വചിഢസതി തച്ചിന്താഹ്ലാദ ഉദ്ഗായതി ക്വചിത്‌ (7-4-39) നദതി...

ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപസും വരപ്രാര്‍ത്ഥനയും – ഭാഗവതം(155)

യദി ദാസ്യസ്യഭിമതാന്‍ വരാന്‍മേ വരദോത്തമ ഭൂതേഭ്യസ്ത്വദ്വിസൃഷ്ടേഭ്യോ മൃത്യുര്‍മ്മാഭൂന്മമ പ്രഭോ (7-3-35) നാന്തര്‍ബ്ബഹിര്‍ദിവാ നക്തമന്യസ്മാദപി ചായുധൈഃ ന ഭൂം നാംബരേ മൃത്യുര്‍, നരൈര്‍, മൃഗൈരപി (7-3-36) വ്യസുഭിര്‍വ്വാസുമദ്ഭിര്‍വ്വാ സുരാസുരമഹോരഗൈഃ അപ്രതിദ്വന്നു്വതാം യുഢേ...

ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സാധുദ്രോഹം- ഭാഗവതം (154)

പഥി ച്യുതം തിഷ്ഠതി ദ്വിഷ്ടരക്ഷിതം ഗൃഹേ സ്ഥിതം തദ്വിഹതം വിനശ്യതി ജീവത്യനാഥോഽപി തദീക്ഷിതോ വനേ ഗൃഹേഽപി ഗുപ്തോഽസ്യ ഹതോ ന ജീവതി (7-2-40) നാരദന്‍ പറഞ്ഞു: തന്റെ സഹോദരനായ ഹിരണ്യാക്ഷനെ ഭഗവാന്‍ വരാഹാവതാരമെടുത്ത്‌ വധിച്ച വിവരമറിഞ്ഞ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്‌ കലശലായ ക്രോധമുണ്ടായി. അയാള്‍...

നാരദ – യുധിഷ്ഠിര സല്ലാപം – ഭാഗവതം (153)

ഏഴാം സ്കന്ദം ആരംഭം ജയകാലേ തു സത്വസ്യ ദേവര്‍ഷീന്‍ രജസോഽസുരാന്‍ തമസോ യക്ഷരക്ഷാംസി തത്‌ കാലാനുഗുണോഽഭജത്‌ (7-1-8) കാമാദ്ദ്വേഷാദ്‌ ഭയാത്‌ സ്നേഹാദ്‌ യഥാഭക്ത്യേശ്വരേ മനേഃ ആവേശ്യ തദഘം ഹിത്വാ ബഹവസ്തദ്‌ ഗതിം ഗതാഃ (7-1-29) ഗോപ്യഃ കാമാദ്ഭയാത്‌ കംസോ ദ്വേഷാച്ചൈദ്യാദയോ നൃപാഃ...

പുംസവനവ്രതവിധി – ഭാഗവതം (152)

അലം തേ നിരപേക്ഷായ പൂര്‍ണ്ണകാമ നമോഽസ്തുതേ മഹാ വിഭൂതിപതയേ നമഃ സകലസിദ്ധയേ (6-19-4) യഥാ ത്വം കൃപയാ ഭൂത്യാ തേജസാ മഹിനൌജസാ ജുഷ്ട ഈശ ഗുണൈഃ സര്‍വൈസ്തതോഽസി ഭഗവാന്‍ പ്രഭുഃ (6-19-5) വിഷ്ണു പത്നി മഹാമായേ മഹാപുരുഷലക്ഷണേ പ്രീയേഥാ മേ മഹാഭാഗേ ലോകമാതര്‍ന്നമോഽസ്തുതേ (6-19-6) ഓം നമോ...
Page 36 of 62
1 34 35 36 37 38 62