പുംസവനവ്രതവും മരുത്തുക്കളുടെ ഉത്പത്തിയും – ഭാഗവതം (151)

കൃമി വിഡ്‌ ഭസ്മസം ജ്ഞാഽഽസീദ്യസ്യേശാഭിഹിതസ്യച ഭൂതധ്രുക്‌ തത്കൃതേ സ്വാര്‍ത്ഥം കിം വേദ നിരയോ യതഃ (6-18-25) വിലോക്യൈകാന്തഭൂതാനി ദ്രതാന്യാദ്‌ പ്രജാപതിഃ സ്ത്രിയം ചക്രേ സ്വദേഹാര്‍ദ്ധം യയാ പുംസാം മതിര്‍ഹൃതാ (6-18-30) ശുകമുനി തുടര്‍ന്നു: കശ്യപഭാര്യയായ ദിതിക്ക്‌...

ചിത്രകേതുവിന് പാര്‍വ്വതീദേവിയുടെ ശാപം – ഭാഗവതം (150)

നാരായണപരാഃ സര്‍വേ ന കുതശ്ചന ബിഭ്യതി സ്വര്‍ഗ്ഗാപവര്‍ഗ്ഗനരകേഷ്വപി തുല്യാര്‍ത്ഥദര്‍ശിനഃ (6-17-28) വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിമുദ്വഹതാം നൃണാം ജ്ഞാനവൈരാഗ്യവീര്യാണാം നേഹ കശ്ചിദ്‌ വ്യപാശ്രയഃ (6-17-31) ശുകമുനി തുടര്‍ന്നുഃ പിന്നീട്‌ കുറേക്കാലം ചിത്രകേതു സുമേരുപര്‍വ്വത സാനുക്കളില്‍...

ആദിശേഷമൂര്‍ത്തിയെ ശരണം പ്രാപിക്കല്‍ – ഭാഗവതം (149)

അജിത ജിതഃ സമമതി ഭിഃ സാധു ഭിര്‍ ഭവാന്‍ ദിതാന്മഭിര്‍ഭവതാ വിജിതാസ്തേഽപിച ഭജതാമകാമാത്മാനാം യ ആത്മദോഽതികരുണഃ (6-16-34) അഹം വൈ സര്‍വ്വ ഭൂതാനി ഭൂതാന്മനാ ഭൂതഭാവനഃ ശബ്ദ ബ്രഹ്മ പരം ബ്രഹ്മ മമോഭേ ശാശ്വതീ തനൂ (6-16-51) ശുകമുനി തുടര്‍ന്നു: രാജാവിന്‌ മഹത്തായ പ്രാര്‍ത്ഥനോപദേശം...

ചിത്രകേതുവിന് പുത്രജീവന്റെ ഉപദേശം – ഭാഗവതം (148)

ഓം നമസ്തുഭ്യം ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായാനിരുദ്ധായ നമഃ സങ്കഷണായച (6-16-18) നമോ വിജ്ഞാനമാത്രായ പരമാനന്ദമൂര്‍ത്തയേ ആത്മാരാമായ ശാന്തായ നുവൃത്തദ്വൈതദൃഷ്ടയേ (6-16-19) ആത്മാനന്ദാനുഭൂത്യൈവ ന്യസ്തശക്ത്യുര്‍മ്മയേ ന്മഃ ഹൃഷീകേശായ മഹതേ നമസ്തേ വിശ്വമൂര്‍ത്തയേ (6-16-20)...

ചിത്രകേതുവിന് നാരദരുടേയും അംഗിരസ്സിന്‍റേയും തത്വോപദേശം – ഭാഗവതം (147)

യഥാ പ്രയാന്തി സംയാന്തി സ്രോതോവേഗേന വാലുകാഃ സംയൂജ്യന്തേ വിയുജ്യന്തേ തഥാ കാലേന ദേഹിനഃ (6-15-3) വയം ച ത്വം ചയേ ചേമേ തുല്യകാലാശ്ചരാചരാഃ ജന്മ മൃത്യോര്‍യഥാ പശ്ചാത്‌ പ്രാങ്നൈവ മധുനാപി ഭോഃ (6-15-5) ഭൂതൈര്‍ഭൂതാനി ഭൂതേശഃ സൃജത്യവതി ഹന്ത്യജഃ ആത്മസൃഷ്ടൈരസ്വതന്ത്രൈരനപേക്ഷാഽപി...

വൃത്രന്റെ പൂര്‍വ്വജന്മം, ചിത്രകേതുചരിതം – ഭാഗവതം (146)

രജോഭിഃ സമസംഖ്യാതാഃ പാര്‍ത്ഥി വൈരിഹ ജന്തവഃ തേഷാം യേ കേചനേഹന്തേ ശ്രേയോ വൈ മനുജാദയ (6-14-3) പ്രായോ മുമുക്ഷവസ്തേഷാം കേചനൈവ ദ്വിജോത്തമ മുമുക്ഷൂണാം സഹസ്രേഷു് കശ്ചിന്മുച്യേത സിധ്യതി (6-14-4) മുക്താനാമപി സിദ്ധനാം നാരായണപരായണഃ സുദുര്‍ല്ലഭഃ പ്രശാന്താത്മാ കോടിഷ്വപി മഹാമുനേ...
Page 37 of 62
1 35 36 37 38 39 62