ഇന്ദ്രന്റെ ജലാന്തര്‍വാസം, ഭയനിവൃത്തി – ഭാഗവതം (145)

തയേന്ദ്രഃ സ്മാസഹത്‌ താപം നിര്‍വൃതിര്‍ന്നാമുമാവിശത്‌ ഹ്രീമന്ത്രം വാച്യതാം പ്രാപ്തം സുഖയന്ത്യപി നോ ഗുണാഃ (6-13-11) പഠേയുരാഖ്യാനമിദം സാദാ ബുധാഃ ശൃണ്വന്ത്യഥോപര്‍വണി പര്‍വണീന്ദ്രിയം ധന്യം യശസ്യം നിഖിലാഘമോചനം രിപുജ്ഞയം സ്വസ്ത്യയനം തഥാഽഽയുഷം (6-13-23) ശുകമുനി തുടര്‍ന്നു:...

വജ്രായുധത്താല്‍ വൃത്രമോക്ഷം – ഭാഗവതം (144)

ലോകാഃ സപാലാ യസ്യേമേ ശ്വസന്തി വിവശാ വശേ ദ്വിജാ ഇവ ശിചാ ബദ്ധാഃ സ കാല ഇഹ കാരണം (6-12-19) ഓജഃ സഹോ ബലം പ്രാണമമൃതം മൃത്യു മേവച തമജ്ഞായ ജനോ ഹേതുമാത്മാനം മന്യതേ ജഡം (6-12-19) തസ്മാദകീര്‍ത്തിയശസോര്‍ജ്ജയാപജയയോരപി സമഃ സ്യാത്‌ സുഖദുഃഖാഭ്യാം മൃത്യുജീവിതയോസ്തഥാ (6-12-19) ശുകമുനി...

ഇന്ദ്ര-വൃത്രാസുരയുദ്ധം – ഭാഗവതം (143)

അഹം ഹരേ തവ പാദൈകമൂല ദാസാനുദാസോ ഭവിതാസ്മി ഭൂയഃ മനഃ സ്മരേതാസുപതേര്‍ഗുണാംസ്തേ ഗൃണീത വാക്‌ കര്‍മ്മ കരോതു കായഃ (6-11-24) ന നാകപൃഷ്ഠം നച പാരമേഷ്ഠ്യം ന സാര്‍വഭൗമം ന ബരസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിരപുനര്‍ഭവം വാ സമജ്ഞസ ത്വാ വിരഹയ്യ കാങ്ക്ഷേ (6-11-25) അജാതപക്ഷാ ഇവമാതരം ഖഗാഃ സ്തന്യം യഥാ...

വജ്രായുധലാഭം, ദേവാസുരയുദ്ധം – ഭാഗവതം(142)

യോഽധ്രുവേണാത്മനാ നാഥാ ന ധര്‍മ്മം ന യശഃ പുമാന്‍ ഈഹേത ഭൂതദയയാ സശോച്യഃ സ്ഥാവരൈരപി (6-10-8) ഏതാവാനവ്യയോ ധര്‍മ്മഃ പുണ്യശ്ലോകൈരുപാസിതഃ യോ ഭൂതശോകഹര്‍ഷാഭ്യാമാത്മാ ശോചതി ഹൃഷ്യതി (6-10-9) അഹോ ദൈന്യമഹോ കഷ്ടം പാരക്യൈഃ ക്ഷണഭംഗുരൈഃ യന്നോപകുര്യാദസ്വാര്‍ത്ഥൈര്‍മ്മര്‍ത്ത്യഃ സ്വജ്ഞാതി...

ദേവഗണങ്ങളുടെ നാരായണസ്തുതി – ഭാഗവതം (141)

ഹംസായ ദഹ്രനിലയായ നിരീക്ഷകായ കൃഷ്ണായ മൃഷ്ടയശസേ നിരുപക്രമായ സത്സംഗ്രഹായ ഭവപാന്ഥനിജാശ്രമാപ്താ വന്തേ പരീഷ്ടഗതയേ ഹരയേ നമസ്തേ (6-9-45) പ്രീതോഽഹം വഃ സുരശ്രേഷ്ഠാ മദുപസ്ഥാനവിദ്യയാ ആത്മൈശ്വര്യസ്മൃതിഃ പുംസാം ഭക്തിശ്ചൈവ യയാ മയി (6-9-47) ദേവന്മാര്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുഃ...

വിശ്വരൂപവധം, ബ്രഹ്മഹത്യാവിഭജനം , വൃത്രാസുരോത്പത്തി – ഭാഗവതം (140)

യോ നഃ സപത്നൈര്‍ഭൃശമര്‍ദ്യമാനാന്‍ ദേവര്‍ഷിതിര്യങ്നൃഷു നിത്യ ഏവ കൃതാവതാരസ്തനുഭിഃ സ്വമായയാ കൃത്വഽഽത്മസാത്‌ പാതി യുഗേ യുഗേ ച (6-9-25) ശുകമുനി തുടര്‍ന്നുഃ വിശ്വരൂപന്‌ മൂന്ന് തലകളും വായകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വായില്‍ കൂടി ദേവന്മ‍ാരെപ്പോലെ സോമരസവും, രണ്ടാമത്തേതിലൂടെ...
Page 38 of 62
1 36 37 38 39 40 62