ഇന്ദ്രന് നാരായണ കവചോപദേശം – ഭാഗവതം (139)

ഏതദ്ധാരയമാണസ്തു യംയം പശ്യതി ചക്ഷു ഷാ പദാവാ സംസ്പൃശേത്സ്യഃ സാധ്വസാത്‌ സ വിമുച്യതേ (6-8-36) ന കുതശ്ചിദ്ഭയം തസ്യ വിദ്യാം ധാരയതോ ഭവേത്‌ രാജദസ്യുഗ്രഹാദിഭ്യോ വ്യാഘ്രാദിഭ്യശ്ച കര്‍ഹിചിത്‌ (6-8-37) ശുകമുനി തുടര്‍ന്നുഃ ദേവഗുരുവായ വിശ്വരൂപന്‍ ഇന്ദ്രന്‌ നാരായണകവചം ഉപദേശിച്ചു....

ഇന്ദ്രന്റെ ഐശ്വര്യമദം ബൃഹസ്പതിതിരസ്കാരം, രാജ്യഭ്രംശം – ഭാഗവതം (138)

കോ ഗൃധ്യേത്‌ പണ്ഡിതോ ലക്ഷ്മീം ത്രിവിഷ്ടപപതേരപി യയാഹമാസുരം ഭാവം നീതോഽദ്യ വിബുധേശ്വരഃ (6-‍7-12) ആചാര്യോ ബ്രഹ്മണോ മൂര്‍ത്തിഃ പിതാ മൂര്‍ത്തിഃ പ്രജാപതേഃ ഭ്രാതാ മരുത്‌ പതേര്‍മ്മൂര്‍ത്തിര്‍മ്മാതാ സാക്ഷാത്‌ ക്ഷിതേസ്തനുഃ (6-7-29) ദയായാ ഭഗിനീ മൂര്‍ത്തിര്‍ധര്‍മ്മസ്യാത്മാതിഥിഃ...

ദക്ഷപുത്രിമാരുടെ വംശവര്‍ണ്ണന – ഭാഗവതം (137)

അര്യമ്ണോ മാതൃകാ പത്നീ തയോശ്ചര്‍ഷണയഃ സുതാഃ യത്ര വൈ മാനുഷീ ജാതിര്‍ ബ്രഹ്മണാ ചോപകല്‍പിതാഃ (6-6-42) ശുകമുനി തുടര്‍ന്നുഃ അതിനുശേഷം ദക്ഷനും അസികിനിക്കും അറുപതു പുത്രിമാരുണ്ടായി. അതില്‍ പത്തുപേര്‍ ധര്‍മ്മരാജാവിനേയും പതിമൂന്ന് പേര്‍ കശ്യപനേയും ഇരുപത്തിയേഴുപേര്‍ ചന്ദ്രനേയും...

ദക്ഷപുത്രന്മാര്‍ക്ക് ഭഗവദ്പ്രസാദം, ദക്ഷകൃതനാരദശാപം – ഭാഗവതം (136)

ഓം നമോ നാരായണായ പുരുഷായ മഹാത്മനേ വിശുദ്ധസത്ത്വധിഷ്ണ്യായ മഹാഹംസായ ധീമഹി (6-5-28) നാനുഭൂയ ന ജാനാതി പുമാന്‍ വിഷയതീക്ഷ്ണതാം നിര്‍വ്വിദ്യേത സ്വയം തസ്മാന്ന തഥാ ഭിന്നധീഃ പരൈഃ (6-5-41) ശുകമുനി തുടര്‍ന്നുഃ അസീകിനിയില്‍ ദക്ഷന്‌ പതിനായിരം പുത്രന്മ‍ാരുണ്ടായി. ഹര്യാസ്വന്മ‍ാര്‍...

പ്രചേതസദക്ഷന്റെ ഹംസഗുഹ്യസ‍്തോത്രവും ഭഗവത്പ്രസാദവും – ഭാഗവതം (135)

യദ്‌ യന്നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ധീയാക്ഷഭിര്‍വ്വാ മനസാ വോത യസ്യ മാ ഭൂത്‌ സ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത്‌ സ വൈഗുണാപായവിസര്‍ഗ്ഗലക്ഷണഃ (6-4-29) യസ്മിന്‍ യതോ യേന ചയസ്യ യസ്മൈ യദ്യോ യഥാ കുരുതേ കാര്യതേ ച പരാവരേഷാം പരമം പ്രാക്പ്രസിദ്ധം തദ്‌ ബ്രഹ്മ തദ്ധേതുരനന്യദേകം (6-4-30) ശുകമുനി...

യമന്‍ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിമാര്‍ഗ്ഗസിദ്ധാന്തം – ഭാഗവതം(134)

ജിഹ്വാ ന വക്തി ഭഗവദ്ഗുണനാമധേയം ചേതശ്ച ന സ്മരതി തച്ചരണാരവിന്ദം കൃഷ്ണായ നോ നമതി യച്ഛിര ഏകദാപി താനാനയധ്വമസതോഽകൃത വിഷ്ണു കൃത്യാന്‍ (6-3-29) ശുകമുനി തുടര്‍ന്നുഃ യമദൂതര്‍ തങ്ങളുടെ യജമാനനെ ചെന്നു കണ്ടു ചോദ്യം ചെയ്തു. ഈ വിശ്വത്തിനു നിയമപാലകരായി എത്ര പേരുണ്ട്‌? ഇന്ന് അങ്ങയുടെ...
Page 39 of 62
1 37 38 39 40 41 62