ദുര്‍ജ്ജനസംസര്‍ഗ്ഗം വെടിയാന്‍ പുരൂരവസ്സിന്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു – ഭാഗവതം (348)

കിം വിദ്യയാ കിം തപസാ കിം ത്യാഗേന ശ്രുതേന വാ കിം വിവിക്തേന മൗനേനസ്ത്രീഭിര്‍യസ്യ മനോ ഹൃതം (11-26-12) സ്വാര്‍ത്ഥസ്യാകോവിദം ധിങ്മാം മൂര്‍ഖം പണ്ഡിതമാനിനം യോഽഹമീശ്വരതാം പ്രാപ്യ സ്ത്രീഭിര്‍ഗ്ഗോഖരവജ്ജിതഃ (11-26-13) കിമേതയാ നോഽപകൃതം രജ്ജ്വാ വാ സര്‍പ്പചേതസഃ രജ്ജുസ്വരൂപാവിദുഷോ...

ഗുണവൃത്തി വിവരണം – ഭാഗവതം (347)

നിഃ സംഗോ മാം ഭജേദ്വിദ്വാനപ്രമത്തോ ജിതേന്ദ്രിയഃ രജസ്തമശ്ചാഭിജയേത്‌ സത്ത്വസംസേവയാ മുനിഃ (11-25-34) സത്ത്വം ചാഭിജയേദ്യുക്തോ നൈരപേക്ഷ്യേണ ശാന്തധീഃ സംപദ്യതേ ഗുണൈര്‍മുക്തോ ജീവോ ജീവം വിഹായ മാം (11-25-35) ജീവോ ജീവവിനിര്‍മുക്തോ ഗുണൈശ്ചാശയസംഭവൈഃ മയൈവ ബ്രഹ്മണാ പൂര്‍ണ്ണോ ന...

സാംഖ്യതത്വവിവരണത്തിലൂടെ മനോമോഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം – ഭാഗവതം (346)

ഏഷ സാംഖ്യവിധിഃ പ്രോക്തഃ സംശയഗ്രന്ഥിഭേദനഃ പ്രതിലോമാനുലോമാഭ്യാം പരാവരദൃശാ മയാ (11-24-29) ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഏതൊരു ജ്ഞാനംകൊണ്ട്‌ ഒരുവന്‍ അജ്ഞാനത്തിന്റെയും മോഹത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും ബന്ധനത്തില്‍ നിന്നും മോചിതനാവുമോ, ആ ജ്ഞാനം ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കായി പറഞ്ഞു...

അവന്തിബ്രാഹ്മണന്റെ മനോജയം – ഭാഗവതം (345)

നായം ജനോ മേ സുഖദുഃഖ ഹേതുര്‍ – ന്ന ദേവതാത്മാ ഗ്രഹകര്‍മ്മകാലാഃ മനഃ പരം കാരണമാമനന്തി സംസാരചക്രം പരിവര്‍ത്തയേദ്‍യത്‌ (11-23-43) ന കേനചിത്‌ ക്വാപി കഥഞ്ചനാസ്യ ദ്വന്ദ്വോപരാഗഃ പരതഃ പരസ്യ യഥാഹമഃ സംസൃതി രൂപിണഃ സ്യാദ്- ദേവം പ്രബുദ്ധോ ന ബിഭേതി ഭൂതൈഃ (11-23-57)...

അവന്തിബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ – ഭാഗവതം (344)

സ്തേയം ഹിംസാനൃതം ദംഭഃ കാമഃ ക്രോധഃ സ്മയോ മദഃ ഭേദോ വൈരമവിശ്വാസഃ സംസ്പര്‍ദ്ധാ വ്യസനാനി ച (11-23-18) ഏതേ പഞ്ചദശനാര്‍ത്ഥാ ഹ്യര്‍ത്ഥമൂലാ മതാ നൃണാം തസ്മാദനര്‍ത്ഥമര്‍ത്ഥാഖ്യം ശ്രേയോഽര്‍ത്ഥീ ദൂരതസ്ത്യജേത്‌ (11-23-19) ഏവം സ ഭൗതികം ദുഃഖം ദൈവികം ദൈഹികം ച യത്‌ ഭോക്തവ്യമാത്മനോ...

വൈവിധ്യബോധവും ദേഹബുദ്ധിയും – ഭാഗവതം (343)

ആത്മാഽപരിജ്ഞാനമയോ വിവാദോ ഹ്യസ്തീതി നാസ്തീതി ഭിദാര്‍ത്ഥനിഷ്ഠഃ വ്യര്‍ത്ഥോഽപി നൈവോപരമേത പുംസാം മത്തഃ പരാവൃത്തധിയാം സ്വലോകാത്‌ (11-22-33) നിത്യദാ ഹ്യങ്ഗ ഭൂതാനി ഭവന്തി ന ഭവന്തി ച കാലേനാലക്ഷ്യവേഗേന സൂക്ഷ്മത്വാത്തന്ന ദൃശ്യതേ (11-22-42) ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ തുടര്‍ന്നു:...
Page 4 of 62
1 2 3 4 5 6 62