ഭഗവാന്‍ തന്റെ വിഭൂതി വിവരിക്കുന്നു – ഭാഗവതം (336)

മയേശ്വരേണ ജീവേന ഗുണേന ഗുണിനാ വിനാ സര്‍വ്വാത്മനാപി സര്‍വ്വേണ ന ഭാവോ വിദ്യതേ ക്വചിത്‌ (11-16-38) തേജഃ ശ്രീഃ കീര്‍ത്തിരൈശ്വര്യം ഹ്രീസ്ത്യാഗഃ സൗഭഗം ഭഗഃ വീര്യം തിതിക്ഷാ വിജ്ഞാനം യത്ര യത്ര സ മേഽംശകഃ (11-16-40) ഉദ്ധവന്‍ പറഞ്ഞു: അവിടുന്നാണ്‌ അപരിമേയമായ ബ്രഹ്മം. അവിടുത്തെ...

യോഗത്താല്‍ ലഭിക്കാവുന്ന സിദ്ധികള്‍ – ഭാഗവതം (335)

ഉപാസകസ്യ മാമേവം യോഗധാരണയാ മുനേഃ സിദ്ധയഃ പൂര്‍വ്വകഥിതാ ഉപതിഷ്ഠന്ത്യശേഷതഃ (11-15-33) അന്തരായാന്‍ വദന്ത്യേതാ യുഞ്ജതോ യോഗമുത്തമം മയാ സംപദ്യമാനസ്യ കാലക്ഷപണഹേതവഃ (11-15-35) ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു: സിദ്ധി, അല്ലെങ്കില്‍ അതിഭൗതികശക്തി, ആത്മീയമാര്‍ഗ്ഗിക്ക്‌ സ്വയം...

ഭക്തിയുടെ അഭിവൃദ്ധി, യോഗം സാധിക്കുവാനാവശ്യമായ സാധന – ഭാഗവതം (334)

തത്‌ സര്‍വ്വവ്യാപകം ചിത്തമാകൃഷ്യൈകത്ര ധാരയേത്‌ നാന്യാനി ചിന്തയേദ്ഭൂയഃ സുസ്മിതം ഭാവയേന്‍മുഖം (11-14-43) തത്ര ലബ്ധപദം ചിത്തമാകൃഷ്യ വ്യോമ്നി ധാരയേത്‌ തച്ച ത്യക്ത്വാ മദാരോഹോ ന കിഞ്ചിദപി ചിന്തയേത്‌ (11-14-44) ഉദ്ധവന്‍ പറഞ്ഞു: വേദങ്ങള്‍ പലേ പാതകളും നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു....

സത്വഗുണത്തിന്റെ മേന്മ, യോഗത്തിന്റെയും സാംഖ്യത്തിന്റെയും രഹസ്യം – ഭാഗവതം (333)

ഏവം വിമൃശ്യ ഗുണതോ മനസസ്ത്ര്യവസ്ഥാ മന്‍മായയാ മയി കൃതാ ഇതി നിശ്ചിതാര്‍ത്ഥാഃ സംഛിദ്യ ഹാര്‍ദ്ദമനുമാനസദുക്തി തീക്ഷ്ണ- ജ്ഞാനാസിനാ ഭജത മാഖിലസംശയാധിം (11-13-33) സംദൃശ്യതേ ക്വച യദീദമവസ്തു ബുദ്ധ്യാ ത്യക്തം ഭ്രമായ നഭവേത്‌ സ്മൃതിരാനിപാതാത്‌ (11-13-35) ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ തുടര്‍ന്നു:...

നൂലിനെ കൂടാതെ തുണിക്ക്‌ നിലനില്‍പ്പില്ല തന്നെ – ഭാഗവതം (332)

ന രോധയതി മാം യോഗോ ന സാംഖ്യം ധര്‍മ്മ ഏവച ന സ്വാധ്യായസ്തപസ്ത്യാഗോ നേഷ്ടാപൂര്‍ത്തം ന ദക്ഷിണാ (11-12-1) വ്രതാനി യജ്ഞഃ ഛന്ദാംസി തീര്‍ത്ഥാനി നിയമാ യമാഃ യഥാവരുന്ധേ സത്സംഗ സര്‍വ്വ സംഗാപഹോ ഹി മാം (11-12-2) സത്സംഗേന ഹി ദൈതേയാ യാതുധാനാ മൃഗാഃ ഖഗാഃ ഗന്ധര്‍വ്വാപ്സരസോ നാഗാഃ...

എന്താണ്‌ ഭക്തി? ഭക്തലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം? – ഭാഗവതം (331)

ബദ്ധോ മുക്ത ഇതി വ്യാഖ്യാ ഗുണതോ മേ ന വസ്തുതഃ ഗുണസ്യ മായാമൂലത്വാന്ന മേ മോക്ഷോ ന ബന്ധനം (11-11-1) ദേഹസ്ഥോഽപി ന ദേഹസ്ഥോ വിദ്വാന്‍ സ്വപ്നാദ്യഥോത്ഥിതഃ അദേഹസ്ഥോഽപി ദേഹസ്ഥഃ കുമതിഃ സ്വപ്നദൃഗ് യഥാ (11-11-8) യസ്യ സ്യുര്‍വ്വീതസങ്കല്‍പ്പാഃ പ്രാണേന്ദ്രിയമനോധിയാം വൃത്തയഃസ...
Page 6 of 62
1 4 5 6 7 8 62