ശ്രീമദ് ഭാഗവതസത്രം 2009 [MP3]

2009ല്‍ എറണാകുളത്ത് വച്ച് നടന്ന ശ്രീമദ്ഭാഗവതസത്രത്തില്‍ വിവിധ ആചാര്യന്മാര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ആചാര്യന്‍‌ ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ 1 21.2 MB 92 മിനിറ്റ് ശ്രീ...

ഭാഗവതം പ്രഭാഷണം (MP3) പ്രൊഫ.ജി.ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്പദമാക്കി പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സര്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ Listen 1 16.8 MB 73 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ 2 16.8 MB 73 മിനിറ്റ്...

ഭാഗവതമാണ്‌ പുരാണങ്ങളില്‍ അതിശ്രേഷ്ഠം – ഭാഗവതം (366)

യം ബ്രഹ്മാ വരുണേന്ദ്രരുദ്രമരുതഃ സ്തുന്വന്തി ദിവ്യൈഃ സ്തവൈര്‍ – വ്വേദൈഃ സാംഗപദക്രമോപനിഷദൈര് ‍ഗായന്തി യംസാമഗാഃ ധ്യാനാവസ്ഥിതതദ്ഗതേന മനസാ പശ്യന്തി യം യോഗിനോ യസ്യാന്തം നവിദുഃ സുരാസുരഗണാഃ ദേവായ തസ്മൈ നമഃ (12-13-1) പൃഷ്ഠേ ഭ്രാമ്യദമന്ദമന്ദരഗിരി ഗ്രാവാഗ്രകണ്ഡൂയനാ-...

ഭഗവാന്റെ മഹിമയും ഭാഗവത വിഷയാനുക്രമണികയും – ഭാഗവതം (365)

നമോ ധര്‍മ്മായ മഹതേ നമഃ കൃഷ്ണായ വേധസേ ബ്രാഹ്മണേഭ്യോ നമസ്കൃത്യ ധര്‍മ്മാന്‍ വക്ഷ്യേ സനാതനാന്‍ (12-12-1) ഏതദ്വഃ കഥിതം വിപ്രാ, വിഷ്ണോശ്ചരിതമദ്ഭുതം ഭവദ്ഭിര്യദഹം പൃഷ്ടോ നരാണാം പുരുഷോചിതം (12-12-2) അത്ര സങ്കീര്‍ത്തിതഃ സാക്ഷാത്‌ സര്‍വ്വപാപഹരോഹരിഃ നാരായണോ ഋഷീകേശോ ഭഗവാന്‍...

മഹാപുരുഷവര്‍ണ്ണനയും ആദിത്യവ്യൂഹവും – ഭാഗവതം (364)

ശ്രീകൃഷ്ണ, കൃഷ്ണസഖ, വൃഷ്ണ്യഋഷഭാവനിധ്രുഗ് രാജന്യ വംശദഹനാനപവര്‍ഗ്ഗവീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോപവനിതാവ്രജഭൃത്യഗീത- തീര്‍ത്ഥശ്രവഃ, ശ്രവണമംഗള പാഹി ഭൃത്യാന്‍ (12-11-25) ശൗനകന്‍ പറഞ്ഞു: അല്ലയോ സൂതാ, ദയവായി ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ ധ്യാനിക്കുന്നതിനായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അങ്ങനെ ശരിയായ...

ശിവന്റെ മാര്‍ക്കണ്ഡേയാശ്രമഗമനം – ഭാഗവതം (363)

ബ്രാഹ്മണാഃ സാധവഃ ശാന്താ നിഃസംഗാ ഭൂതവത്സലാഃ ഏകാന്തഭക്താ അസ്മാസു നിര്‍വ്വൈരാഃ സമദര്‍ശിനഃ (12-10-20) സലോകാ ലോകപാലാസ്താന്‍ വന്ദന്ത്യര്‍ച്ചന്ത്യുപാസതേ അഹം ച ഭഗവാന്‍ ബ്രഹ്മാ സ്വയം ച ഹരീശ്വരഃ (12-10-21) നതേ മയ്യച്യുതേഽജേ ച ഭിദാമണ്വപി ചക്ഷതേ നാത്മനശ്ച ജനസ്യാപി തദ്യുഷ്മാന്‍...
Page 2 of 64
1 2 3 4 64