മാര്‍ക്കണ്ഡേയന്‍ മായാശക്തി എന്തെന്നു അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കഥ – ഭാഗവതം (362)

ജിതം തേ ദേവദേവേശ, പ്രപന്നാര്‍ത്തിഹരാച്യുത വരേണൈതാവതാലം നോ യദ്ഭവാന്‍ സമദൃശ്യത (12-9-4) അഥാപ്യംബുജപത്രാക്ഷ, പുണ്യശ്ലോകശിഖാമണേ, ദ്രക്ഷ്യേ മായാം യയാ ലോകഃ സപാലോ വേദ സദ്‌ഭിദാം (12-9-6) മഹിമയേറിയ ഭഗവാന്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ‘അങ്ങയുടെ ജീവിതം മുഴുവന്‍ നീണ്ടുനിന്ന സാധനയിലും...

മാര്‍ക്കണ്ഡേയ തപസ്, നാരായണസ്തുതി – ഭാഗവതം (361)

തസ്യൈവം യുഞ്ജതശ്ചിത്തം തപഃ സ്വാധ്യായസംയമൈഃ അനുഗ്രഹയാവിരാസീരന്നരനാരായണോ ഹരിഃ (12-8-32) ശൗനകന്‍ പറഞ്ഞു: ചിലര്‍ പറയുന്നത്‌ മാര്‍ക്കണ്ഡേയമഹര്‍ഷി ഒരു പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചുവെന്നും, അദ്ദേഹത്തെ അതു ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമാണ്‌. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം ഈ മന്വന്തരത്തിലും...

പുരാണങ്ങളുടെ വിഭാഗം, ലക്ഷണം – ഭാഗവതം (360)

സര്‍ഗ്ഗോഽസ്യാഥ വിസര്‍ഗ്ഗശ്ച വൃത്തി രക്ഷാന്തരാണി ച വംശോ വംശാനുചരിതം സംസ്ഥാ ഹേതുരപാശ്രയഃ ബ(12-7-9) ദശഭിര്‍ലക്ഷണൈര്യുക്തം പുരാണം തദ്വിദോ വിദുഃ കേചിത്‌ പഞ്ചവിധം ബ്രഹ്മന്‍ മഹദല്പവ്യവസ്ഥയാ (12-7-10) ബ്രാഹ്മം പാദ്മം വൈഷ്ണവം ച ശൈവം ലൈംഗം സഗാരുഡം നാരദീയം ഭാഗവതമാഗ്നേയം...

വേദങ്ങളുടെ ഉല്പത്തി – ഭാഗവതം (359)

സമാഹിതാത്മനോ ബ്രഹ്മന്‍ ബ്രഹ്മണഃ പരമേഷ്ഠിനഃ ഹൃദ്യാകാശാദഭൂന്നാദോ വൃത്തിരോധാദ്വിഭാവ്യതേ (12-6-37) യദുപാസനയാ ബ്രഹ്മന്‍ , യോഗിനോ മലമാത്മനഃ ദ്രവ്യക്റിയാകാരകാഖ്യം ധൂത്വാ യാന്ത്യപുനര്‍ഭവം (12-6-38) തതോഽഭൂത്‌ ത്രിവൃദോങ്കാരോ യോഽവ്യക്തപ്രഭവഃ സ്വരാട്‌ യത്തല്ലിംഗം ഭഗവതോ ബ്രഹ്മണഃ...

പരീക്ഷിത്തു രാജാവിനു ബ്രഹ്മോപദേശം – ഭാഗവതം (358)

സിദ്ധോഽസ്മ്യനുഗൃഹീതോഽസ്മി ഭവതാ കരുണാത്മനാ ശ്രാവിതോ യച്ച മേ സക്ഷാദനാദിനിധനോ ഹരിഃ (12-6-2) ബ്രഹ്മഭൂതസ്യ രാജര്‍ഷേര്‍ദേഹോഽഹിഗരളാഗ്നിനാ ബഭൂവ ഭസ്മസാത്‌ സദ്യഃ പശ്യതാം സര്‍വദേഹിനാം (12-6-13) ത ഏതദധിഗച്ഛന്തി വിഷ്ണോര്‍യത്‌ പരമം പദം അഹം മമേതി ദൗര്‍ജ്ജന്യം ന യേഷാം ദേഹഗേഹജം...

കാലത്തിന്റെ പ്രബലത, കല്പങ്ങളുടെ കാലാവധി, പ്രളയം – ഭാഗവതം (357)

ഏഷനൈമിത്തകഃ പ്രോക്തഃ പ്രളയോ യത്ര വിശ്വസൃക്‌ ശേതേഽന‍ന്താസനോ വിശ്വമാത്മസാത്‌കൃത്യ ചാത്മഭൂഃ (12-4-4) ഏഷ പ്രാകൃതികോ രാജന്‍ പ്രളയോയത്ര ലീയതേ ആണ്ഡകോശസ്തു സാങ്ഘാതോ വിഘാത ഉപസാദിതേ (12-4-6) യദൈവമേതേന വിവേകഹേതിനാ മായാമയാഹങ്കരണാത്മബന്ധനം ഛിത്വാച്യുതാത്മാനുഭവോഽവതിഷ്ഠതേ...
Page 3 of 64
1 2 3 4 5 64