താമസ ദാനം (ജ്ഞാ. 17.22)

ജ്ഞാനേശ്വരി – ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരഭാഷ്യം അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 22 അദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത് താമസമുദാഹൃതം ദേശകാലങ്ങളെ കണക്കാക്കാതെ അര്‍ഹരല്ലാത്തവര്‍ക്ക്, ബഹുമാനം കൂടാതെയും നിന്ദയോടുകൂടിയും യാതൊരു ദാനം...

രാജസ ദാനം (ജ്ഞാ. 17.21)

ജ്ഞാനേശ്വരി – ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരഭാഷ്യം അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 21 യത്തു പ്രത്യുപരകാരാര്‍ത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസം സ്മൃതം പ്രത്യുപകാരം ലഭിക്കുമെന്ന് ആശിച്ചോ സ്വര്‍ഗ്ഗാദി ഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചോ...

സാത്ത്വികദാനം (ജ്ഞാ. 17.20)

ജ്ഞാനേശ്വരി – ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരഭാഷ്യം അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 20 ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേഽനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്ത്വികം സ്മൃതം. മൂന്നു ഗുണങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നുതരത്തിലുള്ള തപസ്സുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ വിശദീകരിച്ചു....

സാത്ത്വിക, രാജസ, താമസ തപസ്സുകള്‍ (17-17, 18, 19)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 17 – 17, 18,19 ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത് ത്രിവിധം നരൈഃ അഫലാകാംക്ഷിഭിര്‍യുക്തൈഃ സാത്ത്വികം പരിചക്ഷതേ. സത്കാരമാന പൂജാര്‍ത്ഥം തപോ ദംഭേന ചൈവ യത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം...

മാനസിക തപസ്സില്‍ ഭാവശുദ്ധിയുള്ള മനസ്സുണ്ടാകുന്നു (17- 16)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 17 – 16 മനഃ പ്രസാദഃ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനിഗ്രഹഃ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോമാനസമുച്യതേ. ഇനിയും മാനസതപസ്സിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാം. ലോക നായകനായ ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ അരുള്‍ചെയ്തു:...

വക്ത്രം ബ്രഹ്മശാലയാക്കി വാക്തപസ്സ് (17-15)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 17 – 15 അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ച യത് സ്വാദ്ധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. ആരെയും ക്ഷോഭിപ്പിക്കാത്തതും സത്യമായതും പ്രിയമായിട്ടുള്ളതുമായ വാക്കും...
Page 2 of 78
1 2 3 4 78