ഭക്തസ്വരുപവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (3)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 പഠന്തോ നാമാനി പ്രമദഭരസിന്ധൗ നിപതിതാ: സ്മരന്തോ രൂപം തേ വരദ കഥയന്തോ ഗുണകഥാ: | ചരന്തോ യേ ഭക്താസ്ത്വയി ഖലു രമന്തേ പരമമൂ- നഹം ധന്യാ‌ന്‍ മന്യേ സമധിഗതസര്‍വ്വാഭിലഷിതാ‌ന്‍ ‍‍ || 1 || ഹേ അഭീഷ്ടപ്രദാ ! നിന്തിരുവടിയുടെ തിരുനാമങ്ങളെ കീര്‍ത്തനം ചെയ്ത് നിന്തിരുവടിയുടെ...

ഭഗവദ്രൂപവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (2)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 സൂര്യസ്പര്‍ദ്ധികിരീടമൂര്‍ദ്ധ്വതിലകപ്രോദ്ഭാസി ഫാലാന്തരം കാരുണ്യാകുലനേത്രമാര്‍ദ്രഹസിതോല്ലാസം സുനാസാപുടം | ഗണ്ഡോദ്യന്മകരാഭകുണ്ഡലയുഗം കണ്ഠോജ്വലത്കൗസ്തുഭം ത്വദ്രൂപം വനമാല്യഹാരപടലശ്രീവത്സദീപ്രം ഭജേ || 1 || സുര്യന്നെതിരൊളിയാര്‍ന്ന കിരീടത്തോടുകൂടിയതും...

ഭഗന്മഹിമാനുവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (1)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകമനുപമിതം കാലദേശാവധിഭ്യ‍ാം നിര്മുക്തം നിത്യമുക്തം നിഗമശതസഹസ്രേണ നിര്‍ഭാസ്യമാനം | അസ്പഷ്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ പുനരുരുപുരുഷാര്‍ത്ഥകം ബ്രഹ്മ തത്വം തത്താവദ്ഭാതി സാക്ഷാദ് ഗുരുപവനപുരേ ഹന്ത ഭാഗ്യം ജനാന‍ാം || 1 || നിത്യവും പൂ‍ര്‍ണ്ണവുമായ ആനന്ദം,...

നാരായണീയം പാരായണവും മലയാളം അര്‍ത്ഥവും

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമഃ ശ്രീ എം എന്‍ രാമസ്വാമി അയ്യര്‍ മലയാളത്തില്‍ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത്, ശ്രീ പി എസ് രാമചന്ദ്രന്‍ ([email protected]) മലയാളം യൂണികോഡില്‍ ടൈപ്പ്സെറ്റ്‌ ചെയ്ത് ലഭ്യമാക്കിയ ശ്രീമദ് നാരായണീയം (മലയാളം അര്‍ത്ഥസഹിതം) താങ്കളുടെ...
Page 16 of 16
1 14 15 16