സാല്വാദിവധവര്‍ണ്ണനവും ഭാരതയുദ്ധവ‍ര്‍ണ്ണനവും – നാരായണീയം (86)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 സാല്വോ ഭൈഷ്മീവിവാഹേ യദുബലവിജിത- ശ്ചന്ദ്രചൂഡാദ്വിമാനം വിന്ദന്‍ സൗഭം സ മായീ ത്വയി വസതി കുരൂന്‍ ത്വത്പുരീമഭ്യഭാങ്ക്ക്ഷീത് പ്രദ്യുമ്നസ്തം നിരുന്ധന്‍ നിഖിലയദുഭടൈഃ ന്യഗ്രഹീദുഗ്രവീര്‍യ്യം തസ്യാമാത്യം ദ്യുമന്തം വ്യജനി ച സമരഃ സപ്തവിംശത്യഹാന്തഃ || 1 ||...

ജരാസന്ധവധവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (85)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 തതോ മഗധഭൂഭൃതാ ചിരനിരോധ സംക്ലേശിതം ശതാഷ്ടകയുതായുതദ്വിതയമീശ ! ഭൂമീഭൃത‍ാം അനാഥശരണായ തേ കമപി പൂരുഷം പ്രാഹിണോ- ദയാചത സ മാഗധ ക്ഷപണമേവ കിം ഭൂയസാ? || 1 || ഹേ ഭഗവാനേ ! അനന്തരം മഗദരാജാവായ ജരാസന്ധനാ‍ല്‍ വളരെക്കാലമായി തടവിലിട്ടടക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തപ്പെട്ട...

സൂര്‍യ്യഗ്രഹണയാത്രാവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (84)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 ക്വചിദഥ തപനോപരാഗകാലേ പുരി നിദധത് കൃതവര്‍മ്മകാമസൂനൂ യദുകുലമഹിളാവൃതഃ സുതീര്‍ത്ഥം സമുപഗതോഽസി സമന്തപഞ്ചകാഖ്യം || 1 || അതില്‍പിന്നെ ഒരിക്ക‍ല്‍ സൂര്‍യ്യഗ്രഹണപുണ്യകാലത്തി‍ല്‍ കൃതവര്‍മ്മാവ് എന്നവനേയും പ്രദ്യുമ്നന്റെ പുത്രനായ അനിരുദ്ധനേയും ദ്വാരകാപുരിയി‍ല്‍...

പൗണ്ഡ്രകവധാദിവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (83)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 രാമേഽഥ ഗോകുലഗതേ പ്രമാദാപ്രസക്തേ ഹൂതാനുപേത യമുനാദമനേ മദാന്ധേ സ്വൈരം സമാരമതി, സേവകവാദമൂഢോ ദൂതം ദ്യയുങ്ക്ത തവ പൗണ്ഡ്രകവാസുദേവഃ || 1 || അനന്തരം ബലരാമന്‍ അമ്പാടിയെ പ്രാപിച്ചവനായി സ്ത്രീലോലുപനായി കഴിയവേ മധുപാനംചെയ്തു മതിമറന്നവനായി താന്‍ വിളച്ചവഴിക്കു...

ബാണയുദ്ധവും നൃഗമോക്ഷവര്‍ണ്ണനവും – നാരായണീയം (82)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 പ്രദ്യുമ്നോ രുക്മിണേയഃ സ ഖലു തവ കലാ ശംബരേണാഹൃതസ്തം ഹത്വാ രത്യാ സഹാപ്തോ, നിജപുരമഹരദ് രുക്മികന്യ‍ാം ച ധന്യ‍ാം തത്പുത്രോഽഥാനിരുദ്ധോ ഗുണനിധിരവഹത് രോചന‍ാം രുക്മിപൗത്രീം തത്രോദ്വാഹേ ഗതസ്ത്വം ന്യവധി മുസലിനാ രുക്മ്യപി ദ്യുതവൈരാത് || 1 || അങ്ങയുടെ അംശഭൂതനായി...

സുഭദ്രാഹരണപ്രഭൃതിവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (81)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 സ്നിഗ്ദ്ധ‍ാം മുഗ്ദ്ധ‍ാം സതതമപി ത‍ാം ലാളയന്‍ സത്യഭാമ‍ാം താതോ ഭൂയഃസഹ ഖലു തയാ യാജ്ഞസേനീവിവാഹം പാര്‍ത്ഥപ്രീത്യൈ പുനരപി മനാ ഗാസ്ഥിതോ ഹസ്തിപുര്‍യ്യ‍ാം ശക്രപ്രസ്ഥം പുരമപി വിഭോ! സംവിധായാഗതോഽഭൂഃ || 1 || സ്നേഹമയിയും മനോഹരിയുമായ ആ സത്യഭാമയെ എല്ലായ്പോഴും...
Page 2 of 16
1 2 3 4 16