ബാലലീലാവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (45)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 അയി സബല ! മുരാരേ ! പാണിജാനുപ്രചാരൈഃ കിമപി ഭവനഭാഗാന്‍ ഭൂഷയന്തൗ ഭവന്തൗ ചലിത – ചരണകഞ്ജൗ മഞ്ജുമഞ്ജീരശിഞ്ജ- ശ്രവണകുതുകഭാജൗ ചേരതുശ്ചാരു വേഗാത് || 1 || ബലരാമസമേതനായ ഹേ മുരരിപോ ! ഭവാന്മരിരുവരും കയ്യും മുട്ടും കത്തി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഓരോ...

നാമകരണവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (44)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 ഗൂഢം വസുദേവഗിരാ കര്‍ത്തും തേ നിഷ്ക്രിയയസ്യ സംസ്കാരാന്‍ ഹൃദ്ഗതഹോരാതത്വോ ഗര്‍ഗ്ഗമുനിസ്ത്വദ് ഗൃഹം വിഭോ ! ഗതവാന്‍ | 1 || ഹേ ഭഗവന്‍! വസുദേവന്റെ വാക്കുകളാല്‍ നിഷ്‍ക്രിയനായ അങ്ങയുടെ നാമകരണാദിസംസ്കാരക്രിയകളെ ആരുമറിയാതെ ചെയ്യുന്നതിന്നായി മനഃ പാഠമായിരിക്കുന്ന...

തൃണാവര്‍ത്തമോക്ഷവ‍ര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (43)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 ത്വമേകദാ ഗുരുമരുത്പുരനാഥ ! വോഢും ഗാഢാധിരുഢഗരിമാണമപാരയന്തി മാതാ നിധായ ശയനേ, ’കിമിദം ബതേതി ധ്യായന്ത്യചേഷ്ടത ഗൃഹേഷു നിവിഷ്ടശംകാ || 1 || ഹേ ഗുരുവായൂരപ്പ! ഒരിക്ക‍ല്‍ ഏറ്റവും ഘനത്തോടുകൂടിയ അങ്ങയേ എടുക്കുവാ‍ന്‍ വയ്യാതെ മാതാവു ശയ്യയില്‍ കിടത്തിയിട്ട്,’ അഹോ !...

ശകടാസുരനിഗ്രഹവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (42)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 കദാപി ജന്മാര്‍ക്ഷദിനേ തവ പ്രഭോ ! നിമന്ത്രിത-ജ്ഞതിവധൂ മഹീസുരാഃ മഹാനസസ്ത്വ‍ാം സവിധേ നിധായ സാ മഹാനസാദൗ വവൃതേ വ്രജേശ്വരീ || 1 || അല്ലയോ പ്രഭോ ! ഒരിക്കല്‍ അങ്ങയുടെ ജന്മദിനത്തില്‍ ക്ഷണിയ്ക്കപ്പെട്ട ബന്ധുക്ക‍ള്‍ , സ്ത്രീകള്‍ , വിപ്രേന്ദ്രന്മാര്‍ ഇവരോടുകൂടിയ ആ...

പൂതനാസംസ്മാരവര്‍ണ്ണനവും ബാലലാളനവര്‍ണ്ണനവും – നാരായണീയം (41)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 വ്രജേശ്വരഃ ശൗരിവചോ നിശമ്യ സമാവ്രജദ്ധ്വനി ഭീതചേതാഃ നിഷ്പിഷ്ടനിശ്ശേഷതരും നിരീക്ഷ്യ കശ്ചിത് പദാര്‍ത്ഥം, ശരണം ഗതസ്ത്വ‍ാം. || 1 || ഗോകുലനാഥനായ നന്ദഗോപന്‍ വസുദേവ‍ന്‍ പറഞ്ഞതിനെ കേട്ടിട്ട്, ഭയമാര്‍ന്ന ഹൃദയത്തോടെ വഴിയില്‍ക്കുടി നടന്നുപോരുമ്പോ‍ള്‍...

പൂതനാമോക്ഷവര്‍ണ്ണനം – നാരായണീയം (40)

ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ MP3 തദനു നന്ദമമന്ദശുഭാസ്പദം നൃപപുരീം കരദാനകൃതേ ഗതം | സമവലോക്യ ജഗാദ ഭവത്പിതാ വിദിതകംസസഹായജനോദ്യമ: || 1 || അതില്‍പിന്നെ അനല്പമായ ഭാഗ്യത്തിന്നിരിപ്പിടവും കപ്പം കൊടുപ്പാ‍ന്‍ വേണ്ടി മധുരപുരിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നവനുമായ നന്ദഗോപനെ, കംസന്റെ അനുയായികളുടെ ഉദ്യമത്തെ...
Page 9 of 16
1 7 8 9 10 11 16