ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളുടെ അമിതമായ ആസ്വാദനം ഒഴിവാക്കുക (ജ്ഞാ.6 .16)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് ശ്ലോകം 16 നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോഽസ്തി ന ചൈകാന്ത മനശ്ശതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവചാര്‍ജ്ജുന അല്ലയോ അര്‍ജ്ജുന, അധികം ഭക്ഷിക്കുന്നവന് ധ്യാനസ്ഥിരത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദീര്‍ഘസമയം പട്ടിണികിടക്കുന്നവനും അധികം...

ദ്വൈതമാണോ അദ്വൈതമാണോ ഉള്ളത് ?(ജ്ഞാ.6.15)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് ശ്ലോകം 15 യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗീ നിയതമാനസഃ ശാന്തിം നിര്‍വ്വാണപരമാം മത്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി മേല്‍പ്പറയപ്പെട്ടപ്രകാരം മനസ്സിനെ എപ്പോഴും സമാധിയിലുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന യോഗി മോക്ഷാനുഭാവത്തിനുതകുന്നതും എന്റെ...

ധ്യാനത്തിന്റെ ഫലം (രണ്ടാം ഭാഗം) (ജ്ഞാ.6.13 .14)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് രണ്ടാം ഭാഗം ശ്ലോകം 13,14 സമം കായശിരോഗ്രീവം ധാരയന്നചലം സ്ഥിരഃ സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശശ്ചാനവലോകയന്‍ പ്രശാന്താത്മാ വിഗതഭീര്‍- ബ്രഹ്മാചാരിവ്രതേ സ്ഥിതഃ മനഃ സംയമ്യ മച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ ധ്യാനത്തിന്റെ ഫലമായി ശരീരത്തില്‍...

ധ്യാനത്തിന്റെ ഫലം (ഒന്നാം ഭാഗം) (ജ്ഞാ.6.13.14)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് ശ്ലോകം 13 ,14 സമം കായശിരോഗ്രീവം ധാരയന്നചലം സ്ഥിരഃ സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശശ്ചാനവലോകയന്‍ പ്രശാന്താത്മാ വിഗതഭീര്‍- ബ്രഹ്മാചാരിവ്രതേ സ്ഥിതഃ മനഃ സംയമ്യ മച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ യോഗിയായവന്‍ ദേഹം, കഴുത്ത്, തല എന്നിവയെ നേരെ...

ബ്രഹ്മധ്യാനം ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ ? (ജ്ഞാ.6 .11 .12)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് ശ്ലോകം 11,12 ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസനമാത്മനഃ നാത്യുച്ഛ്റിതം നാതിനീചം ചൈലാജിനകുശോത്തരം തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യതചിത്തേന്ദ്രിയക്രിയഃ ഉപവിശ്യാസനേ യുഞ്ജ്യാദ് യോഗമാത്മവിശുദ്ധയേ പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അധികം ഉയരമില്ലാതെയും അധികം...

മനസ്സിനെ എപ്പോഴും സമാധിയിലുറപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു (ജ്ഞാ.6.10)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് ശ്ലോകം 10 യോഗീ യുഞ്ജീത സതതം ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാകീ യതചിത്താത്മാ നിരാശീരപരിഗ്രഹഃ മനസ്സ്, ദേഹം, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ എന്നിവയെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തി, ആശയില്ലാത്തവനായി, തനിക്കായി ഒരുവസ്തുവിനേയും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാത്തവനായി, ആത്മാനുഭവരൂപമായ...
Page 170 of 318
1 168 169 170 171 172 318