സത്യവും മിഥ്യയും (547)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 547 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). യത്ര പ്രത്യക്ഷമേവാസദന്യത്കിം തത്ര സദ്‌ഭവേത് ക്വ തത് സത്യം ഭവേദ്വസ്തു യദസിദ്ധേന സാധ്യതേ (6.2/68/36) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: സ്തൂലശരീരം നിലകൊള്ളുന്നത് അതിവാഹികന്‍ എന്ന...

നിത്യസത്യം (546)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 546 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ബോധ: കാലേന ഭവതി മഹാമോഹവതാമപി യസ്മാന്ന കിംചനാപ്യസ്തി ബ്രഹ്മതത്ത്വാദൃതേഽക്ഷയം (6.2/68/12) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: അപ്സരസ് അങ്ങനെപറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പത്മാസനസ്ഥനായി....

അഭ്യാസം (545)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 545 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ഇഷ്ടവസ്ത്വര്‍ഥിനാം തജ്ജ്ഞസൂപദിഷ്ടേന കര്‍മണാ പൌന: പുണ്യേന കരണാത്രേതരഝരണം മുനേ (6.2/67/23) എങ്ങനെയാണ് ഈ പാറയില്‍ ജീവിച്ചുവന്നത് എന്ന് വസിഷ്ഠന്‍ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരമായി...

അനാസക്തയായ അപ്സരസ് (544)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 544 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). വരം വൈധവ്യമാബാല്യാദ്വരം മരണമേവ ച വരം വ്യാധിരഥാപദ്വാ നാഹൃദ്യപ്രകൃതി: പതി: (6.2/65/3) അപ്സരസ്സ് ഇങ്ങനെ തുടര്‍ന്നു: കാലമേറെക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എന്റെ നാഥനുമായി എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന...

രൂപരഹിതയായ അപ്സരസിന്‍റെ കഥ (543)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 543 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ദൃഷ്ടാനി കുന്ദമന്ദാരകുമുദാനി ഹിമാനി ച മയാ കാമാഗ്നിദഗ്ധാനാം ഭസ്മാനീവ ദിശം പ്രതി (6.2/64/70) താനാരാണ് എന്ന് വസിഷ്ഠന്‍ ചോദിച്ചതിനുത്തരമായി ആ അപ്സരസ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: മഹര്‍ഷേ...

അവസ്ഥകളുടെയെല്ലാം ഉണ്മ ബ്രഹ്മം മാത്രമാകുന്നു (542)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 542 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). തേഷാമന്തര്‍ജനാ: സന്തി ജനം പ്രതി പുനര്‍മന: പുനര്‍മന: പ്രതി ജഗജ്ജഗത്പ്രതി പുനര്‍ജന: (6.2/63/33) രാമന്‍ ചോദിച്ചു: മഹര്‍ഷേ, ആ രൂപരഹിതയായ സ്ത്രീയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉരിയാടാന്‍...
Page 18 of 318
1 16 17 18 19 20 318