ഹരിനാമകീര്‍ത്തന മേന്മ – ഭാഗവതം (356)

കലേര്‍ദോഷനിധേ രാജന്നസ്തി ഹ്യേകോ മഹാന്‍ ഗുണഃ കീര്‍ത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗഃ പരം വ്രജേത്‌ (12-3-51) കൃതേ യദ്ധ്യായതോ വിഷ്ണും ത്രേതായാം യജതോ മഖൈഃ ദ്വാപരേ പരിചര്യായാം കലൗ തദ്ധരികീര്‍ത്തനാത്‌ (12-3-52) ശുകമുനി തുടര്‍ന്നു: നന്മനിറഞ്ഞ ഭൂമി ദുഷ്ടരാജാക്കന്മാരെ നോക്കി...

കാലദോഷവൃദ്ധി, കല്‍ക്കിയുടെ അവതാരം – ഭാഗവതം (355)

വിത്തമേവ ക‍ലൗ നൃണാം ജന്‍മാചാരഗുണോദയ ധര്‍മ്മന്യായവ്യവസ്ഥായാം കാരണം ബലമേവ ഹി (12-2-2) ദാമ്പത്യേഽഭീരുചിര്‍ഹേതുര്‍മായൈവ വ്യാവഹാരികേ സ്ത്രീത്വേ പുംസ്ത്വേ ച ഹി രതിര്‍വ്വിപ്രത്വേ സൂത്രമേവ ഹി (12-2-3) ശംഭള ഗ്രാമമുഖ്യസ്യ ബ്രാഹ്മണസ്യ മഹാത്മനഃ ഭവനേ വിഷ്ണുയശസഃ കല്‍കിഃ...

ചന്ദ്രവംശരാജാക്കന്മാരുടെ ഭാവിയിലെ സ്ഥിതി – ഭാഗവതം (354)

പന്ത്രണ്ടാം സ്കന്ധം ആരംഭം അസംസ്കൃതാഃ ക്രിയാഹീനാ രജസാ തമസാവൃതാഃ പ്രജാസ്തേ ഭക്ഷയിഷ്യന്തി മ്ലേഛാ രാജന്യരൂപിണഃ (12-1-42) തന്നാഥാസ്തേ ജനപദാസ്തച്ഛീലാചാരവാദിനഃ അന്യോന്യതോ രാജഭിശ്ച ക്ഷയം യാസ്യന്തി പീഡിതാഃ (12-1-43) പരീക്ഷിത്ത്‌ ചോദിച്ചു: ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ...

ഭഗവാന്‍ സ്വസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ച കഥ – ഭാഗവതം (353)

ഭഗവാന്‍ പിതാമഹം വിക്ഷ്യ വിഭൂതീരാത്മനോ വിഭുഃ സംയോജ്യാത്മനി ചാത്മാനം പത്മനേത്രേ ന്യമീലയത്‌ (11-31-5) ലോകാഭിരാമം സ്വതനും ധാരണാധ്യാനമംഗളം യോഗധാരണയാഗ്നേയ്യാമദഗ്ദ്ധ്വാ ധാമാവിശത്‌ സ്വകം (11-31-6) തഥാപ്യശേഷസ്ഥിതിസംഭവാപ്യയേ ഷ്വനന്യഹേതുര്യദശേഷശക്തിധൃക്‌ നൈച്ഛത്‌ പ്രണേതും...

ഈശ്വരമുക്തിയും യദുകുലവിനാശ വിവരണവും – ഭാഗവതം (352)

തതസ്തസ്മിന്‍ മഹാപാനം പപുരമൈരേയകം മധു ദിഷ്ടവിഭ്രംശിതധിയോ യദ്ദ്രവൈര്‍ഭ്രശ്യതേ മതിഃ (11-30-12) മാ ഭൈര്‍ജ്ജരേ, ത്വമുത്തിഷ്ഠ കാമ ഏഷ കൃതോ ഹി മേ യാഹി ത്വം മദനുജ്ഞാതഃ സ്വര്‍ഗ്ഗം സുകൃതിനാം പദം (11-30-39) ശുകമുനി തുടര്‍ന്നു: ഞാന്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ രാജ്യത്ത്‌ കലാപലക്ഷണങ്ങളുടെ...

ഭക്തിയോഗവിവരണം – ഭാഗവതം (351)

നരേഷ്വഭീക്ഷ്ണം മദ്ഭാവം പുംസോ ഭാവയതോഽചിരാത്‌ സ്പര്‍ദ്ധാസൂയാതിരസ്കാരാഃ സാഹങ്കാരാ വിയന്തി ഹി (11-29-15) വിസൃജ്യ സ്മയമാനാന്‍ സ്വാന്‍ ദൃശം വ്രീഡാം ച ദൈഹികീം പ്രണമേദ്ദണ്ഡവദ്‌ ഭൂമാവാശ്വചാണ്ഡാളഗോഖരം (11-29-16) ഉദ്ധവന്‍ പറഞ്ഞു: ഭഗവന്‍, അവിടുന്നു പഠിപ്പിച്ച ഈ യോഗമാര്‍ഗ്ഗം തുലോം...
Page 189 of 318
1 187 188 189 190 191 318