ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വിവരണം – ഭാഗവതം (350)

കിം ഭദ്രം കിമഭദ്രം വാ ദ്വൈതസ്യാവസ്തുനഃ കിയത്‌ വാചോദിതം തദനൃതം മനസാ ധയാതമേവ ച (11-28-4) യോഗധാരണയാ കാംശ്ചിദാസനൈര്‍ദ്ധാരണാന്വിതൈഃ തപോമന്ത്രൗഷധൈഃ കാംശ്ചി ദുപസര്‍ഗ്ഗാന്‍ വിനിര്‍ദ്ദഹേത്‌ (11-28-39) കാംശ്ചിന്‍മാനുധ്യാനേന നാമസങ്കീര്‍ത്തനാദിഭിഃ യോഗേശ്വരാനുവൃത്ത്യാ വാ...

പൂജാക്രമ വിവരണം – ഭാഗവതം (349)

അഭ്യര്‍ച്യാഥ നമസ്കൃത്യ പാര്‍ഷദേഭ്യോ ബലിം ഹരേത്‌ മൂലമന്ത്രം ജപേദ്ബ്രഹ്മ സ്മരന്നാരായണാത്മകം (11-27-42) സ്തവൈരുച്ചാവചൈഃ സ്തോത്രൈഃ പൗരാണൈഃ പ്രാകൃതൈരപി സ്തുത്വാ പ്രസീദ ഭഗവന്നിതി വന്ദേത ദണ്ഡവത്‌ (11-27-45) ശിരോ മത്പാദയോഃ കൃത്വാ ബാഹുഭ്യാം ച പരസ്പരം പ്രപന്നം പാഹി മാമീശ ഭീതം...

ദുര്‍ജ്ജനസംസര്‍ഗ്ഗം വെടിയാന്‍ പുരൂരവസ്സിന്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു – ഭാഗവതം (348)

കിം വിദ്യയാ കിം തപസാ കിം ത്യാഗേന ശ്രുതേന വാ കിം വിവിക്തേന മൗനേനസ്ത്രീഭിര്‍യസ്യ മനോ ഹൃതം (11-26-12) സ്വാര്‍ത്ഥസ്യാകോവിദം ധിങ്മാം മൂര്‍ഖം പണ്ഡിതമാനിനം യോഽഹമീശ്വരതാം പ്രാപ്യ സ്ത്രീഭിര്‍ഗ്ഗോഖരവജ്ജിതഃ (11-26-13) കിമേതയാ നോഽപകൃതം രജ്ജ്വാ വാ സര്‍പ്പചേതസഃ രജ്ജുസ്വരൂപാവിദുഷോ...

ഗുണവൃത്തി വിവരണം – ഭാഗവതം (347)

നിഃ സംഗോ മാം ഭജേദ്വിദ്വാനപ്രമത്തോ ജിതേന്ദ്രിയഃ രജസ്തമശ്ചാഭിജയേത്‌ സത്ത്വസംസേവയാ മുനിഃ (11-25-34) സത്ത്വം ചാഭിജയേദ്യുക്തോ നൈരപേക്ഷ്യേണ ശാന്തധീഃ സംപദ്യതേ ഗുണൈര്‍മുക്തോ ജീവോ ജീവം വിഹായ മാം (11-25-35) ജീവോ ജീവവിനിര്‍മുക്തോ ഗുണൈശ്ചാശയസംഭവൈഃ മയൈവ ബ്രഹ്മണാ പൂര്‍ണ്ണോ ന...

സാംഖ്യതത്വവിവരണത്തിലൂടെ മനോമോഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം – ഭാഗവതം (346)

ഏഷ സാംഖ്യവിധിഃ പ്രോക്തഃ സംശയഗ്രന്ഥിഭേദനഃ പ്രതിലോമാനുലോമാഭ്യാം പരാവരദൃശാ മയാ (11-24-29) ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഏതൊരു ജ്ഞാനംകൊണ്ട്‌ ഒരുവന്‍ അജ്ഞാനത്തിന്റെയും മോഹത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും ബന്ധനത്തില്‍ നിന്നും മോചിതനാവുമോ, ആ ജ്ഞാനം ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കായി പറഞ്ഞു...

അവന്തിബ്രാഹ്മണന്റെ മനോജയം – ഭാഗവതം (345)

നായം ജനോ മേ സുഖദുഃഖ ഹേതുര്‍ – ന്ന ദേവതാത്മാ ഗ്രഹകര്‍മ്മകാലാഃ മനഃ പരം കാരണമാമനന്തി സംസാരചക്രം പരിവര്‍ത്തയേദ്‍യത്‌ (11-23-43) ന കേനചിത്‌ ക്വാപി കഥഞ്ചനാസ്യ ദ്വന്ദ്വോപരാഗഃ പരതഃ പരസ്യ യഥാഹമഃ സംസൃതി രൂപിണഃ സ്യാദ്- ദേവം പ്രബുദ്ധോ ന ബിഭേതി ഭൂതൈഃ (11-23-57)...
Page 190 of 318
1 188 189 190 191 192 318