അവന്തിബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ – ഭാഗവതം (344)

സ്തേയം ഹിംസാനൃതം ദംഭഃ കാമഃ ക്രോധഃ സ്മയോ മദഃ ഭേദോ വൈരമവിശ്വാസഃ സംസ്പര്‍ദ്ധാ വ്യസനാനി ച (11-23-18) ഏതേ പഞ്ചദശനാര്‍ത്ഥാ ഹ്യര്‍ത്ഥമൂലാ മതാ നൃണാം തസ്മാദനര്‍ത്ഥമര്‍ത്ഥാഖ്യം ശ്രേയോഽര്‍ത്ഥീ ദൂരതസ്ത്യജേത്‌ (11-23-19) ഏവം സ ഭൗതികം ദുഃഖം ദൈവികം ദൈഹികം ച യത്‌ ഭോക്തവ്യമാത്മനോ...

വൈവിധ്യബോധവും ദേഹബുദ്ധിയും – ഭാഗവതം (343)

ആത്മാഽപരിജ്ഞാനമയോ വിവാദോ ഹ്യസ്തീതി നാസ്തീതി ഭിദാര്‍ത്ഥനിഷ്ഠഃ വ്യര്‍ത്ഥോഽപി നൈവോപരമേത പുംസാം മത്തഃ പരാവൃത്തധിയാം സ്വലോകാത്‌ (11-22-33) നിത്യദാ ഹ്യങ്ഗ ഭൂതാനി ഭവന്തി ന ഭവന്തി ച കാലേനാലക്ഷ്യവേഗേന സൂക്ഷ്മത്വാത്തന്ന ദൃശ്യതേ (11-22-42) ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ തുടര്‍ന്നു:...

തത്വസംഖ്യകളുടെ അവരോധം – ഭാഗവതം (342)

പരസ്പരാനുപ്രവേശാത്‌ തത്ത്വാനാം പുരുഷര്‍ഷഭ പൗര്‍വ്വാപര്യപ്രസംഖ്യാനം യഥാ വക്തുര്‍വ്വിവക്ഷിതം (11-22-7) ഇതി നാനാ പ്രസംഖ്യാനം തത്ത്വാനാമൃഷിഭിഃ കൃതം സര്‍വ്വം ന്യായ്യം യുക്തിമത്ത്വാദ്‌ വിദുഷാം കിമശോഭനം (11-22-25) ഉദ്ധവര്‍ ചോദിച്ചു: ഭഗവാനേ, സത്യത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന...

നന്മ-തിന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം – ഭാഗവതം (341)

ശുദ്ധ്യശുദ്ധീവിധിയേതേ സമാനേഷ്വപി വസ്തുഷു ദ്രവ്യസ്യ വിചികിത്സാര്‍ത്ഥം ഗുണ ദോഷൗ ശുഭാശുഭൗ (11-21-3) ധര്‍മ്മാര്‍ത്ഥം വ്യവഹാരാര്‍ത്ഥം യാത്രാര്‍ത്ഥമിതി ചാനഘ ദര്‍ശിതോഽയം മയാചാരോ ധര്‍മ്മമുദ്വഹതാം ധുരം (11-21-4) ക്വചിദ്‌ ഗുണോഽപി ദോഷഃ സ്യാദ്ദോഷോഽപി വിധിനാഗുണഃ...

ഭക്തിജ്ഞാനക്രിയായോഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ വിവരിക്കുന്നു – ഭാഗവതം (340)

നൃദേഹമാദ്യം സുലഭം സുദുര്‍ല്ലഭം പ്ലവം സുകല്‍പ്പം ഗുരുകര്‍ണ്ണധാരം മയാനുകൂലേന നഭസ്വതേരിതം പുമാന്‍ ഭവാബ്ധിം ന തരേത്‌ സ ആത്മഹാ (11-20-17) ഭിദ്യതേ ഹൃദയഗ്രന്ഥിഃ ഛിദ്യന്തേ സര്‍വ്വസംശയാഃ ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കര്‍മ്മാണി മയി ദൃഷ്ടേഽഖിലാത്മനി (11-20-30) ഉദ്ധവന്‍ പറഞ്ഞു: അവിടുന്നു...

ജ്ഞാനികളുടെ സാധനത്യാഗം, ഭക്തിയുടെ ആവശ്യകത, യമാദികളുടെ ലക്ഷണം- ഭാഗവതം (339)

കിം വര്‍ണ്ണിതേന ബഹുനാ ലക്ഷണം ഗുണദോഷയോഃ ഗുണദോഷദൃശിരദ്ദോഷോ ഗുണസ്തൂഭയവര്‍ജ്ജിതഃ (11-19-45) ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ തുടര്‍ന്നു: ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി തപശ്ചര്യകളോ, തീര്‍ത്ഥാടനങ്ങളോ, പ്രാര്‍ത്ഥനയോ, ദാനങ്ങളോ, മറ്റ്‌ ആത്മശുദ്ധീകരണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു...
Page 191 of 318
1 189 190 191 192 193 318