ബോധവും സൃഷ്ടിയും (535)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 535 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ആദിസര്‍ഗേ ഹി ചിത്സ്വപ്നോ ജാഗ്രദിത്യഭിശബ്ദ്യതേ ആദ്യ രാത്രൌ ചിത്തേ: സ്വപ്ന: സ്വപ്ന ഇത്യപി ശബ്ദ്യതേ (6.2/55/9) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ (അങ്ങനെയൊരു തുടക്കം...

ഉണ്മ എന്നത് അറിയാനുള്ള ഒരു ‘വസ്തു’വല്ല (534)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 534 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). സമുദ്രഗിരിമേഘോര്‍വിവിസ്ഫോടമയമപ്യജം കാഷ്ഠമൌനവദേവേദം ജഗദ്‌ബ്രഹ്മവതിഷ്ഠതേ (6.2/54/3) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഉണ്മ എന്നത് അനന്തമാണ്‌. അവിച്ഛിന്നമായ ബോധമാണ്. അത് അറിയാനുള്ള ഒരു...

കാലദേശാദി ഭേദങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ല (533)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 533 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ഇയം ദൃശ്യഭരഭ്രാന്തിര്‍നന്വ വിദ്യേതി ചോച്യതേ വസ്തുതോ വിദ്യതേ നൈഷാ താപനദ്യാം യഥാ പയ: (6.2/52/5) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഒരു മരത്തിന്റെ ‘മനസ്സില്‍’ തന്റെ അവയവങ്ങളെപ്പറ്റി...

സത്യത്തില്‍ ഉറച്ചവന്‍ (532)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 532 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ന കശ്ചിദേവ കുരുതേ ശരീരാണി കദാചന ന മോഹയതി ഭൂതാനി കശ്ചിദേവ കദാചന രാമന്‍ ചോദിച്ചു: മഹര്‍ഷേ, എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധമായ ജാഗ്രദവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്? യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള കാരണമോ ഉദ്ദേശമോ...

സര്‍വ്വവ്യാപി (531)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 531 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). സര്‍വജ്ഞത്വാത്സര്‍വഗസ്യ സര്‍വം സര്‍വത്ര വിദ്യതേ യേന സ്വപ്നവതാം തേഷാം വയം സ്വപ്നനരാ: സ്ഥിതാ: (6.2/50/9) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: പത്തുദിക്കുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന...

ലോകമെന്നത് വെറുമൊരു കാഴ്ച (530)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 530 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ആതിവാഹികദേഹോഽപി നീത്വാ ജീവപദം തഥാ ധൃഠേന ബോധാഭ്യാസേന നേതവ്യോം ബ്രഹ്മതാമപി (6.2/49/37) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: വിവേകവിജ്ഞാനങ്ങള്‍ പ്രബലമാര്‍ന്നുറച്ച് മനോപാധികളാകുന്ന അഴുക്ക്...
Page 20 of 318
1 18 19 20 21 22 318