സമാധാനം (523)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 523 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). സമാധിബീജം സംസാരനിര്‍വേദ: പതതി സ്വയം ചിത്തഭൂമൌ വിവിക്തായാം വിവേകിജനകാനനേ (6.2/44/5) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഇനി ഞാന്‍ ‘സമാധാനം’ എന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കഥ പറയാം. അത്...

മനസ്സും ദ്രവ്യവും ഒന്നാണ്, മിഥ്യയാണ് (522)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 522 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). തജ്ഞസ്യാകൃഷ്ടമുക്തസ്യ സമം ധ്യാനം വിനാ സ്ഥിതി: നിമ്നം വിനൈവ തോയസ്യ ന സംഭവതി കാചന (6.2/43/36) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: സത്യജ്ഞാനി ലോകത്തെ കാണുന്നത് ജന്മനാ അന്ധനായ ഒരാള്‍ തന്റെ...

നിര്‍വാണം അല്ലെങ്കില്‍ മുക്തി (521)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 521 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). അജ്ഞാവബുദ്ധ: സംസാര: സ ഹി നാസ്തി മനാഗപി അവശിഷ്ടം ച യത്സത്യം തസ്യ നാമ ന വിദ്യതേ (6.2/43/21) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ആത്മജ്ഞാനത്തില്‍ അടിയുറച്ചതിനാല്‍ ഹൃദയം പ്രശാന്ത...

ഉണ്മ അവിഭാജ്യമായ അനന്താവബോധമാണ് (520)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 520 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). വിചാര സമ സത്സംഗ ബലി പുഷ്പ ക പൂജിത: സദ്യോ മോക്ഷ ഫല: സാധോ സ്വാത്മൈവ പരമേശ്വര: (6.2/42/30) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: അജ്ഞതയില്‍ ലോകമെന്ന കാഴ്ച തുടരുന്നു. ജ്ഞാനം അതിനെ...

ലോകമെന്ന കാഴ്ച (519)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 519 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). യജ്ജാഗ്രതി സുഷുപ്തത്വം ബോധാദരാസവാസനം തം സ്വഭാവം വിദുസ്തജ്ഞാ മുക്തിസ്തത്പരിണാമിതാ (6.2/41/14) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ബാഹ്യഭാവങ്ങളെയും ആന്തരീകമായ മാനസികാവസ്ഥകളെയും...

സ്വരൂപത്തില്‍ പരമ പ്രശാന്തി (518)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 518 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). തൈസ്തു യോ വ്യവഹാരോ മേ തദ്ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതം തേ യത്പശ്യന്തി പശ്യന്തു തത്തൈരലമലം മമ (6.2/39/29) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ആരിലാണോ അജ്ഞാനത്തിന്റെ മൂടുപടം ഇല്ലാതെയായത്,...
Page 22 of 318
1 20 21 22 23 24 318