പരമസത്തയായ പ്രശാന്തത മാത്രമാണ് ഉണ്മ (511)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 511 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ബ്രഹ്മൈവാഹം ജഗച്ചാത്ര കുതോ നാശസമുദ്ഭവൌ അതോ ഹര്‍ഷവിഷാദാനാം കിംത്വേവ കഥമാസ്പദം (6.2/34/22) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ജീവിതത്തിലെ സുഖദുഖങ്ങള്‍ക്ക് ഉന്മൂലനം വരുത്താന്‍ കഴിയുന്ന...

സമുദ്രോപരിയുണ്ടാവുന്ന കുമിളകള്‍ (510)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 510 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). വചസാ മനസാ ചാന്ത: ശബ്ദാര്‍ത്ഥവവിഭാവയന്‍ യ അസ്തേ വര്‍ധതേ തസ്യ കല്‍പനോപശമ: ശനൈ: (6.2/33/4) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: അങ്ങനെ ഒരുവന്‍ സ്വപ്രയത്നത്താലും മഹാത്മാക്കളുടെ...

‘ഞാന്‍’ ഇല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് മുക്തി (509)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 509 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). കോഽഹം കഥമിദം ദൃശ്യം കോ ജീവ: കിം ച ജീവനം ഇതി തത്വജ്ഞസംയോഗാദ്യാവജ്ജീവം വിചാരയേത് (6.2/32/18) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: അനന്താവബോധത്തില്‍ ചലനമുണ്ടാവുമ്പോള്‍ ‘ഞാന്‍’, ‘ലോകം’...

അന്വേഷണം (508)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 508 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). വാസനൈവേഹ പുരുഷ: പ്രേക്ഷിതാ സാ ന വിദ്യതേ താം ച ന പ്രേക്ഷതേ കശ്ചിത്തത: സംസാര ആഗത: (6.2/31/16) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: അനന്തബോധം സ്വയം അനന്തമായും ഉപാധിരഹിതമായും...

അകമേ പൂര്‍ണ്ണപ്രശാന്തനായിക്കൂ (507)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 507 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ചിത്രസംഗരയുദ്ധസ്യ സൈന്യസ്യാക്ഷുബ്ധതാ യഥാ തഥൈവ സമതാ ജ്ഞസ്യ വ്യവഹാരവതോപി ച (6.2/30/5) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ‘ഞാന്‍’ എന്ന ധാരണ വെറും അജ്ഞാനമാണ്. അത് നിര്‍വാണപദത്തിന്...

പ്രശാന്തനായ മനുഷ്യന്‍ (506)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 506 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ജ്ഞത്വേന ജ്ഞത്വമാസാദ്യ മുനിര്‍ഭവതി മാനവ: അജ്ഞത്വാദജ്ഞതാമേത്യ പ്രയാതി പശുവൃക്ഷതാം (6.2/29/66) അനന്തമായ ബോധം സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതു തന്നെയാണ് മനസ്സ്....
Page 24 of 318
1 22 23 24 25 26 318