പരമസത്യത്തിന്റെ സത്ത (475)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 475 – ഭാഗം 6 നിര്‍വാണ പ്രകരണം. ബാലാന്‍പ്രതി വിവര്‍ത്തോഽയം ബ്രഹ്മണ: സകലം ജഗത് അവിവര്‍ത്തിതമാനന്ദമാസ്ഥിതാ: കൃതിന: സദാ (6/127/28) വാല്മീകി ഭരദ്വാജനോടു പറഞ്ഞു: പരമോന്നതജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരസത്തയായ സത്യത്തെ ഉള്‍ക്കൊണ്ട് ശ്രീരാമന്‍...

അവിഛിന്നമായ എകാത്മകത (474)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 474 – ഭാഗം 6 നിര്‍വാണ പ്രകരണം. എതാവനേവ സംസാര ഇദമസ്ത്വി യന്‍മന: അസ്യ തൂപശമോ മോക്ഷ ഇത്യേവം ജ്ഞാനസംഗ്രഹ : (6/126/85) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: നാലാമത്തെ പടിയില്‍ യോഗികള്‍ മനസ്സില്‍ അവിഛിന്നമായ എകാത്മകതയെ അറിയുന്നു. വിഭിന്നതകള്‍ ഒടുങ്ങി,...

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ (473)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 473 – ഭാഗം 6 നിര്‍വാണ പ്രകരണം. സംസാരാംബുനിധേ: പാരേ സാരേ പരമകാരണേ നാഹം കര്‍തേശ്വര: കര്‍ത്താ കര്‍മ വാ പ്രാകൃതം മമ (6/126/32) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഈ യോഗത്തെ നിസ്തന്ദ്രമായി അഭ്യസിക്കുന്നതുകൊണ്ടും സദ്‌പുരുഷന്മാരെ സേവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും...

യോഗത്തിന്റെ ഏഴുപടികള്‍ (472)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 472 – ഭാഗം 6 നിര്‍വാണ പ്രകരണം. യത: കുതശ്ചിദാനീയ ജ്ഞാനശാസ്ത്രാണ്യവേക്ഷതേ ഏവം വിചാരവാന്യ: സ്യാത്സംസാരോത്താരണം പ്രതി (6/126/13) രാമന്‍ ചോദിച്ചു: എങ്ങനെയാണ് ഒരുവന്‍ യോഗത്തിന്റെ ഏഴുപടികള്‍ താണ്ടുന്നത്? ആ പടികളുടെ പ്രത്യേകതകള്‍...

തുരീയം (471)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 471 – ഭാഗം 6 നിര്‍വാണ പ്രകരണം. നിര്‍വാണവാന്നിര്‍മനന: ക്ഷീണചിത്ത: പ്രശാന്തധീ: ആത്മന്യേവാസ്സ്വ ശാന്താത്മാ മൂകാന്ധബധിരോപമ: (6/125/4) രാമന്‍ ചോദിച്ചു: ഭഗവാനേ, ജാഗ്രദ്-സ്വപന-സുഷുപ്തികളിലൂടെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ കടന്നുപോകുന്ന തുരീയം എന്ന...

സങ്കല്‍പ്പധാരണകളെ അവസാനിപ്പിക്കൂ (470)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 470 – ഭാഗം 6 നിര്‍വാണ പ്രകരണം. ഏതാവദേവ ഖലു ലിംഗമലിംഗമൂര്‍ത്തേ സംശാന്തസംസൃതി ചിരഭ്രമനിര്‍വൃതസ്യ തജ്ജ്ഞസ്യ യന്‍മദനകോപവിഷാദമോഹ ലോഭാപദാമനുദിനം നിപുണം തനുത്വം (6/123/6) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: അങ്ങനെ മനുവിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച ഇഷ്വാകു...
Page 30 of 318
1 28 29 30 31 32 318