ഞാന്‍ ആരാണ്? – ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി

ശ്രീരമണമഹര്‍ഷിയുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരസംഗ്രഹമാണ് ഈ ചെറുഗ്രന്ഥത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. “ഞാന്‍ ആരാണ്” എന്ന ആത്മവിചാരമാണ് എല്ലാത്തരം ദുഃഖനിവൃത്തിക്കും പരമാനന്ദപ്രാപ്തിക്കുമുള്ള പ്രധാനഉപായം എന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ‘Who Am I?” എന്ന...

കൗരവ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത് അജയ്യനായ ഭീഷ്മരാണ് (ജ്ഞാ.1.10)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം ഒന്ന് : അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം ശ്ലോകം 10 അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം ത്വിദമേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം ഭീഷ്മരാല്‍ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സൈന്യം അളവറ്റതാണ്. ഭീമനാല്‍ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അവരുടെ...

കൗരവ സേനാവര്‍ണ്ണനം (ജ്ഞാ.1.7,8,9)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം ഒന്ന് : അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം ശ്ലോകം 7 അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടാ യേ താന്‍ നിബോധ ദ്വിജോത്തമ! നായകാ മമ സൈന്യസ്യ സംജ്ഞാര്‍ത്ഥം താന്‍ ബ്രവീമിതേ. ശ്ലോകം 8 ഭവാന്‍ ഭീഷ്മശ്‍ച കര്‍ണ്ണശ്‍ച കൃപശ്‍ച സമിതിഞ്ജയഃ അശ്വത്ഥാമാ വികര്‍ണ്ണശ്‍ച...

പാണ്ഡവ സേനാവര്‍ണ്ണനം (ജ്ഞാ.1.4,5,6)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം ഒന്ന് : അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം ശ്ലോകം 4 അത്ര ശൂരാ മഹേഷ്വാസാ ഭീമാര്‍ജ്ജുനസമാ യുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ ശ്ലോകം 5 ധൃഷ്ട കേതുശ്‍ചേകിതാനഃ കാശിരാജശ്‍ച വീര്യവാന്‍ പുരുജിത് കുന്തിഭോജശ്‍ച ശൈബ്യശ്‍ച നരപുംഗവഃ ശ്ലോകം 6...

പാണ്ഡവസൈന്യത്തിന്റെ ക്രോധാവേശം (ജ്ഞാ.1.2,3)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം ഒന്ന് : അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം ശ്ലോകം 2 സഞ്ജയന്‍ ഉവാച: ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയന്‍ പറഞ്ഞു: ദുര്യോധനരാജാവ് അപ്പോള്‍ പാണ്ഡവപ്പട അണിനിരന്നതു കണ്ടിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരെ...

അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം പ്രാരംഭം (ജ്ഞാ.1.1)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം ഒന്ന് : അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം ശ്ലോകം 1 ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച: ധര്‍മ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതാ യുയുത്സവഃ മാമകാഃ പാണ്ഡവാശ്‍ചൈവ കിമകുര്‍വ്വത സഞ്ജയ? ധൃതരാഷ്ട്രര്‍ സഞ്ജയനോട് ചോദിച്ചു: പുണ്യഭൂമിയെന്ന് വിളിക്കുന്ന...
Page 318 of 318
1 316 317 318