ബോധവും ദേഹവും (625)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 625 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). മൃതൌ ന ജായതേ തസ്മാത്ച്ചേതസൈവ സ കേവലം ഇഹായമിത്ഥ്യമിത്യേവ വേത്തി ഖേ വാസനാത്മകം (6.2/143/42) വ്യാധന്‍ ചോദിച്ചു: ഈ ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍പ്പിന്നെ മറ്റു സുഖദുഖങ്ങള്‍...

ആത്മജ്ഞാനോദയം (624)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 624 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). സര്‍ഗദാവഥ ദേഹാന്തേ ഭാതം യാദ്വേദനം യഥാ തത്തഥാ മോക്ഷമേവാസ്തേ തദിദം സര്‍ഗ്ഗ ഉച്യതേ (6.2/143/17) മുനി തുടര്‍ന്നു: ധര്‍മ്മ-കര്‍മ്മ ജ്ഞാനങ്ങളാകുന്ന താമരപ്പൂക്കളെ വിടര്‍ത്തുന്ന...

ജലധികളില്‍ അലകളും ചുഴികളും (623)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 623 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). യഥാ സ്വപ്നേഷു ദൃഷ്ടാനാം ന പ്രാക്കര്‍മ്മ നൃണാം ഭവേത് ആദിസര്‍ഗ്ഗേഷു ജീവാനാം തഥാ ചിന്മാത്രരൂപിണാം. (6.2/142/40) വ്യാധന്‍ ചോദിച്ചു: ഭഗവാനേ, ആരൊക്കെയാണ് പൂര്‍വ്വകര്‍മ്മങ്ങളുടെ...

സ്വപ്നവും സത്യവും (622)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 622 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). തത്ര ദംദഹ്യമാനോഽപി നാഭവം ദുഃഖഭാഗഹം സ്വപ്നേ സ്വപ്നോഽയമിത്യേഷ ജാനന്നഗ്നാവപി ച്യുത: (6.2/141/1) മുനി തുടര്‍ന്നു: “എനിക്ക് ചുറ്റും അതിഭയങ്കരമായ അഗ്നിവലയം...

എല്ലാമെല്ലാം അനന്തമായ ബോധം (621)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 621 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ബലം ബുദ്ധിശ്ച തേജശ്ച ക്ഷയകാല ഉപസ്ഥിതേ വിപര്യസ്യതി സര്‍വത്ര സര്‍വഥാ മഹതാമപി (6.2/140/6) വ്യാധന്‍ പറഞ്ഞു: മഹര്‍ഷെ, അത്തരം ഭ്രമചിന്തകള്‍ അങ്ങയെപ്പോലെയുള്ള മഹാന്മാര്‍ക്കും...

ഭ്രമദൃശ്യവും അനുഭവവും (620)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 620 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). സുഷുപ്തേ തനുതാം യാതേ ഹൃദയാദിവ നിര്‍ഗതം അപശ്യമഹമത്രൈവ ഭുവനം ഭാസ്കരാദിമത് (6.2/139/23) മുനി തുടര്‍ന്നു: “അങ്ങനെ സുഷുപ്തി ക്ഷീണിതമായപ്പോള്‍ സൂര്യനും മറ്റും എന്റെ ഹൃദയത്തില്‍...
Page 5 of 318
1 3 4 5 6 7 318