സിദ്ധികള്‍ക്ക് ഹേതു (601)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 601 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). പ്രബോധമനുഗച്ഛന്ത്യാ അപ്രാപ്തായാ പരം പദം ഏകസ്യാ അപ്യനേകസ്യാ: സര്‍വം സര്‍വത്ര യുജ്യതേ (6.2/125/18) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: കിഴക്കോട്ടു പോയ രാജാവ് കുടിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ...

വ്യക്തിബോധം (600)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 600 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ഏകദേശഗതാ: വിഷ്വഗ്വ്യാപ്യ കര്‍മാണി കുര്‍വതേ യോഗിനസ്ത്രിഷു കാലേഷു സര്‍വാണ്യനുഭവന്ത്യാപി (6.2/124/8) രാമന്‍ ചോദിച്ചു: ഭഗവന്‍, വിപശ്ചിത് രാജാവിന്റെ ഒരേയൊരു വ്യക്തിബോധമാണല്ലോ...

വിപശ്ചിത് രാജാവിന്റെ അഗ്നിപൂജ (599)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 599 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). സ്ഫുരതി ച ഘനം സ്മൃത്വാ സ്മൃത്വാ ന ചാപി വിപദ്യതെ ഗുണവതി ജനേ ബദ്ധാശാനാം ശ്രമോഽപി സുഖാവഹ: (6.2/118/26) മന്ത്രിമാര്‍ ഇങ്ങനെ തുടര്‍ന്നു: പ്രഭോ, ആ കൊക്കിനെ കണ്ടാലും… *...

ആകാശം (598)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 598 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ആഹ്നി പ്രകാശമസി രക്തവപുര്‍ദിനാന്തേ യാമാസു കൃഷ്ണാഥ ചാഖിലവസ്തുരിക്തം നിത്യം ന കിഞ്ചിദപി സദ്‌വഹസീതി മായം ന വ്യോമ വേത്തി വിദുഷോഽപി വിചേഷ്ടിതം തേ (6.2/116/17) മന്ത്രിമാരും...

വിപശ്ചിത്തിന്റെ യുദ്ധം (597)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 597 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ഇത: സ്വപിതി കേശവ: കുലമിതസ്തദീയാദ്വിഷാ മിതോഽപി ശരണാര്‍ത്ഥിന: ശിഖരിപത്രിണ: ശേരതേ ഇതോഽപി വഡവാനല: സഹ സമസ്തസംവര്‍ത്തകൈ രഹോ വിതതമൂര്‍ജ്ജിതം ഭരസഹം ച സിന്ധോര്‍വപു: (6.2/115/6)...

വിപശ്ചിത്തിന്റെ യുദ്ധം (596)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 596 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). പ്രവിഷ്ടാ യാചനം സഹ്യേ ലബ്ധാ: സുരബിലാദ് ദ്വയം അനര്‍ഥേനാഽര്‍ഥ ആയാതി കാകതാലീയത: ക്വചിത് (6.2/112/30) വസിഷ്ഠന്‍ തുടര്‍ന്നു: രാജാവ് നാല് രൂപങ്ങളില്‍ യുദ്ധക്കളത്തിന്റെ നാല്...
Page 9 of 318
1 7 8 9 10 11 318