ശൂര്‍പ്പണഖാഗമനം – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (45)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ശൂര്‍പ്പണഖാഗമനം ഇത്തരം സൗമിത്രിയോടരുളിച്ചെയ്‌തു പുന- രിത്തിരിനേരമിരുന്നീടിനോരനന്തരം ഗൗതമീതീരേ മഹാകാനനേ പഞ്ചവടീ- ഭൂതലേ മനോഹരേ സഞ്ചരിച്ചീടുന്നൊരു യാമിനീചരി ജനസ്ഥാനവാസിനിയായ കാമരൂപിണി കണ്ടാള്‍ കാമിനി വിമോഹിനി, പങ്കജധ്വജകുലിശാങ്കുശാങ്കിതങ്ങളായ്‌...

ലക്ഷ്മണോപദേശം – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (44)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ലക്ഷ്മണോപദേശം ലക്ഷ്മണനൊരുദിനമേകാന്തേ രാമദേവന്‍ തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പി വിനയാനതനായിച്ചൊന്നാന്‍: “മുക്തിമാര്‍ഗ്ഗത്തെയരുള്‍ചെയ്യേണം ഭഗവാനേ! ഭക്തനാമടിയനോടജ്ഞാനം നീങ്ങുംവണ്ണം. ജ്ഞാനവിജ്ഞാനഭക്തിവൈരാഗ്യചിഹ്‌നമെല്ല‍ാം മാനസാനന്ദം വരുമാറരുള്‍ചെയ്‌തീടേണം....

പഞ്ചവടീപ്രവേശം – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (43)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. പഞ്ചവടീപ്രവേശം എന്നരുള്‍ചെയ്‌തു ചെന്നു പുക്കിതു പഞ്ചവടി- തന്നിലാമ്മാറു സീതാലക്ഷ്‌മണസമേതനായ്‌. പര്‍ണ്ണശാലയും തീര്‍ത്തു ലക്ഷ്‌മണന്‍ മനോജ്ഞമായ്‌ പര്‍ണ്ണപുഷ്പങ്ങള്‍കൊണ്ടു തല്‍പവുമുണ്ടാക്കിനാന്‍. ഉത്തമഗംഗാനദിക്കുത്തരതീരേ പുരു- ഷോത്തമന്‍ വസിച്ചിതു...

ജടായുസംഗമം – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (42)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ജടായുസംഗമം ശ്രുത്വൈതല്‍ സ്തോത്രസാരമഗസ്ത്യ‍സുഭാഷിതം തത്വാര്‍ത്ഥസമന്വിതം രാഘവന്‍ തിരുവടി ബാണചാപാദികളും തത്രൈവ നിക്ഷേപിച്ചു വീണുടന്‍ നമസ്‌കരിച്ചഗസ്ത്യ‍പാദ‍ാംബുജം യാത്രയുമയപ്പിച്ചു സുമിത്രാത്മജനോടും പ്രീത്യാ ജാനകിയോടുമെഴുന്നളളിടുന്നേരം, അദ്രിശൃംഗാഭം...

അഗസ്ത്യസ്തുതി – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (41)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. അഗസ്ത്യസ്തുതി “നീ വരുന്നതും പാര്‍ത്തു ഞാനിരുന്നിതു മുന്നം ദേവകളോടും കമലാസനനോടും ഭവാന്‍ ക്ഷീരവാരിധിതീരത്തിങ്കല്‍നിന്നരുള്‍ചെയ്‌തു ‘ഘോരരാവണന്‍തന്നെക്കൊന്നു ഞാന്‍ ഭൂമണ്ഡല- ഭാരാപഹരണം ചെയ്‌തീടുവനെ’ന്നുതന്നെ. സാരസാനന! സകലേശ്വര!...

അഗസ്ത്യസന്ദര്‍ശനം – ആരണ്യകാണ്ഡം MP3 (40)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. അഗസ്ത്യസന്ദര്‍ശനം ഭാനുമാനുദിച്ചപ്പോളര്‍ഘ്യവും നല്‌കി മഹാ- കാനനമാര്‍ഗ്ഗേ നടകൊണ്ടിതു മന്ദം മന്ദം. സര്‍വര്‍ത്തുഫലകുസുമാഢ്യപാദപലതാ- സംവൃതം നാനാമൃഗസഞ്ചയനിഷേവിതം നാനാപക്ഷികള്‍ നാദംകൊണ്ടതിമനോഹരം കാനനം ജാതിവൈരരഹിതജന്തുപൂര്‍ണ്ണം നന്ദനസമാനമാനന്ദദാനാഢ്യം...
Page 3 of 4
1 2 3 4