വനയാത്ര – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (21)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. വനയാത്ര രാഘവന്‍ താതഗേഹം പ്രവേശിച്ചുടന്‍ വ്യാകുലഹീനം വണങ്ങിയരുള്‍ ചെയ്തു കൈകേയിയാകിയ മാതാവു തന്നോടു “ശോകം കളഞ്ഞാലുമമ്മേ! മനസി തേ സൌമിത്രിയും ജനകാത്മജയും ഞാനും സൌമുഖ്യമാര്‍ന്നു പോവാനായ് പുറപ്പെട്ടു ഖേദമകലെക്കളഞ്ഞിനി ഞങ്ങളെ താതന്നജ്ഞാപിക്ക...

രാമസീതാതത്ത്വം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (20)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. രാമസീതാതത്ത്വം ‘രാമനെച്ചിന്തിച്ചു ദു:ഖിയായ്കാരുമേ കോമളഗാത്രിയ‍ാം ജാനകിമൂലവും തത്ത്വമായുള്ളതു ചൊല്ലുന്നതുണ്ടു ഞാന്‍ ചിത്തം തെളിഞ്ഞുകേട്ടീടുവിനേവരും രാമനാകുന്നതു സാക്ഷാല്‍ മഹാവിഷ്ണു താമരസാക്ഷനാമാദിനാരായണന്‍ ലക്ഷ്മണനായതനന്തന്‍ ജനകജാ ലക്ഷ്മീഭഗവതി...

ലക്ഷ്മണോപദേശം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (19)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ലക്ഷ്മണോപദേശം / ലക്ഷ്മണസാന്ത്വനം വത്സ! സൌമിത്രേ! കുമാര! നീ കേള്‍ക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞെന്നുടെ വാക്കുകള്‍ നിന്നുടെ തത്ത്വമറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നിതു മുന്നമേ ഞാനെടോ, നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യപൂരവും നിന്നോളമില്ല...

വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (18)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം അന്നേരമാദിത്യനുമുദിച്ചീടിനാന്‍ മന്നവന്‍ പള്ളിക്കുറുപ്പുണര്‍ന്നീലിന്നും എന്തൊരുമൂലമതിനെന്നു മാനസേ ചിന്തിച്ചുചിന്തിച്ചുമന്ദമന്ദം തദാ മന്ത്രിപ്രവരനാകുന്ന സുമന്ത്രരു- മന്ത:പുരമകം പുക്കാനതിദൃതം ‘രാജീവമിത്രഗോത്രോല്‍ഭൂത!ഭൂപതേ!...

രാമാഭിഷേകവിഘ്നം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (17)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. അഭിഷേകവിഘ്നം വാനവരെല്ലാവരുമൊത്തു നിരൂപിച്ചു വാണീഭഗവതിതന്നോടപേക്ഷിച്ചു “ലോകമാതാവേ! സരസ്വതീ! ഭഗവതി! വേഗാലയോദ്ധ്യയ്ക്കെഴുന്നള്ളീടുകവേണം രാമാഭിഷേകവിഘ്നം വരുത്തീടുവാനാ- യവരും മറ്റില്ല നിരൂപിച്ചാല്‍ ചെന്നുടന്‍ മന്ഥരതന്നുടെ നാവിന്മേല്‍- ത്തന്നെ...

ശ്രീരാമാഭിഷേകാരംഭം – അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം MP3 (16)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ശ്രീരാമാഭിഷേകാരംഭം എങ്കിലോ രാജാ ദശരഥനേകദാ സങ്കലിതാനന്ദമാമ്മാറിരിയ്ക്കുമ്പോള്‍ പങ്കജസംഭവപുത്രന്‍ വസിഷ്ഠന‍ാം തന്‍ കുലാചാര്യനെ വന്ദിച്ചു ചൊല്ലിനാന്‍ “പൌരജനങ്ങളും മന്ത്രി മുഖ്യന്മാരും ശ്രീ രാമനെ പ്രശംസിയ്ക്കുന്നിതെപ്പോഴും ഓരോഗുണഗണം കണ്ടവര്‍ക്കുണ്ടക-...
Page 3 of 4
1 2 3 4