സമുദ്രലംഘനചിന്ത – കിഷ്കിന്ദാകാണ്ഡം (76)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. സമുദ്രലംഘനചിന്ത പിന്നെക്കപിവരന്മാര്‍ കൗതുകത്തോടു- മന്യോന്യമാശു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിനാര്‍ ഉഗ്രം മഹാനക്രചക്രഭയങ്കര- മഗ്രേ സമുദ്രമാലോക്യ കപികുലം ‘എങ്ങനെ നാമിതിനെക്കടക്കുന്നവാ- റെങ്ങും മറുകര കാണ്മാനുമില്ലല്ലോ ആവതല്ലാത്തതു ചിന്തിച്ചു ഖേദിച്ചു...

സമ്പാതിവാക്യം – കിഷ്കിന്ദാകാണ്ഡം (75)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. സമ്പാതിവാക്യം അപ്പോള്‍ മഹേന്ദ്രാചലേന്ദ്രഗുഹാന്തരാല്‍ ഗൃദ്ധ്രം പുറത്തു പതുക്കെപ്പുറപ്പെട്ടു വൃദ്ധനായുള്ളോരു ഗൃദ്ധ്രപ്രവരനും പൃത്ഥ്വീധരപ്രവരോത്തുംഗരൂപനായ്‌ ദൃഷ്ട്വാ പരക്കെക്കിടക്കും കപികളെ തുഷ്ട്യാ പറഞ്ഞിതു ഗൃദ്ധ്രകുലാധിപന്‍...

അംഗദാദികളുടെ സംശയം – കിഷ്കിന്ദാകാണ്ഡം (74)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. അംഗദാദികളുടെ സംശയം മര്‍ക്കടസഞ്ചയം ദേവിയെയാരാഞ്ഞു വൃക്ഷഷണ്ഡേഷു വസിക്കും ദശാന്തരേ എത്രദിവസം കഴിഞ്ഞിതെന്നും ധരാ- പുത്രിയെയെങ്ങുമേ കണ്ടുകിട്ടായ്കയും ചിന്തിച്ചു ഖേദിച്ചു താരാസുതന്‍ നിജ- ബന്ധുക്കളായുള്ളവരോടു ചൊല്ലിനാന്‍ ‘പാതാളമുള്‍പുക്കുഴന്നു...

സ്വയംപ്രഭാസ്തുതി – കിഷ്കിന്ദാകാണ്ഡം (73)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. സ്വയംപ്രഭാസ്തുതി യോഗിനിയും ഗുഹാവാസമുപേക്ഷിച്ചു യോഗേശസന്നിധിപുക്കാളതിദ്രുതം ലക്ഷ്മണ സുഗ്രീവസേവിതനാകിയ ലക്ഷ്മീശനെക്കണ്ടു കൃത്വാ പ്രദക്ഷിണം ഭക്ത്യാ സഗദ്ഗദം രോമാഞ്ചസംയുതം നത്വാ മുഹുര്‍മ്മുഹുസ്തുത്വ ബഹുവിധം ‘ദാസീ തവാഹം രഘുപതേ രാജേന്ദ്ര!...

സ്വയംപ്രഭാഗതി – കിഷ്കിന്ദാകാണ്ഡം (72)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. സ്വയംപ്രഭാഗതി അന്ധകാരാരണ്യമാശുപുക്കീടിനാ- രന്തരാ ദാഹവും വര്‍ദ്ധിച്ചിതേറ്റവും ശുഷ്കകണ്ഠോഷ്ഠതാലു പ്രദേശത്തൊടും മര്‍ക്കടവീരരുണങ്ങിവരുണ്ടൊരു ജിഹ്വയോടും നടക്കുന്ന നേരത്തൊരു ഗഹ്വരം തത്രകാണായി വിധിവശാല്‍ വല്ലീതൃണഗണച്ഛന്നമായോന്നതി- ലല്ലയല്ലീ...

സീതാന്വേഷണം – കിഷ്കിന്ദാകാണ്ഡം (71)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. സീതാന്വേഷണം ഭക്തിപരവശനായ സുഗ്രീവനും ഭക്തപ്രിയനോടുണര്‍ത്തിച്ചിതന്നേരം ‘വന്നു നില്‍ക്കുന്ന കപികുലത്തെക്കനി- ഞ്ഞൊന്നു തൃക്കണ്‍പാര്‍ത്തരുളേണമാദരാല്‍ തൃക്കാല്‍ക്കല്‍ വേലചെയ്തീടുവാന്‍ തക്കോരു മര്‍ക്കടവീരരിക്കാണായതൊക്കവേ നാനാകുലാചലസംഭവന്മാരിവര്‍...
Page 1 of 4
1 2 3 4