രാമായണമാഹാത്മ്യം – യുദ്ധകാണ്ഡം (129)

രാമായണമാഹാത്മ്യം MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ശ്രീരാമസ്തുതി MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. രാമായണമാഹാത്മ്യം അദ്ധ്യാത്മരാമായണമിദമെത്രയു- മത്യുത്തമോത്തമം മൃത്യുഞ്ജയപ്രോക്തം അദ്ധ്യയനം ചെയ്കില്‍ മര്‍ത്ത്യനജ്ജന്മനാ മുക്തി സിദ്ധിയ്ക്കുമതിനില്ല സംശയം മൈത്രീകരം ധനധാന്യവൃദ്ധിപ്രദം...

ശ്രീരാമന്റെ രാജ്യഭാരഫലം – യുദ്ധകാണ്ഡം (128)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ശ്രീരാമന്റെ രാജ്യഭാരഫലം ജാനകീദേവിയോടും കൂടി രാഘവ- നാനന്ദമുള്‍ക്കൊണ്ടു രാജഭോഗാന്വിതം അശ്വമേധാദിയ‍ാം യാഗങ്ങളും ചെയ്തു വിശ്വപവിത്രയ‍ാം കീര്‍ത്തിയും പൊങ്ങിച്ചു നിശ്ശേഷസൌഖ്യം വരുത്തി പ്രജകള്‍ക്കു വിശ്വമെല്ല‍ാം പരിപാലിച്ചരുളിനാന്‍ വൈധവ്യദുഃഖം...

വാനരാദികള്‍ക്ക് അനുഗ്രഹം – യുദ്ധകാണ്ഡം (127)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. വാനരാദികള്‍ക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വിശ്വംഭരാ പരിപാലനവും ചെയ്തു വിശ്വനാഥന് വസിച്ചീടും ദശാന്തരേ സസ്യസമ്പൂര്‍ണ്ണമായ് വന്നിതവനിയും ഉത്സവയുക്തങ്ങളായി ഗൃഹങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളെല്ലമതിസ്വാദു സംയുത- പക്വങ്ങളോടു കലര്‍‌ന്നു നിന്നീടുന്നു...

രാജ്യാഭിഷേകം – യുദ്ധകാണ്ഡം (126)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. രാജ്യാഭിഷേകം ഇത്ഥം പറഞ്ഞ ഭരതനെക്കണ്ടവ- രെത്രയും പാരം പ്രശംസിച്ചു വാഴ്ത്തിനാര്‍ സന്തുഷ്ടനായ രഘുകുലനാഥനു- മന്തര്‍മ്മുദാ വിമാനേന മാനേന പോയ്‌ നന്ദിഗ്രമേ ഭരതാശ്രമേ ചെന്നഥ മന്ദം മഹീതലം തന്നിലിറങ്ങിനാന്‍ പുഷ്പകമായ വിമാനത്തെ മാനിച്ചു...

അയോദ്ധ്യാപ്രവേശം – യുദ്ധകാണ്ഡം (125)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. അയോദ്ധ്യാപ്രവേശം ശത്രുഘ്നനോടു ഭരതകുമാരനു- മത്യാദരം നിയോഗിച്ചനനന്തരം ‘പൂജ്യന‍ാം നാഥനെഴുന്നള്ളുന്നേരത്തു രാജ്യമലങ്കരിയ്ക്കേണമെല്ലാടവും ക്ഷേതങ്ങള്‍ തോറും ബലിപൂജയോടുമ- ത്യാസ്ഥയാ ദീപാവലിയുമുണ്ടാക്കണം സൂതവൈതാളിക വന്ദിസ്തുതിപാഠ- കാദി...

ഹനൂമദ്ഭരതസംവാദം – യുദ്ധകാണ്ഡം (124)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ഹനൂമദ്ഭരതസംവാദം പിന്നെ മുഹൂത്തമാത്രം നിരൂപിച്ചഥ ചൊന്നാനനിലാത്മജനോടു രാഘവന്‍ ‘ചെന്നയോദ്ധ്യാപുരം പ്രാപിച്ചു സോദരന്‍- തന്നെയും കണ്ടു വിശേഷമറിഞ്ഞു നീ വന്നീടുകെന്നുടെ വൃത്താന്തവും പുന- രൊന്നൊഴിയാതെയവനോടു ചൊല്ലണം പോകുന്നനേരം ഗുഹനെയും ചെന്നു ക-...
Page 1 of 7
1 2 3 7