അയോദ്ധ്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര – യുദ്ധകാണ്ഡം (123)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. അയോദ്ധ്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര മന്നവന്‍തന്നെ വന്ദിച്ചപേക്ഷിച്ചിതു പിന്നെ വിഭീഷണനായ ഭക്തന്‍ മുദാ ‘ദാസനാമെന്നെക്കുറിച്ചു വത്സല്യമു- ണ്ടേതാനുമെങ്കിലത്രൈവ സന്തുഷ്ടനായ്‌ മംഗലദേവതയാകിയ സീതയാ മംഗലസ്നാനവുമാചരിച്ചീടണം മേളമായിന്നു വിരുന്നും കഴിഞ്ഞിങ്ങു...

ദേവേന്ദ്രസ്തുതി – യുദ്ധകാണ്ഡം (122)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ദേവേന്ദ്രസ്തുതി സംക്രന്ദനന്‍ തദാ രാമനെ നിര്‍ജ്ജര- സംഘേന സാര്‍ദ്ധം വണങ്ങി സ്തുതിച്ചിതു ‘രാമചന്ദ്ര! പ്രഭോ! പാഹി മ‍ാം പാഹി മ‍ാം രാമഭദ്ര! പ്രഭോ! പാഹി മ‍ാം പാഹി മ‍ാം ഞങ്ങളെ രക്ഷിപ്പതിന്നു മറ്റാരുള്ള- തിങ്ങനെ കാരുണ്യപീയൂഷവാരിധേ! നിന്തിരുനാമാമൃതം...

സീതാസ്വീകരണം – യുദ്ധകാണ്ഡം (121)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. സീതാസ്വീകരണം പിന്നെ ഹനുമാനെ നോക്കിയരുള്‍ചെയ്തു മന്നവന്‍ ‘നീ പൊയ്‌ വിഭീഷണാനുജ്ഞയാ ചെന്നു ലങ്കാപുരം പുക്കറിയിക്കണം തന്വംഗിയാകിയ ജാനകിയോടിദം നക്തഞ്ചരാധിപനിഗ്രഹമാദിയ‍ാം വൃത്താന്തമെല്ല‍ാം പറഞ്ഞു കേള്‍പ്പിക്കണം എന്നാലവളുടെ ഭാവവും വാകുമി-...

വിഭീഷണരാജ്യാഭിഷേകം – യുദ്ധകാണ്ഡം (120)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. വിഭീഷണരാജ്യാഭിഷേകം ലക്ഷ്മണനോടരുള്‍ചെയ്തിതു രാമനും ‘രക്ഷോവരന‍ാം വിഭീഷണായ്‌ മയാ ദത്തമായോരു ലങ്കാരാജ്യമുള്‍പുക്കു ചിത്തമോദാലഭിഷേകം കഴിക്ക നീ’ എന്നതുകേട്ടു കപിവരന്മാരൊടും ചെന്നു ശേഷിച്ച നിശാചരന്മാരുമായ്‌ അര്‍ണ്ണവതോയാദി തീത്ഥജലങ്ങളാല്‍...

രാവണവധം – യുദ്ധകാണ്ഡം (119)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. രാവണവധം രാഘവന്‍ മാതലിയോടരുളിച്ചെയ്തി- ‘താകുലമെന്നിയേ തേര്‍ നടത്തീടു നീ’ മാതലി തേരതിവേഗേന കൂട്ടിനാ- നേതുമേ ചഞ്ചലമില്ല ദശാസ്യനും മൂടി പൊടികൊണ്ടു ദിക്കുമുടനിട- കൂടി ശരങ്ങളുമെന്തൊരു വിസ്മയം. രാത്രിഞ്ചരന്റെ കൊടിമരം ഖണ്ഡിച്ചു...

ആദിത്യഹൃദയം – യുദ്ധകാണ്ഡം (118)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ആദിത്യഹൃദയം സന്തതം ഭക്ത്യാ നമസ്കരിച്ചീടുക സന്താപനാശകരായ നമോനമഃ അന്ധകാരാന്തകാരായ നമോനമഃ ചിന്താമണേ! ചിദാനന്ദായ നമോനമഃ നീഹാരനാശകായ നമോനമഃ മോഹവിനാശകരായ നമോനമഃ ശാന്തായ രൌദ്രായ സൌമ്യായ ഘോരായ കാന്തിമത‍ാംകാന്തിരൂപായ തേ നമഃ സ്ഥവരജംഗമാചാര്യായ തേ നമോ ദേവായ...
Page 2 of 7
1 2 3 4 7