അഗസ്ത്യപ്രവേശവും ആദിത്യസ്തുതിയും – യുദ്ധകാണ്ഡം (117)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. അഗസ്ത്യപ്രവേശവും ആദിത്യസ്തുതിയും അങ്ങനെയുള്ള പോര്‍ കണ്ടുനില്‍ക്കുന്നേര- മെങ്ങനെയെന്നറിഞ്ഞീലഗസ്ത്യന്‍ തദാ രാഘവന്‍തേരിലിറങ്ങിനിന്നീടിനാ- നാകാശദേശാല്‍ പ്രഭാകരസന്നിഭന്‍ വന്ദിച്ചു നിന്നു രഘുകുലനാഥനാ- നന്ദമിയന്നരുള്‍ചെയ്താനഗസ്ത്യനും ‘അഭ്യുദയം...

രാമരാവണയുദ്ധം – യുദ്ധകാണ്ഡം (116)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. രാമരാവണയുദ്ധം ഇത്ഥം പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിനൊരുമ്പെട്ടു ബദ്ധമോദം പുറപ്പെട്ടിതു രാവണന്‍ മൂലബലാദികള്‍ സംഗരത്തിന്നു തല്‍- കാലേ പുറപ്പെട്ടു വന്നിതു ഭൂതലേ ലങ്കാധിപന്നു സഹായമായ്‌ വേഗേന സംഖ്യയില്ലാത ചതുരംഗസേനയും പത്തു പടനായകന്മാരുമൊന്നിച്ചു...

രാവണന്റെ ഹോമവിഘ്നം – യുദ്ധകാണ്ഡം (115)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. രാവണന്റെ ഹോമവിഘ്നം ശുക്രനെച്ചെന്നു നമസ്കരിച്ചെത്രയും ശുഷ്കവദനനായ് നിന്നു ചൊല്ലീടിനാന്‍: ‘അര്‍ക്കാത്മജാദിയ‍ാം മര്‍ക്കടവീരരു- മര്‍ക്കാന്വയോത്ഭൂതനാകിയ രാമനും ഒക്കെയൊരുമിച്ചു വാരിധിയും കട- ന്നിക്കരെ വന്നു ലങ്കാപുരം പ്രാപിച്ചു...

രാവണന്റെ വിലാപം – യുദ്ധകാണ്ഡം (114)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. രാവണന്റെ വിലാപം ഇത്ഥമന്യോന്യം പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നേരം പുത്രന്‍ മരിച്ചതു കേട്ടൊരു രാവണന്‍ വീണിതു ഭൂമിയില്‍ മോഹം കലര്‍ന്നതി- ക്ഷീണനായ് പിന്നെ വിലാപം തുടങ്ങിനാന്‍: ‘ഹാ ഹാ കുമാര! മണ്ഡോദരീനന്ദന! ഹാ ഹാ സുകുമാര! വീര! മനോഹര! മത്ക്കര്‍മ്മദോഷങ്ങളെന്തു...

മേഘനാദവധം – യുദ്ധകാണ്ഡം (113)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. മേഘനാദവധം രാഘവന്മാരും മഹാകപിവീരരും ശോകമകന്നു തെളിഞ്ഞു വാഴും‌വിധൌ മര്‍ക്കടനായകന്മാരോടു ചൊല്ലിനാ- നര്‍ക്കതനയനുമംഗദനും തദാ: ‘നില്‍ക്കരുതാരും പുറത്തിനി വാനര- രൊക്കെക്കടക്ക മുറിക്ക മതിലുകള്‍‌. വയ്ക്ക ഗൃഹങ്ങളിലൊക്കവേ കൊള്ളിയും വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ മുറിക്ക...

ദിവ്യൗഷധഫലം – യുദ്ധകാണ്ഡം (112)

MP3 ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യൂ. ദിവ്യൗഷധഫലം ക്ഷീരാര്‍ണ്ണവത്തെയും ദ്രോണാചലത്തെയും മാരുതി കണ്ടു വണങ്ങി നോക്കും വിധൌ ഔഷധാവാസമൃഷഭാദ്രിയും കണ്ടി- തൌഷധമൊന്നുമേ കണ്ടതുമില്ലല്ലോ. കാണാഞ്ഞു കോപിച്ചു പര്‍വ്വതത്തെപ്പറി- ചേണാങ്കബിംബംകണക്കെപ്പിടിച്ചവന്‍‌ കൊണ്ടുവന്നന്‍പോടു...
Page 3 of 7
1 2 3 4 5 7