നിത്യസ്വതന്ത്രന്‍ (632)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 632 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). യസ്തു ചിന്മാത്രഗഗനം സര്‍വമിത്യേവ ബോധവാന്‍ ദ്വേത്തേന ബോദ്ധ്യതേ നേഹ സോഽഅംഗതിഷ്ടതി കേവല: (6.2/147/21) മുനി തുടര്‍ന്നു: ഞാനാ ദീര്‍ഘനിദ്രയില്‍ നിന്നും പുറത്തുവന്നപ്പോള്‍ ഈ...

ബോധവും ലോകവും (631)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 631 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ജാഗ്രദ്സ്വപ്ന സുഷുപ്താദി പരമാര്‍ത്ഥവിദാം വിദാം ന വിദ്യതേ കിഞ്ചിദപി യഥാസ്ഥിതമവസ്ഥിതം (6.2/146/21) മുനി തുടര്‍ന്നു: ഞാന്‍ മറ്റെയാളുടെ ഓജസ്സില്‍ ആയിരുന്നപ്പോള്‍ അവിടെ...

ജീവന്‍ (630)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 630 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ക്ഷുബ്ദൈരന്തര്‍ബഹിശ്ചൈവ സ്വല്‍പൈ: സ്വല്പം പ്രപശ്യതി സമൈ: സമമിദം ദൃശ്യം വാതപിത്തകഫാദിനാ (6.2/145/59) മുനി തുടര്‍ന്നു: ജീവന്‍ വാതം, പിത്തം, ശ്ലേഷ്മം എന്നിവയാല്‍...

ഇന്ദ്രിയ സംവേദനങ്ങളുടെ സംഘാതമാണ്‌ ജീവന്‍ (629)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 629 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). യദേന്ദ്രിയാണി തിഷ്ടന്തി ബാഹ്യതശ്ച സമാകുലം തദാ മ്ലാനാനുഭവന: സംകല്‍പാര്‍ത്ഥോഽനുഭൂയതേ (6.2/145/2) മുനി തുടര്‍ന്നു: ജീവന്‍ ബാഹ്യലോകത്തെ അറിയുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും ബാഹ്യമായ...

സൃഷ്ടിയും കാരണവും (628)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 628 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ഭാത്യകാരണകം ബ്രഹ്മ സര്‍ഗാത്മാപ്യബുധം പ്രതി തം പ്രത്യേവ ച ഭാത്യേഷ കാര്യകാരണദൃഗ്ഭ്രമ: (6.2/144/49) മുനി തുടര്‍ന്നു: അനന്തബോധത്തിന്റെ അണുക്കള്‍ക്കുള്ളില്‍ ലോകമെന്ന...

എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങള്‍ (627)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 627 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). സ്വപ്നേ തു ജാഗ്രത്സംസ്കാരോ യസ്തജ്ജാഗ്രത് കൃതം നവം അജാഗ്രജ്ജാഗ്രദാഭാസം കൃതമിത്യേവ തദ്വിദ: (6.2/144/19) മുനി തുടര്‍ന്നു: അസ്തിത്വമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ എല്ലാമെല്ലാം...
Page 3 of 116
1 2 3 4 5 116