ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത്

  • മൂന്നു ബ്രഹ്മചാരിമാര്‍ (17)

    ആശ്രമത്തിലെ പതിവ് കര്‍മ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ശാസ്ത്രപഠനവും കഴിഞ്ഞ് നേരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ശലവാന്റെ പുത്രനായ ശിലകന്‍ ഈ പാറയുടെ പുറത്ത്‌ വന്നിരിക്കും. അവിടെ വന്നിരുന്നാല്‍ വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം കാണാം.…

    Read More »
Back to top button