ഭഗവദ്ഗീത

  • പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ മനുഷ്യരൂപധാരി (ജ്ഞാ.5.20)

    ബ്രഹ്മത്തില്‍ ഏകാഗ്രമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനും എല്ലാ മോഹങ്ങളില്‍നിന്നും മുക്തി നേടിയവനും ബ്രഹ്മതത്വം ഗ്രഹിച്ചവനും ബ്രഹ്മത്തെ അനുഭവിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നവനുമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി പ്രിയമുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങളെ ലഭിച്ചാല്‍ സന്തോഷിക്കുകയോ അപ്രിയമുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങളെ ലഭിച്ചാല്‍…

    Read More »
Back to top button