ഭഗവദ്ഗീത

  • അജ്ഞാനത്താല്‍ ജ്ഞാനം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ജ്ഞാ.5 .15)

    പാപപുണ്യങ്ങള്‍ സര്‍വ്വശക്തനായ ഈശ്വരനോടു ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഈശ്വരന് അതെപ്പറ്റി യാതൊരു ശ്രദ്ധയുമില്ല. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ദൈവം അതിന്റെ നിഷ്പക്ഷനായ ഒരു സാക്ഷിപോലുമല്ല; എങ്കില്‍പിന്നെ മറ്റു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

    Read More »
Back to top button